Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Digitální dvojče v průmyslu

Středa, 09 Prosinec 2020 23:44

Tags: Digitální dvojče | Průmysl | Siemens | Vzdělávání | Webináře

Webinar Siemens Digitalni dvojce-2050Si­e­mens pra­vi­del­ně zdar­ma po­řá­dá se­mi­ná­ře a ško­le­ní pro veš­ke­ré ob­las­ti, pro které má ře­še­ní. Před­sta­vu­je no­vin­ky a ře­še­ní, jak zlep­šit efek­ti­vi­tu, kva­li­tu či fle­xi­bi­li­tu svých za­ří­ze­ní ve světě prů­mys­lu, tech­no­lo­gie budov či ener­gie. V sou­čas­né chví­li veš­ke­ré ak­ti­vi­ty pro­bí­ha­jí on-line. Pokud byste rádi zjis­ti­li, jaké jsou pří­no­sy a mož­nos­ti apli­ka­cí di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te v prů­mys­lu, pak se při­poj­te na webi­nář Di­gi­tál­ní dvoj­če – pří­no­sy a mož­nos­ti apli­ka­cí dne 10. 12. 2020 od 14:00 do 15:30, kde budou uká­zá­ny pří­kla­dy z prů­mys­lo­vé praxe. Před­sta­ve­ny budou prin­ci­py di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te a jeho prak­tic­ké vy­u­ži­tí v prů­mys­lo­vé praxi.

Pří­kla­dy z praxe před­sta­vu­jí ře­še­ní jak pro malé, tak velké firmy, které chtě­jí do­sáh­nout ma­xi­mál­ní efek­ti­vi­ty vy­u­ži­tím prů­mys­lo­vé di­gi­ta­li­za­ce, au­to­ma­ti­za­ce a ko­mu­ni­ka­ce. Kon­cept di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te je je­di­neč­ným ná­stro­jem, jak lépe re­a­go­vat na zvy­šu­jí­cí se ča­so­vé a ener­ge­tic­ké ná­ro­ky na vý­ro­bu, stále čas­těj­ší po­ža­dav­ky na ma­lo­sé­ri­o­vou pro­duk­ci a na zvy­šu­jí­cí se tlak rych­lej­ší­ho uve­de­ní pro­duk­tů na trh.

Re­gis­truj­te se zde

 


Mohlo by vás zajímat: