Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Uvedení partnerské sítě EPLAN

Úterý, 12 Leden 2021 00:35

Tags: ECAD | Eplan | EPN | ERP | Integracde | Part­ner­ská síť | PLM | Simulace | Spo­lu­práce

Eplan Partner Network-2103Nová part­ner­ská síť, kte­rou spo­leč­nost EPLAN za­lo­ži­la na konci roku 2020, spo­ju­je ce­lo­svě­to­vé od­bor­né zna­los­ti spo­lu­pra­cu­jí­cích part­ner­ských firem, a zvy­šu­je tak pří­no­sy pro zá­kaz­ní­ky. Síť EPLAN Part­ner Ne­twork (EPN) de­fi­nu­je spo­leč­né zá­vaz­né cíle pro pod­po­ru in­te­gra­ce sys­té­mů v celém hod­no­to­vém ře­těz­ci. Uži­va­te­lům to při­ná­ší zlep­še­ní kon­ti­nu­i­ty dat a in­te­gra­ce sys­té­mů, zejmé­na v ob­las­tech PLM, ERP a PLC, jakož i si­mu­la­cí. Do hloub­ky jdou­cí vý­mě­na in­for­ma­cí mezi jed­not­li­vý­mi vý­rob­ci soft­wa­ru usnadňuje zá­kaz­ní­kům in­te­gra­ci vel­ké­ho počtu po­u­ží­va­ných sys­té­mů, které jsou na trhu k dis­po­zi­ci.

Part­ner­ství EPN je za­lo­že­no na spo­leč­ných zá­vaz­ných cí­lech zdo­ko­na­lo­vá­ní a pod­po­ry soft­wa­ro­vých roz­hra­ní. Tyto cíle při­ná­še­jí zá­kaz­ní­kům četné vý­ho­dy a zvy­šu­jí kva­li­tu do­dá­va­ných sys­té­mů.

Ma­xi­mum výhod díky do­ko­na­lé in­ter­ak­ci

V rámci EPN se EPLAN za­mě­ří na spo­leč­ný vývoj ře­še­ní in­te­gra­ce sys­té­mů, za­jiš­tě­ní je­jich kva­li­ty a pod­po­ru in­te­gra­ce. Kromě soft­wa­ru EPLAN po­u­ží­va­jí zá­kaz­ní­ci také mnoho dal­ších soft­wa­ro­vých apli­ka­cí od růz­ných vý­rob­ců, kteří se po­hy­bu­jí v ob­las­tech sys­té­mů ERP, soft­wa­ru pro PLM, pro­stře­dí pro pro­gra­mo­vá­ní a sprá­vu PLC nebo soft­wa­ru pro si­mu­la­ce. Efek­tiv­ní in­ter­ak­ce růz­ných apli­ka­cí je pro ně ob­zvláš­tě dů­le­ži­tá. V rámci EPN se proto EPLAN za­mě­ří na spo­leč­ný vývoj ře­še­ní in­te­gra­ce sys­té­mů, za­jiš­tě­ní je­jich kva­li­ty a pod­po­ru in­te­gra­ce.

In­te­gra­ce je všech­no

Pro­fe­si­o­na­li­za­ce part­ner­ské sítě sys­te­ma­tic­ky zvy­šu­je vý­ho­dy pro kon­co­vé uži­va­te­le. Ko­nek­to­ry mezi sys­témy by měly být plá­no­vá­ny, vy­ví­je­ny, tes­to­vá­ny, pod­po­ro­vá­ny a uvá­dě­ny na trh s mi­ni­mál­ně stej­nou od­po­věd­nos­tí a spo­leh­li­vos­tí. Spolu s EPLAN part­ne­ry v rámci EPN to umož­ní do­sáh­nout zcela nové úrov­ně za­mě­ře­ní na zá­kaz­ní­ka. Ote­vře­ná roz­hra­ní a mo­der­ní me­to­dy in­te­gra­ce sys­té­mů vy­tvá­ře­jí ši­ro­kou škálu pří­le­ži­tos­tí, z nichž budou mít pro­spěch uži­va­te­lé růz­ných soft­wa­ro­vých ře­še­ní, ne­mluvě o sa­mot­ných part­ner­ských spo­leč­nos­tech.

Členy jsou pres­tiž­ní spo­leč­nos­ti

Členy ini­ci­a­ti­vy se již stali klí­čo­ví glo­bál­ní hráči v au­to­ma­ti­za­ci, včet­ně spo­leč­nos­tí Bosch Rexro­th, Festo, Mitsu­bis­hi Elect­ric nebo Roc­kwell Au­to­mati­on. Na nové síti se po­dí­le­jí také vý­rob­ci kom­po­nent, včet­ně firem B&R, En­dress+Hauser, ifm electro­nic, Pho­enix Con­tact, Pilz nebo Rit­tal, a do­da­va­te­lé soft­wa­ro­vých slu­žeb – např. con­fi­git, Con­tact Soft­ware, en­coway, Gain, ISD, ISG, key­tech, ma­chi­nee­ring, Pro­cad, Qua­nos a SAE. O člen­ství mají zájem ně­mec­ké i me­zi­ná­rod­ní spo­leč­nos­ti a EPLAN v sou­čas­né době s mnoha z nich jedná. Na­pří­klad, ko­rej­ská firma UDM­TEK byla první asij­skou spo­leč­nos­tí, která uza­vře­la do­ho­du o člen­ství – a další ji budou ur­či­tě ná­sle­do­vat.

Nej­lep­ší z ce­lé­ho světa

Od po­čá­teč­ní­ho „vý­ko­pu“ je čle­nem sítě firma Bosch Rexro­th. Kon­fi­gu­rá­tor Bosch Rexro­th ctrlX umožňuje snad­nou kon­fi­gu­ra­ci kom­plet­ních ře­še­ní ctrl Au­to­mati­on. Díky přímé in­te­gra­ci to­ho­to kon­fi­gu­rá­to­ru do plat­for­my EPLAN ob­dr­ží uži­va­te­lé pou­hým stisk­nu­tím tla­čít­ka všech­na data za­ří­ze­ní z na­kon­fi­gu­ro­va­né to­po­lo­gie sys­té­mu, včet­ně po­drob­ných roz­pi­sek pro­duk­tů a CAD dat. Tato in­te­gra­ce za­jiš­ťu­je úpl­nou kon­zis­ten­ci dat a mož­nost opě­tov­né­ho po­u­ži­tí pro­duk­to­vých dat během celé fáze di­gi­tál­ní­ho ná­vr­hu.

Di­gi­tál­ní vlák­no dat v pod­ni­cích a na­příč pod­ni­ky je jed­ním z klí­čo­vých po­ža­dav­ků uve­de­ní kon­cep­tu Roc­kwell Au­to­mati­on Con­nec­ted En­ter­pri­se do ži­vo­ta. Roc­kwell a EPLAN pod­po­ru­jí firmy v pro­ce­su je­jich di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce tím, že za­jiš­ťu­jí kon­zis­ten­ci dat, zlep­šu­jí efek­ti­vi­tu in­že­nýr­ských pro­ce­sů a zkra­cu­jí dobu po­třeb­nou pro uve­de­ní no­vých pro­duk­tů na trh.

UDM­TEK se roz­ho­dl uzavřít part­ner­ství se spo­leč­nos­tí EPLAN v rámci EPN, aby po­sí­lil své špič­ko­vé na­bíd­ky v oboru a spo­jil je s nej­lep­ší in­že­nýr­skou plat­for­mou ve své třídě.

EPLAN usnadňuje práci uži­va­te­lům i part­ner­ským fir­mám. Part­ner­ská ob­last na webu ob­sa­hu­je údaje o spo­leč­nos­tech za­po­je­ných do sítě EPLAN Part­ner Ne­twork, in­for­ma­ce o in­te­gra­ci sys­té­mů, ak­tu­ál­ní no­vin­ky a kon­takt­ní údaje, na něž lze za­sí­lat do­ta­zy.
V éře di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce, kdy clou­do­vá ře­še­ní hrají stále větší roli, je pro po­sky­to­va­te­le dů­le­ži­té ko­or­di­no­vat způ­so­by in­te­gra­ce sys­té­mů na­příč spo­leč­nost­mi. S EPN EPLAN ma­xi­ma­li­zu­je cel­ko­vé vý­ho­dy nsvých vlast­ních ře­še­ní a vý­ho­dy svých part­ne­rů v eko­sys­té­mu prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce pro sdí­le­né zá­kaz­ní­ky. Spo­leč­ně vy­tvá­ře­jí si­tu­a­ci, která je vý­hod­ná pro zá­kaz­ní­ky i part­ne­ry.

Pro více informací přejděte na web www.eplan-software.com/partner.


Mohlo by vás zajímat: