Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SCCS a Senceive ohlašují distribuční partnerství

Středa, 20 Leden 2021 00:02

Tags: Hexagon | Leica Geosystems | Monitorování | Partnerství | SCCS | Senceive

SCCS Senceive-2104SCCS, sou­část spo­leč­nos­ti He­xa­gon, au­to­ri­zo­va­ný dis­tri­bu­tor a pro­na­jí­ma­tel i pro­dej­ce ře­še­ní Leica Ge­o­sys­tems, uza­vřel part­ner­ství se spo­leč­nos­tí Sen­ce­i­ve za úče­lem dis­tri­buce její tech­no­lo­gie bez­drá­to­vé­ho vzdá­le­né­ho mo­ni­to­ro­vá­ní stavu. Spo­je­ní brit­ských lídrů v ob­las­ti prů­zku­mu a bez­drá­to­vé­ho mo­ni­to­ro­vá­ní umož­ní uži­va­te­lům ře­še­ní Leica Ge­o­sys­tems pří­stup k nej­vy­spě­lej­ší řadě pro­duk­tů v An­g­lii, Skot­sku, Wa­le­su a Irsku. Jako nejdéle pů­so­bí­cí glo­bál­ní spo­leč­nost na­bí­ze­jí­cí pro­duk­ty pro bez­drá­to­vé mo­ni­to­ro­vá­ní při­ná­ší brit­ská spo­leč­nost Sen­ce­i­ve bez­kon­ku­renč­ní tech­nic­ké zna­los­ti a lo­kál­ní zá­kaz­nic­kou pod­po­ru pro po­sí­le­ní týmu SCCS.

Na­bízí kom­plex­ní škálu ge­o­tech­nic­kých a sta­veb­ních ře­še­ní za­lo­že­ných na svých dvou bez­drá­to­vých ko­mu­ni­kač­ních plat­for­mách Flat­Me­sh a Ge­oWAN. Flat­Me­sh po­sky­tu­je in­te­li­gent­ní, spo­leh­li­vou a rych­lou ode­zvu po­mo­cí sí­ťo­vé tech­no­lo­gie a Ge­oWAN na­bí­zí al­ter­na­tiv­ní ře­še­ní za­lo­že­né na Lo­Ra­WAN s vět­ším do­sa­hem. Uži­va­te­lé v od­vět­vích, jako je že­lez­ni­ce, sta­veb­nic­tví a in­frastruk­tu­ra, mohou při­po­jit pro­pri­e­tár­ní sen­zo­ry a sen­zo­ry tře­tích stran, aby mohli re­a­go­vat na ši­ro­kou škálu úkolů mo­ni­to­ro­vá­ní.
Ini­ci­a­ti­va usnad­ňu­je Leica uži­va­te­lům a SCCS kli­en­tům pří­stup k řadě tech­no­lo­gií vzdá­le­né­ho Sen­ce­i­ve mo­ni­to­ro­vá­ní. Spo­leč­nost Sen­ce­i­ve uvede v le­toš­ním roce ně­ko­lik no­vých pro­duk­tů, takže obě spo­leč­nos­ti vidí, že pro za­há­je­ní part­ner­ství je ide­ál­ní doba.


Mohlo by vás zajímat: