Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HANNOVER MESSE 2021 na výstavišti i digitálně

Středa, 02 Prosinec 2020 10:49

Tags: 2021 | Analovově | Digitálně | Hannover Messe | Hybridně | Strojírenství | Veletrhy | Výstavy

HM2021-ADH-2049I když je svět stále po­la­pen pan­de­mií, po­řa­da­tel ve­letr­hu Han­no­ver Messe vidí nut­nost dívat se do bu­douc­na a po­kra­čo­vat v pří­pra­vách dal­ší­ho roč­ní­ku ve­letr­hu, který se usku­teč­ní v pů­vod­ně plá­no­va­ném ter­mí­nu 12. – 16. dubna 2021. Dy­na­mic­ké dění kolem nás vy­ža­du­je pruž­né jed­ná­ní a při­způ­so­be­ní se si­tu­a­ci, ne jinak je tomu u nej­vět­ší­ho ve­letr­hu v rámci stro­jí­ren­ské­ho od­vět­ví Han­no­ver Messe, který v roce 2021 pro­běh­ne ve for­má­tu Ana­log, Di­gi­tal, Hyb­rid. Prů­my­sl na špič­ko­vé úrov­ni pros­tě vy­ža­du­je osob­ní se­tká­ní lidí.

„Pod­ni­ká­ní po­tře­bu­je ve­letrhy! Uká­za­lo to po­sled­ních pár mě­sí­ců. Po­tře­bu­je­me místo, na kte­rém se před­sta­vu­jí ino­va­ce, roz­ši­řu­je ne­twor­king, kde se dis­ku­tu­je o vý­zvách sou­čas­né­ho hos­po­dář­ství,“ jak říká Dr. Jo­chen Köckler, před­se­da před­sta­ven­stva ve­letrž­ní spo­leč­nos­ti De­ut­sche Messe AG.

Pro­po­je­ním ana­lo­go­vé­ho a di­gi­tál­ní­ho světa a díky so­fis­ti­ko­va­ně pro­pra­co­va­né­mu hy­gi­e­nic­ké­mu kon­cep­tu na vý­sta­viš­ti, po­skyt­ne HAN­NO­VER MESSE tra­dič­ní plat­for­mu, kte­rou stro­jí­ren­ské od­vět­ví bez­pod­mí­neč­ně po­tře­bu­je. Po­řa­da­tel na­bí­zí všem vy­sta­vo­va­te­lům ten správ­ný ba­lí­ček: od ana­lo­go­vé­ho stán­ku, přes hyb­rid­ní účast, až po vir­tu­ál­ní pre­zen­ta­ci. Po­čí­tá se s ob­sa­ze­ním 7 až 8 vý­stav­ních hal. Pro vy­sta­vo­va­te­le a ná­vštěv­ní­ky, kteří kvůli ces­tov­ním ome­ze­ním ne­bu­dou moci do Han­no­ve­ru při­ces­to­vat, budou k dis­po­zi­ci di­gi­tál­ní pro­sto­ry.
Více in­for­ma­cí na https://​shop.​han​nove​rmes​se.​de/​en.

Do­ta­ce Czech­Tra­de

Ve­letrh HAN­NO­VER MESSE 2021 je za­řa­zen mezi pod­po­ro­va­né akce v rámci pro­jek­tu NO­VUMM spo­lu­fi­nan­co­va­né­ho z OPPIK. Na svou účast (ve fy­zic­ké formě) mohou MSP se síd­lem či pro­vo­zov­nou mimo Prahu, čer­pat do­ta­ci. De­tai­ly jsou zve­řej­ně­ny na webo­vých strán­kách agen­tu­ry Czech­Tra­de www.​czechtrade.​cz/​programy-​eu/​oppik/​novumm.
Pod­ni­ky se mohou na ve­letr­hu pre­zen­to­vat v rámci spo­leč­né ex­po­zi­ce or­ga­ni­zo­va­né agen­tu­rou Czech­Tra­de nebo na sa­mo­stat­ných fi­rem­ních ex­po­zi­cích. Spo­leč­ná ex­po­zi­ce je kon­ci­po­vá­na tak, aby měly pod­ni­ky co nejmé­ně sta­ros­tí s pří­pra­vou. Více in­for­ma­cí po­skyt­ne vý­hrad­ní za­stou­pe­ní po­řa­da­te­le ve­letr­hu v ČR, paní Naďa Lich­te nebo zá­stup­ky­ně agen­tu­ry Czech­Tra­de paní Mi­cha­e­la Dvo­řá­ko­vá.


Mohlo by vás zajímat: