Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley se stává zakládajícím členem konsorcia Digital Twin

Úterý, 22 Prosinec 2020 00:05

Tags: Bentley Systems | Digital Twin Consortium | Infrastruktura

DTC-badge-founder-2052Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems po­vý­ši­la svoji účast v Di­gi­tal Twin Con­sor­ti­um tím, že se stala za­klá­da­jí­cím čle­nem. Bent­ley, prů­kop­nic­ký člen od prv­ní­ho spuš­tě­ní kon­sor­cia v květ­nu 2020, pro­hlu­bu­je svou spo­lu­prá­ci jako za­klá­da­jí­cí člen a stane se čle­nem jeho ří­dí­cí­ho vý­bo­ru. Jed­ním ze způ­sobů, jak Bent­ley po­má­há roz­ví­jet po­slá­ní kon­sor­cia Di­gi­tal Twin, je de­fi­no­vá­ní ter­mi­no­lo­gie po­u­ží­va­né k po­pi­su di­gi­tál­ních dvoj­čat. Casey Mullen, vý­znam­ný ar­chi­tekt stra­te­gic­ké tech­no­lo­gie v Bent­ley Sys­tems, při­spěl svými od­bor­ný­mi zna­lost­mi jako hlav­ní autor de­fi­ni­ce di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te Di­gi­tal Twin Con­sor­ti­um.

Mullen po­mohl od­ha­lit novou de­fi­ni­ci během pa­ne­lo­vé dis­ku­se na Svě­to­vém kon­gre­su IOT So­lu­ti­ons 3. pro­sin­ce 2020.
Jako za­klá­da­jí­cí člen při­spí­vá Bent­ley také svým po­ra­den­stvím a tech­no­lo­gic­ký­mi zna­lost­mi ří­dí­cí­mu vý­bo­ru Di­gi­tal Twin Con­sor­ti­um. Adam Klatzkin, vi­ce­pre­zi­dent iTwin Plat­form v Bent­ley Sys­tems, a Mullen po­má­ha­jí roz­ví­jet stra­te­gic­ký plán kon­sor­cia Di­gi­tal Twin, pra­cov­ním sku­pi­nám a vládě jako čle­no­vé ří­dí­cí­ho vý­bo­ru kon­sor­cia.
Spo­lu­prá­ce Bent­ley s Di­gi­tal Twin Con­sor­ti­um a jeho glo­bál­ním eko­sys­té­mem uži­va­te­lů di­gi­tál­ních dvoj­čat pod­tr­hu­je zá­va­zek roz­ví­jet ote­vře­ná ře­še­ní pro di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta. Bent­ley po­sky­tu­je open-sour­ce iTwin.​js, soft­wa­ro­vou vý­vo­jář­skou kni­hov­nu pro vy­tvá­ře­ní di­gi­tál­ních ře­še­ní in­frastruk­tu­ry. Bent­ley je také čle­nem Di­gi­tal Twin Wor­king Group v bu­il­dingSMART International.
Spo­leč­nost Bent­ley ne­dáv­no roz­ší­ři­la své na­bíd­ky di­gi­tál­ních dvoj­čat o plat­for­mu iTwin, novou plat­for­mu jako služ­bu pro vý­vo­já­ře, jejíž hlav­ní zá­sa­dou je ote­vře­nost. Plat­for­ma pod­po­ru­je ši­ro­kou škálu ná­vr­ho­vých ná­stro­jů – Bent­ley a tře­tích stran – a for­má­ty pro vý­mě­nu sou­bo­rů včet­ně IFC.
K na­star­to­vá­ní po­vě­do­mí a při­je­tí di­gi­tál­ní plat­for­my dvoj­čat za­há­ji­la Bent­ley ne­dáv­no part­ner­ský pro­gram iTwin, fond iTwin Ven­tu­res a uspo­řá­da­la inau­gu­rač­ní kon­fe­ren­ci pro iTwin vý­vo­já­ře.


Mohlo by vás zajímat: