Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Novinky v CAM systému PowerMill 2021.1

Pondělí, 11 Leden 2021 10:07

Tags: 2021.1 | Autodesk | CAD Studio | CAM | Novinky | PowerMILL

Autodesk-PowerMill-2102Kon­cem roku 2020 vydal Au­to­de­sk vel­kou ak­tu­a­li­za­ci CAM sys­té­mu Power­Mill, verzi Power­Mill 2021.1. Kromě zrych­le­ní a vy­lep­še­ní stá­va­jí­cích funk­cí v ní byly při­dá­ny i funk­ce zcela nové. K vý­znam­ným změ­nám v Au­to­de­sk Power­Millu 2021.1 patří na­pří­klad vy­lep­še­ní kru­ho­vé in­ter­po­la­ce, kde roz­dě­le­ní bodů dráhy ná­stro­je při po­u­ži­tí ob­lou­ků bylo vy­lep­še­no tak, že dráhy ná­stro­jů s tímto na­sta­ve­ním ob­sa­hu­jí pod­stat­ně více ob­lou­ků a méně přím­ko­vých po­hy­bů, což při­spě­je ke zvý­še­ní rych­los­ti ob­rá­bě­ní a zlep­še­ní kva­li­ty po­vrchu.

Dále je tu rych­lej­ší zob­ra­ze­ní ko­liz­ních seg­men­tů dráhy ná­stro­je tím, že vý­po­čet a zob­ra­ze­ní ko­liz­ních seg­men­tů dráhy nyní vy­u­ží­vá více jader pro­ce­so­ru a je tedy rych­lej­ší. Vy­lep­še­ní se týká stavů během vý­po­čtu dráhy ná­stro­je, při ote­vře­ní ta­bul­ky Ko­liz­ních seg­men­tů dráhy ná­stro­je a při prv­ním zob­ra­ze­ní ko­liz­ních seg­men­tů dráhy ná­stro­je.
Bylo vy­lep­še­no řa­ze­ní seg­men­tů dráhy u stra­te­gie Strmé a ploš­né při po­u­ži­tí volby řa­ze­ní Nejdří­ve vrch. Díky tomu je tvor­ba drah ná­stro­je rych­lej­ší, pro­to­že od­pa­da­jí pří­pad­né ruční úpra­vy dráhy pro do­sa­ze­ní op­ti­mál­něj­ší­ho řa­ze­ní seg­men­tů drah.
Al­go­rit­mus pro au­to­ma­tic­ké za­me­ze­ní ko­li­ze v 5 osách bych vy­lep­šen a zrych­len, a to i v pří­pa­dě, že se po­u­ží­vá au­to­ma­tic­ké za­me­ze­ní ko­li­ze jako úpra­va dráhy ná­stro­je až po jejím vý­po­čtu.
Vy­lep­še­no bylo také ví­ce­o­sé hru­bo­vá­ní nebo adi­tiv­ní tech­no­lo­gie.
Po­drob­něj­ší in­for­ma­ce na­jde­te na webu cam.cadstudio.cz nebo www.powermill.cz a videa s novými funkcemi najdete na YouTube kanálu CAD Studia.


Mohlo by vás zajímat: