Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zlato pro Trimble X7 & Perspective z NY Design Awards 2020

Středa, 23 Prosinec 2020 10:59

Trimble X7 with Trimble Perspective-2052Spo­leč­nost Trim­ble ozná­mi­la, že kom­bi­no­va­né ře­še­ní 3D la­se­ro­vé­ho ske­ne­ru Trim­ble X7 a soft­wa­ru Per­specti­ve zís­ka­lo zlaté oce­ně­ní New York De­sign Awards v ka­te­go­rii Pro­duk­to­vý de­sign – ko­mer­ce a prů­my­sl. Pro­duk­ty byly po­su­zo­vá­ny na zá­kla­dě sou­bo­ru kri­té­rií, jako jsou ino­va­ce, de­signo­vá výzva a udr­ži­tel­nost. Oce­ně­ní osla­vu­je kre­a­tiv­ní a ino­va­tiv­ní de­sign buď pro sou­část, nebo pro cel­ko­vý pro­dukt. Zva­žu­jí se aspek­ty, které se vzta­hu­jí k lid­ské­mu po­u­ži­tí, es­te­ti­ce, vý­bě­ru kom­po­nent a ma­te­ri­á­lů a ře­še­ní mon­tá­že, vý­ro­by a cel­ko­vé funk­ce.

Členy po­ro­ty jsou uzná­va­ní od­bor­ní­ci v eko­no­mi­ce de­sig­nu z před­ních stu­dií, prů­mys­lo­vých sub­jek­tů a členů de­signo­vých ko­mi­sí.
Popis ví­těz­né ceny od Trim­ble na­jde­te zde.