Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Partnerství Siemens a Log.Go.Motion pro nová digitální řešení v procesním průmyslu

Čtvrtek, 03 Prosinec 2020 11:02

Tags: Audit | Digitalizace | Digitální dvojče | Dokumentace | Log.​Go.​Motion | Moby.​Check | Siemens

Siemens-8699-0912377246-2049Spo­leč­nos­ti Si­e­mensLog.​Go.​Motion, spe­ci­a­lis­ta na di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­sů v prů­mys­lu a lo­gis­ti­ce, uza­vře­ly ex­klu­ziv­ní spo­lu­prá­ci. Si­e­mens se tak stal vý­hrad­ním glo­bál­ním dis­tri­bu­to­rem soft­wa­ro­vých ře­še­ní Moby.​Check pro pro­ces­ní prů­my­sl. Soft­ware Moby.​Check umožňuje tvor­bu, kon­t­ro­lu a mo­ni­to­ro­vá­ní jed­not­li­vých di­gi­tál­ních chec­klis­tů pro ob­last ser­vi­su a údrž­by, ale také pro vý­rob­ní a lo­gis­tic­ké pro­ce­sy. Soft­wa­ro­vý sys­tém byl vy­vi­nut pro po­u­ži­tí v ce­lo­svě­to­vém pro­ces­ním prů­mys­lu. Soft­wa­ro­vá ře­še­ní Moby.​Check jsou další sou­čás­tí port­fo­lia Si­e­men­su, která uži­va­te­lům v pro­ces­ním prů­mys­lu po­skyt­nou jed­no­du­chou a fle­xi­bil­ní pod­po­ru k pře­cho­du na di­gi­ta­li­za­ci.

Au­di­to­va­ná on-line do­ku­men­ta­ce do­pro­vá­ze­ná ob­ra­zem a vi­deem také zlep­šu­je kva­li­tu di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te. Moby.​Check se tak před­sta­ví zá­kaz­ní­kům po celém světě.
Sys­tém Moby.​Check na­bí­zí uži­va­te­lům jed­no­du­chou na­vi­ga­ci a fle­xi­bil­ní sys­tém schva­lo­vá­ní. Pro­střed­nic­tvím při­způ­so­bi­tel­né­ho PC roz­hra­ní mohou vy­tvá­řet in­di­vi­du­ál­ní kon­t­rol­ní chec­klis­ty dle je­jich po­ža­dav­ků pro mo­bil­ní ser­vi­sy a údrž­bu bez nut­nos­ti pro­gra­mo­vá­ní. Ša­b­lo­ny a roz­hra­ní pro pře­nos dat pro kon­t­rol­ní chec­klis­ty sni­žu­jí chy­bo­vost a obec­ně umožňují snad­né zís­ká­vá­ní dat. Uži­va­te­lé si mohou vy­brat z kon­t­rol­ních mož­nos­tí, jako jsou jed­no­du­chý nebo ví­ce­ná­sob­ný výběr, vstup na zá­kla­dě ana­lýz hod­not nebo bez ní, volné či za­da­né po­řa­dí, vý­po­čty nebo vět­ve­ní.
Soft­ware Moby.​Check lze po­u­ží­vat na stan­dard­ních po­čí­ta­čích, table­tech a smart­pho­nech ve W-LAN a v mo­bil­ních sí­tích a lze jej ovlá­dat po­mo­cí klá­ves­ni­ce nebo hlasu. Uni­kát­ní funk­cí je mož­nost on-line mo­ni­to­rin­gu dvěma oso­ba­mi (dvo­ji­tá kon­t­ro­la / prin­cip čtyř očí) po­mo­cí fo­to­do­ku­men­ta­ce a videa pro­střed­nic­tvím table­tu nebo smart­pho­nu mezi pro­vo­zem a ve­lí­nem.

Navíc mo­bil­ní da­to­vá ko­mu­ni­ka­ce, ske­no­vá­ní a roz­po­zná­vá­ní znaků OCR (Op­ti­cal Cha­rac­ter Re­co­gni­ti­on) šetří čas a před­chá­zí chy­bám při za­dá­vá­ní. Po­u­ži­tí on-line do­ku­men­ta­ce eli­mi­nu­je po­tře­bu ko­pí­ro­vá­ní, uklá­dá­ní a ar­chi­va­ce. Vý­sled­ky tes­to­va­cích a údrž­bo­vých prací lze pře­ná­šet on­li­ne a přes roz­hra­ní do sys­té­mů ERP, la­bo­ra­to­ří nebo PLT sys­té­mů. Moby.​Check je také možné vy­u­žít pro pří­pa­dy vý­zku­mu a ana­lýz bez nut­nos­ti pro­ce­sů vy­hle­dá­vá­ní.


Mohlo by vás zajímat: