Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Modelování a simulace přinášejí rychlejší vývoj produktů

Pátek, 29 Leden 2021 11:08

Tags: 3D­EX­PE­RIEN­CE | Connected Engineering | Dassault Systemès | Vývoj | Webináře

modism-connected-engineering-2105Úspěch vý­vo­je pro­duk­tu zá­vi­sí na schop­nos­ti spl­nit po­ža­dav­ky pro­jek­tu a dodat pro­dukt s nej­lep­ší­mi vý­sled­ky za nej­niž­ší mož­nou cenu. Rych­lost je zá­sad­ní pro spl­ně­ní re­fe­renč­ních hod­not doby uve­de­ní na trh i roz­počtu. Con­nec­ted En­gi­nee­ring (pro­po­je­né in­že­nýr­ství) je zá­kla­dem pro rych­lý vývoj slo­ži­tých pro­duk­tů. Vy­u­ží­vá in­te­gro­va­nou vir­tu­ál­ní plat­for­mu k usnad­ně­ní me­zi­o­bo­ro­vé spo­lu­prá­ce mezi kon­struk­té­ry, tech­ni­ky a spe­ci­a­lis­ty na si­mu­la­ci tím, že po­sky­tu­je pří­stup k datům v re­ál­ném čase.

Plat­for­ma umožňuje týmům sdí­let ná­vrhy a si­mu­la­ce vir­tu­ál­ních pro­duk­tů s cílem vy­hod­no­tit fy­zic­ké cho­vá­ní, op­ti­ma­li­zo­vat výkon a ově­řit podle po­ža­dav­ků.

Webi­nář na vy­žá­dá­ní „Con­nec­ted En­gi­nee­ring“ spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes sle­du­je vývoj no­vé­ho elek­tric­ké­ho mo­to­ru a uka­zu­je, jak in­te­gro­va­né mo­de­lo­vá­ní a si­mu­la­ce:

  • Umožňuje rych­lej­ší vývoj pro­duk­tu.
  • Op­ti­ma­li­zu­je se pro vyšší výkon při niž­ších ná­kla­dech.
  • Ově­řu­je podle po­ža­dav­ků na lepší výkon, lepší kva­li­tu a nižší ri­zi­ko.

Vy­žá­dej­te si zhléd­nu­tí 23­mi­nu­to­vé­ho webi­ná­ře nyní!

 


Mohlo by vás zajímat: