Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Flexibilní výkonná a levná robotická simulace s RoboDK

Pondělí, 14 Prosinec 2020 22:40

Tags: CAD/CAM | DataCAD Software & Service | RoboDK | Robotika | Simulace

RoboDK-Rhino-2051Da­ta­CAD Soft­ware & Ser­vi­ce po­sky­tu­je in­for­ma­ce o vý­ho­dách off-line si­mu­la­ce ro­bo­tů po­mo­cí Ro­boDK. Jde o vý­kon­ný sys­tém pro off-line si­mu­la­ci a pro­gra­mo­vá­ní prů­mys­lo­vých ro­bo­tů od více než 50 růz­ných vý­rob­ců. Díky in­tu­i­tiv­ní­mu uži­va­tel­ské­mu roz­hra­ní Ro­boDK nej­sou vy­ža­do­vá­ny žádné pro­gra­mo­va­cí in­for­ma­ce a není třeba se učit žádné spe­ci­fic­ké pro­gra­mo­vá­ní pro vý­ro­bu. Pro­gra­mo­vá­ní s Ro­boDK je velmi efek­tiv­ní a lev­né, ne­zá­vis­lý na vý­rob­ci a lze je po­u­žít k pro­gra­mo­vá­ní všech mo­de­lů ro­bo­tů od růz­ných vý­rob­ců.

Kla­dem je jed­no­du­chost k na­u­če­ní, při pře­cho­du na nový model ro­bo­ta není nutná žádná změna. Každý robot může být na­pro­gra­mo­ván pou­hý­mi ně­ko­li­ka klik­nu­tí­mi v rámci si­mu­la­ce. Po úspěš­né si­mu­la­ci lze vý­sled­ný ro­bo­tic­ký pro­gram stáh­nout přímo do fy­zic­ké­ho ro­bo­ta. Tím jsou mi­ni­ma­li­zo­vá­ny pro­sto­je, před­chá­zí se chy­bám v pro­gra­mo­vá­ní a lze tes­to­vat nové pro­gra­my bez po­u­ži­tí fy­zic­ké­ho ro­bo­ta.

Snad­ná in­te­gra­ce s CAD/CAM soft­warem

Plu­gi­ny pro So­li­dworks, Mas­ter­cam, Fusi­on 360, Rhino, Al­pha­cam, WorkNC a Top­So­lid umožňují snad­nou kom­bi­na­ci Ro­boDK s CAD/CAM sys­témy. Ro­boDK je vhod­ný pro téměř ja­ký­ko­li typ apli­ka­ce, jako je fré­zo­vá­ní a vr­tá­ní, sva­řo­vá­ní, ře­zá­ní, la­ko­vá­ní, kon­t­ro­lu, pa­le­to­vá­ní, 3D tisk a mnoho dal­ších mož­nos­tí. Ro­boDK pod­po­ru­je více než 70 ro­bo­tic­kých řa­di­čů a na­bí­zí kni­hov­nu více než 500 ro­bo­tic­kých ramen.
Ro­boDK je k dis­po­zi­ci pro 64- a 32­bi­to­vé Win­dows 10, 64­bi­to­vý macOS, 64­bi­to­vé Ubun­tu, Raspber­ry Pi, An­dro­id a iPho­ne.
Pokud máte zájem vy­zkou­šet si Ro­boDK, mů­že­te si po re­gi­stra­ci stáh­nout pro­gram a zís­kat zku­šeb­ní li­cen­ci.


Mohlo by vás zajímat: