Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Rockwell získává společnost Fiix a s ní systém CMMS

Úterý, 02 Únor 2021 22:38

Tags: Akvizice | Automatizace | CMMS | Fiix | Rockwell | Soft­ware & Con­t­rol | Správa údržby

LifecycleServices-2106Roc­kwell Au­to­mati­on do­kon­čil akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Fiix, za­bý­va­jí­cí se au­to­ma­ti­zo­va­ným sys­té­mem sprá­vy údrž­by (CMMS), se síd­lem v To­ron­tu v Ka­na­dě. Na­tiv­ní clou­do­vý soft­ware firmy Fiix po­má­há spo­leč­nos­tem na­plá­no­vat, or­ga­ni­zo­vat a sle­do­vat údrž­bu za­ří­ze­ní. Bez­pro­blé­mo­vě se při­po­ju­je k pod­ni­ko­vým sys­té­mům a řídí roz­hod­nu­tí podle dat. Při­dá­ní pro­duk­tu Fiix vy­lep­šu­je soft­wa­ro­vou stra­te­gii Roc­kwell Au­to­mati­on a zvy­šu­je mož­nos­ti ve svých Li­fecycle Ser­vi­ces.

Ty po­sky­tu­jí celou řadu slu­žeb prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce, které zá­kaz­ní­kům po­má­ha­jí ma­xi­ma­li­zo­vat hod­no­tu je­jich vý­rob­ních ma­jet­ků, sys­té­mů, zá­vo­dů a pro­ce­sů. Kromě toho pod­tr­hu­je za­mě­ře­ní Roc­kwellu na pomoc zá­kaz­ní­kům, aby byli udr­ži­tel­něj­ší. Pro­střed­nic­tvím CMMS mohou pod­ni­ky fun­go­vat efek­tiv­ně­ji sní­že­ním plýtvá­ní a spo­tře­by ener­gie.
Fiix bude uvá­děn jako sou­část pro­voz­ní­ho seg­men­tu Soft­ware & Con­t­rol spo­leč­nos­ti Roc­kwell Au­to­mati­on.
Roc­kwell ozná­mil svůj záměr zís­kat Fiix v lis­to­pa­du 2020 a trans­ak­ce byla uza­vře­na v pro­sin­ci 2020. Pod­mín­ky trans­ak­ce ne­by­ly zve­řej­ně­ny.


Mohlo by vás zajímat: