Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Základy digitálního dvojčete část druhá: Virtuální upínání obrobku

Pátek, 29 Leden 2021 10:30

Tags: CAM | Digital Twin | DP Technology | ESPRIT | Virtuální upínání | Webinar

ESPRIT-Workholding-webinar-2105Ko­mu­ni­ta ESPRIT de Corps zve na webi­nář s ná­zvem „Zá­kla­dy di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te část druhá: Vir­tu­ál­ní upí­ná­ní ob­rob­ku“, který se bude konat ve čtvr­tek 4. února ve 20:00 hodin stře­do­ev­rop­ské­ho času. Di­gi­tál­ní dvoj­če pro ob­rá­bě­cí stroj není úplné bez přes­ných dílů při­dr­žu­jí­cích ob­ro­bek. Na tomto webi­ná­ři před­ve­dou tech­ni­ci Espri­tu sílu a fle­xi­bi­li­tu při vy­tvá­ře­ní přes­ných replik pra­cov­ních za­ří­ze­ní. Zjis­tě­te, jak dy­na­mic­ký pří­stup Espri­tu k po­sky­to­vá­ní au­ten­tic­ké­ho di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te ušet­ří vaší dílně čas a pe­ní­ze.

Proč se zú­čast­nit?

  • Na­u­čí­te se, jak vy­tvo­řit fré­zo­va­cí svě­rák s přes­nou si­mu­la­cí po­jez­du a upí­ná­ní po­mo­cí ná­stro­je Ma­chi­ne Tool Bu­il­der
  • Zjis­tí­te, jak rych­le umís­tit díly po­mo­cí funk­ce ESPRIT pá­ře­ní
  • Zís­ká­te stra­te­gie pro in­di­vi­du­ál­ní a ví­ce­díl­ná na­sta­ve­ní
  • Zjis­tí­te, jak vy­tvo­řit přes­ná tří- a čtyřče­lis­ťo­vá sklí­či­dla pro sou­struž­nic­ká a fré­zo­va­cí pro­stře­dí

Před­ná­še­jí­cí­mi jsou Dan Parry, apli­kač­ní ma­na­žer pro vý­chod­ní re­gi­on, a ob­chod­ní po­rad­ce Kash Budd-Felix.

 REGISTRUJTE SE ZDE 

 


Mohlo by vás zajímat: