Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Základy digitálního dvojčete: virtuální řezné nástroje

Čtvrtek, 31 Prosinec 2020 13:28

Tags: CAM | Digitální dvojčate | ESPRIT | Obrábění | Virtuální řezné nástroje | Webinar | Zoller

zoller-tool-assembly-1-2053ESPRIT a Zoller po­řá­da­jí 14. ledna ve 20:00 hodin webi­nář Di­gi­tal Twin Fun­da­men­tals: Vir­tu­al Cut­ting Tools, ve kte­rém se na­u­čí­te, jak efek­tiv­ně­ji za­chá­zet s daty vir­tu­ál­ních ná­stro­jů. Vir­tu­ál­ní se­sta­vy ná­stro­jů jsou klí­čo­vou sou­čás­tí pro­stře­dí di­gi­tál­ních dvoj­čat, ale je­jich vy­tvá­ře­ní a údrž­ba mohou být ná­roč­né. Na tomto webi­ná­ři Zoller před­ve­de svůj do­pl­něk pro nový Esprit. In­že­ný­ři v Espri­tu také na­bíd­nou rady a klí­čo­vé body pro bu­do­vá­ní se­stav ná­stro­jů v Espri­tu.

Pokud se zú­čast­ní­te, na­u­čí­te se, jak efek­tiv­ně vy­tvá­řet vir­tu­ál­ní se­sta­vy ná­stro­jů v nej­no­věj­ší verzi Espri­tu. Pro­zkou­má­te novou funkč­nost ná­stro­jů Con­t­rol Point a Adap­ti­ve Item pro ESPRIT Tools. Bu­de­te sle­do­vat snad­né vy­tvá­ře­ní a sprá­vu ná­stro­jů po­mo­cí ná­stro­je Zoller Tool Ma­nage­ment a ob­je­ví­te me­to­dy, jak ze­fek­tiv­nit pro­ces vy­tvá­ře­ní ná­stro­jo­vých kom­po­nent, se­stav a se­stav listů po­mo­cí in­te­gro­va­né­ho soft­wa­ru Zoller pro Esprit.
Za­re­gis­truj­te se a na­uč­te se, jak v Espri­tu vy­tvá­řet vir­tu­ál­ní řezné ná­stro­je.


Mohlo by vás zajímat: