Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens oznamuje Simcenter 3D 2021

Úterý, 19 Leden 2021 17:37

Tags: Analýzy | Formy | Materiály | Siemens | Simcenter 3D | Simulace

Simcenter3D audio-2104Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozna­mu­je do­stup­nost nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru Sim­cen­ter 3D, která je sou­čás­tí port­fo­lia si­mu­lač­ních a tes­to­va­cích ře­še­ní Sim­cen­ter. Sim­cen­ter 3D a port­fo­lio Sim­cen­ter jsou sou­čás­tí port­fo­lia Xce­le­ra­tor, in­te­gro­va­né­ho port­fo­lia Si­e­men­su pro vývoj soft­wa­ru, slu­žeb a apli­ka­cí. Sim­cen­ter 3D ve verzi 2021 po­kra­ču­je v dal­ším zdo­ko­na­lo­vá­ní své vý­kon­né uni­fi­ko­va­né a sdí­le­né in­že­nýr­ské plat­for­my pro všech­ny si­mu­lač­ní dis­ci­plí­ny, aby po­mohl uži­va­te­lům zís­kat pl­no­hod­not­né vý­ho­dy, které si­mu­la­ce po­sky­tu­je, pokud jde o ná­kla­dy, rych­lost a dopad na ino­va­ce.

Sim­cen­ter 3D 2021, při­ná­še­jí­cí nová vy­lep­še­ní uži­va­tel­ských zku­še­nos­tí pod­po­ro­va­ná umě­lou in­te­li­gen­cí (Ar­ti­fi­cial In­tel­li­gen­ce) nebo nové typy si­mu­la­cí i vy­lep­še­ní přes­nos­ti a vyšší rych­los­ti, může spo­leč­nos­tem po­mo­ci po­cho­pit sku­teč­né pro­ve­de­ní je­jich ná­vrhů v rané fázi vý­vo­jo­vé­ho pro­ce­su.
V mnoha apli­ka­cích za­hr­nu­je ino­va­ce pro­duk­tů zpra­co­vá­ní zdo­ko­na­le­né­ho ma­te­ri­á­lu, který se v nich po­u­ží­vá, a proto jsou nové ma­te­ri­á­ly uvá­dě­ny na trh bez­pre­ce­dent­ní rych­los­tí. Velmi dů­le­ži­tým fak­to­rem pro zdo­ko­na­lo­va­né ma­te­ri­á­ly je pras­ká­ní, avšak mikro a mezo pras­ká­ní je v těch­to ma­te­ri­á­lech ob­tíž­né mo­de­lo­vat me­to­dou ko­neč­ných prvků. Sim­cen­ter 3D nyní za­hr­nu­je se­pa­ra­ci ce­lé­ho re­pre­zen­ta­tiv­ní­ho ob­je­mo­vé­ho prvku (RVE) a au­to­ma­tic­ké 2D a 3D vklá­dá­ní trh­lin nebo soudrž­ných zón do ma­te­ri­á­lů. Makro- a mi­k­rostruk­tu­rál­ní mo­de­ly nyní umožňují úplné od­dě­le­ní sítí, aby se trh­li­na roz­ší­ři­la celým ma­te­ri­á­lem.
No­vin­kou v Sim­cen­te­ru 3D je ná­stroj pro ná­sled­né zpra­co­vá­ní au­ra­li­za­ce, který umožňuje uži­va­te­lům po­slou­chat vý­sled­ky si­mu­lo­va­né­ho tlaku a vy­hod­no­tit kva­li­tu zvuku. Tak mohou akus­tičtí tech­ni­ci sku­teč­ně sly­šet hluk pro­du­ko­va­ný růz­ný­mi vib­rač­ní­mi sou­část­mi nebo vý­rob­ky, na­mís­to vi­zu­ál­ní­ho hod­no­ce­ní po­mo­cí ta­bu­lek nebo grafů.
Návrh za­lo­že­ný na si­mu­la­ci může dras­tic­ky zkrá­tit čas po­třeb­ný k uve­de­ní pro­duk­tu na trh. Proto také byly mož­nos­ti ter­mál­ní ana­lý­zy Sim­cen­ter 3D pře­ve­de­ny na ver­ti­kál­ní ře­še­ní pro ná­vr­há­ře forem a kon­struk­té­ry. Nový pro­dukt NX Chla­ze­ní forem vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii Sim­cen­ter 3D, která umožňuje ná­vr­há­řům rych­le na­sta­vit a si­mu­lo­vat te­pel­ný výkon vlož­ky vstři­ko­va­cí formy přímo v NX, když na­vr­hu­jí formu. To umožňuje snad­nou a rych­lou te­pel­nou ana­lý­zu ná­vrhů vstři­ko­va­cích forem, aniž byste mu­se­li čekat na zpět­nou vazbu od ana­ly­ti­ků.

Další in­for­ma­ce a úplný se­znam vy­lep­še­ní Sim­cen­ter 3D na­lez­ne­te na blogs.sw.siemens.com.


Mohlo by vás zajímat: