Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sygic partnerem evropského projektu EVEREST

Úterý, 15 Prosinec 2020 23:30

Tags: Chytrá mobilita | GIS | Partner | Projekt | Sygic | Umělá inteligence

Traffic modeling EVEREST-2051V Ev­ro­pě vznik­lo kon­sor­ci­um za­bý­va­jí­cí se vý­vo­jem uni­ver­zál­ní plat­for­my za­mě­ře­né na zpra­co­vá­ní dat umělé in­te­li­gen­ce. Me­zi­ná­rod­ní pro­jekt s ná­zvem EVE­REST je fi­nan­co­ván z rám­co­vé­ho pro­gra­mu pro vý­zkum a ino­va­ce Ho­ri­zon 2020. Jeho ko­or­di­na­ci za­jiš­ťu­je spo­leč­nost IBM Re­search ve spo­lu­prá­ci s Po­ly­tech­nic­kou uni­ver­zi­tou v Mi­lá­ně. Sygic je jed­ním z part­ne­rů pro­jek­tu a má za úkol ově­řit apli­ka­ci plat­for­my v od­vět­ví chyt­ré mo­bi­li­ty ve měs­tech. Ev­rop­ský trh s daty v po­sled­ních le­tech vy­ka­zu­je prud­ký růst. Slo­že­ná roční míra růstu za po­sled­ních pět let činí 15,7 %, za­tím­co objem dat do­sá­hl ná­růstu ve výši 236 % ročně.

Zpra­co­vá­ní dat má zá­sad­ní vliv na toto od­vět­ví, spo­leč­nost a pro­stře­dí. Tato nová ev­rop­ská plat­for­ma může směle kon­ku­ro­vat plat­for­mám vy­vi­nu­tým IT gi­gan­ty, jako je Go­o­gle (Go­o­gle Cloud), Micro­soft (Micro­soft Azure) či Ama­zon (AWS). V rámci pro­gra­mu Ho­ri­zon 2020 by měla po­mo­ci na­lé­zat ře­še­ní pro ob­las­ti udr­ži­tel­né ener­gie, níz­kouh­lí­ko­vé eko­no­mi­ky a do­pra­vy v chyt­rých měs­tech.

Věda a prů­my­sl spo­ji­ly své síly

Spo­lu­prá­ce na tří­le­tém pro­gra­mu EVE­REST sved­la do­hro­ma­dy vědce a IT od­bor­ní­ky. Je­jich spo­leč­ným cílem je vy­vi­nout ho­lis­tic­ký pří­stup spo­leč­né­ho po­stu­pu při na­vr­ho­vá­ní pro­vá­dě­ní vý­po­čtů a ko­mu­ni­ka­ci v he­te­ro­gen­ním, dis­tri­bu­o­va­ném, šká­lo­va­tel­ném a bez­peč­ném sys­té­mu ur­če­ném pro apli­ka­ce vy­so­ko­vý­kon­né ana­lý­zy vel­kých dat (HPDA). To­ho­to lze do­sáh­nout zjed­no­du­še­ním pro­gra­mo­va­tel­nos­ti ar­chi­tek­tur na zá­kla­dě vý­vo­je ří­ze­né­ho daty, po­u­ží­vá­ním hard­wa­ro­vě ak­ce­le­ro­va­né AI a efek­tiv­ním mo­ni­to­ro­vá­ním pro­vá­dě­ní.

Ově­ře­no stu­di­e­mi v od­vět­vích ener­ge­ti­ky, pro­stře­dí a pře­pra­vy

Tento pří­stup bude ově­řen pro­jek­to­vým týmem ve spo­lu­prá­ci s obo­ro­vý­mi part­ne­ry, kteří při­pra­vu­jí tři scé­ná­ře pro ob­chod­ní apli­ka­ce. Ob­cho­do­vá­ní na trhu s ob­no­vi­tel­ný­mi ener­gi­e­mi zá­vis­lý­mi na po­ča­sí mohou po­u­ží­vat model před­po­vě­di po­ča­sí na bázi ana­lý­zy. Díky tomu se vý­ro­ba, vy­u­ží­vá­ní a ko­mer­ci­a­li­za­ce ener­gie stane více pre­di­ko­va­tel­nou. Sle­do­vá­ní kva­li­ty ovzdu­ší v prů­mys­lo­vých pod­ni­ků po­má­há před­ví­dat dopad che­mic­kých kon­ta­mi­nan­tů a pod­ni­kům umožňuje pozdr­žet vý­ro­bu nebo ak­ti­vo­vat opat­ře­ní na sní­že­ní emisí. Sys­tém mo­de­lo­vá­ní do­pra­vy v re­ál­ném čase ur­če­ný pro účely in­te­li­gent­ní do­pra­vy v chyt­rých měs­tech si klade za cíl sní­žit zácpy v do­prav­ní in­frastruk­tu­ře díky si­mu­la­ci do­pra­vy, mo­de­lu pre­dik­ce do­pra­vy a metod chyt­ré­ho tra­so­vá­ní.

Zá­sad­ní krok k chyt­ré a bez­peč­né mo­bi­li­tě

Chyt­rá mo­bi­li­ta je jed­nou z mož­nos­tí po­u­ži­tí, které Sygic může na­bíd­nout k zvý­še­ní efek­ti­vi­ty měst­ské do­pra­vy v bu­douc­nos­ti. Proto se pro­jek­to­vý tým Sygic za­mě­řu­je na po­sled­ně uve­de­nou apli­ka­ci pro sys­tém mo­de­lo­vá­ní do­pra­vy v re­ál­ném čase. Při ře­še­ní této úlohy Sygic spo­lu­pra­cu­je s IT4In­no­vati­ons ná­rod­ním su­per­po­čí­ta­čo­vým cen­t­rem Tech­nic­ké uni­ver­zi­ty Os­t­ra­va.
Ji­ný­mi slovy, Sygic po­tře­bu­je uklá­dat, pře­ná­šet a zpra­co­vat his­to­ric­ká data na zá­kla­dě místa zís­ka­ná přímo z na­vi­gač­ní apli­ka­ce po­hy­bu­jí­cích se vo­zi­del a vy­tvá­řet nové ná­hle­dy na do­pra­vu. Je­jich kom­bi­na­cí se zís­ka­ný­mi daty o zrych­lo­vá­ní, brz­dě­ní a za­tá­če­ní si Sygic klade za cíl na­u­čit se vy­tvá­řet pro­fi­ly ri­zi­ka nehod. To může být zá­kla­dem pro vý­po­čet bez­peč­něj­ších tras, což je ne­po­chyb­ně pří­nos­né pro od­vět­ví po­jiš­ťov­nic­tví.
Pro­jekt EVE­REST ne­dáv­no spus­til webo­vé strán­ky everest-​h2020.​eu, na kte­rých mů­že­te sle­do­vat všech­ny ak­tu­a­li­ty.


Mohlo by vás zajímat: