Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Využijte výhody nelineární analýzy v praxi

Pátek, 05 Únor 2021 17:55

Tags: CAD | Konstrukce | Nelineární analýza | SolidWorks

SW nonlinearwp-2106Zjis­tě­te, jak za­vést ne­li­ne­ár­ní ana­lý­zu me­to­dou ko­neč­ných prvků do kaž­do­den­ní tvor­by ná­vrhů. Dříve kon­struk­té­ři po­u­ží­va­li ne­li­ne­ár­ní ana­lý­zu ne­ra­di kvůli slo­ži­té for­mu­la­ci za­dá­ní a dlou­hým dobám ře­še­ní. Soft­ware pro ne­li­ne­ár­ní ana­lý­zu me­to­dou ko­neč­ných prvků je však nyní in­te­gro­ván do CAD soft­wa­ru a jeho po­u­ži­tí je mno­hem snaz­ší. Vy­lep­še­né al­go­ritmy ře­še­ní a vý­kon­něj­ší vý­po­čet­ní funk­ce navíc zkrá­ti­ly doby vý­po­čtů.

Zprá­va „Vy­svět­le­ní ne­li­ne­ár­ní ana­lý­zy“ od Dassault Systèmes So­lid­Works Cor­po­rati­on vás se­zná­mí s roz­dí­ly mezi li­ne­ár­ní a ne­li­ne­ár­ní ana­lý­zou a ukáže vám, že v ur­či­tých op­ti­mál­ních si­tu­a­cích je jeden typ vhod­něj­ší než druhý. Po pro­stu­do­vá­ní uká­zek zís­ka­ných z kaž­do­den­ní kon­strukč­ní praxe uvi­dí­te, jak vám ne­li­ne­ár­ní ana­lý­za po­mů­že vy­hnout se zby­teč­ným kon­strukč­ním prv­kům a po­ve­de k lep­ším vý­rob­kům.

PŘE­ČTĚ­TE SI AK­TU­ÁL­NÍ ZPRÁ­VU, která vám ukáže pří­no­sy za­ve­de­ní ne­li­ne­ár­ní ana­lý­zy me­to­dou ko­neč­ných prvků do kon­strukč­ní­ho pro­ce­su.

 


Mohlo by vás zajímat: