Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens vydal Simcenter Flotherm v2020.2

Pondělí, 28 Prosinec 2020 22:04

Tags: 2020.2 | CFD | Chlazení | Elektronika | Flotherm | Siemens | Simcenter | Simulace | Software

SimcenterFlotherm2020-2-2053Na blogs.​sw.​siemens.​com vyšel pří­spě­vek Johna Parryho, hod­no­tí­cí vy­lep­še­ní ve vy­dá­ní nové verze si­mu­lač­ní­ho soft­wa­ru pro chla­ze­ní elek­tro­ni­ky Sim­cen­ter Flo­therm 2020.2. Ta je za­mě­ře­na na roz­ší­ře­nou pod­po­ru si­mu­la­ce elek­tro­ter­mic­kých ob­vo­dů a mo­de­lo­vá­ní sys­té­mů v okra­jo­vých pod­mín­kách ne­zá­vis­lých re­du­ko­va­ných mo­de­lů (tech­no­lo­gie BCI-ROM), vy­lep­še­nou rych­lost ře­ši­če Jou­le­o­va ohře­vu a další. Testy vy­lep­še­né­ho ře­ši­če Jou­le­o­va ohře­vu in­di­ku­jí 4–10­ná­sob­né zrych­le­ní. Úči­nek je sa­mo­zřej­mě zá­vis­lý na mo­de­lu.

Ta­ko­vé­to zkrá­ce­ní doby ře­še­ní však po­sky­tu­je větší pří­le­ži­tost k vy­hod­no­ce­ní kri­tic­kých vlivů Jou­le­o­va ohře­vu ve slo­ži­těj­ších mo­de­lech během vý­vo­je.
Flo­therm v2020.2 nově umožňuje přes­nou si­mu­la­ce elek­tro­ter­mic­ké­ho ob­vo­du ve for­má­tu VHDL-AMS, dříve po­čí­ta­nou s mo­de­ly BCI-ROM.
Tech­no­lo­gie Sim­cen­ter Flo­therm BCI-ROM vy­tvá­ří rych­lé ře­še­ní, přes­né re­du­ko­va­né mo­de­ly z 3D te­pel­né­ho mo­de­lu ve­de­ní a lze ji po­u­žít v ně­ko­li­ka růz­ných for­má­tech. Ge­ne­ro­va­né for­má­ty mohou běžet v nu­me­ric­kých vý­po­čet­ních ná­stro­jích tře­tích stran k ře­še­ní matic BCI-ROM, v mo­de­lo­va­cích ná­stro­jích si­mu­la­ce ob­vo­dů a také v mo­de­lo­va­cích ná­stro­jích sys­té­mu 1D (for­mát FMU). Nyní je možné také vy­ře­šit ma­ti­ce BCI-ROM pro rych­lé pře­chod­né tep­lot­ní stu­die v sa­mo­stat­né uti­li­tě Sim­cen­ter Flo­therm.
Popis dal­ších vy­lep­še­ní a no­vi­nek na­jde­te v angličtině na blogs.sw.siemens.com.


Mohlo by vás zajímat: