Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Soutěž XPRIZE Carbon Removal o 100 miliónů dolarů

Pátek, 12 Únor 2021 13:03

Tags: Carbon Removal | Elon Musk | Oxid Uhličitý | Soutěž | Technologie | XPRIZE

xprize elon-2107XPRI­ZE, svě­to­vý lídr v or­ga­ni­za­ci mo­ti­vač­ních sou­tě­ží s cí­lem řešit velké výzvy lid­stva, ohlá­sil 10. února, že na vý­her­ce sou­tě­že XPRI­ZE o nej­lep­ší tech­no­lo­gie pro za­chy­ce­ní uh­lí­ku čeká cel­kem 100 mi­li­o­nů USD. Sou­těž je spon­zo­ro­va­ná Elo­nem Muskem a na­da­cí Musk Foun­dati­on. Tato čtyř­le­tá glo­bál­ní sou­těž zve ino­vá­to­ry a týmy z ce­lé­ho světa, aby vy­tvo­ři­li a před­ved­li ře­še­ní, která do­ká­že od­stra­nit oxid uh­li­či­tý přímo z at­mo­sfé­ry nebo oce­á­nů a tr­va­le ho uklá­dat eko­lo­gic­ky ne­škod­ným způ­so­bem.

Pro ví­těz­ství v sou­tě­ži musí týmy před­lo­žit dů­sled­ný a ově­ře­ný zmen­še­ný model svého ře­še­ní, který do­ká­že od­st­raňovat 1 tunu CO2 denně. Dále musí po­ro­tě do­ká­zat, že je­jich ře­še­ní lze eko­no­mic­ky šká­lo­vat na gi­ga­tu­no­vé úrov­ně. Cílem této XPRI­ZE je in­spi­ro­vat efek­tiv­ní ře­še­ní a po­mo­ci s je­jich šká­lo­vá­ním, aby do roku 2050 bylo do­sa­že­no spo­leč­né­ho cíle od­st­raňování 10 gi­ga­tun uh­lí­ku ročně, což bude mít zá­sad­ní vliv na úspěch v boji s kli­ma­tic­ký­mi změ­na­mi a ob­no­vo­vá­ní uh­lí­ko­vé rov­no­váhy Země.

„Chce­me do­sáh­nout ně­če­ho, co sku­teč­ně má smysl – uh­lí­ko­vé ne­ga­ti­vi­ty, ni­ko­li ne­utra­li­ty. Ko­neč­ným cílem je šká­lo­va­tel­ná ex­trak­ce uh­lí­ku, která se měří na zá­kla­dě ‚plně uva­žo­va­né ceny za tunu‘ za­hr­nu­jí­cí dopad na ži­vot­ní pro­stře­dí. Toto není te­o­re­tic­ká sou­těž; chce­me týmy, které budou vy­ví­jet sku­teč­né sys­témy s re­ál­ným do­pa­dem, které zá­ro­veň bude možné šká­lo­vat na úroveň gi­ga­tun, ať to stojí, co to stojí. Čas hraje v tomto ohle­du zá­sad­ní roli,“ uvedl Elon Musk, za­kla­da­tel a ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­tí Tesla a Spa­ceX.

„Vy­zý­vá­me in­že­ný­ry, vědce a pod­ni­ka­te­le, aby vy­tvo­ři­li a před­ved­li fun­gu­jí­cí sys­témy pro za­chy­co­vá­ní uh­lí­ku,“ pro­hlá­sil Peter H. Di­a­man­dis, za­kla­da­tel a vý­kon­ný před­se­da XPRI­ZE. „Au­to­ři sys­té­mů, které v díl­čím mě­řít­ku spo­leh­li­vě pro­ká­žou je­jich schop­nost za­chy­co­vat jednu tunu uh­lí­ku denně, nám poté před­ve­dou, jak lze tyto sys­témy (ná­kla­do­vě efek­tiv­ně) šká­lo­vat, aby mohly být masiv­ně šká­lo­vá­ny k do­sa­že­ní gi­ga­tu­no­vých hod­not. Cílem této sou­tě­že je in­spi­ro­vat pod­ni­ka­te­le a in­že­ný­ry k vy­tvo­ře­ní ře­še­ní pro od­st­raňování oxidu uh­li­či­té­ho, která byla do­po­sud jenom te­o­re­ti­zo­vá­na. Chce­me být svěd­ky je­jich uve­de­ní do praxe, tes­to­vá­ní a schvá­le­ní. Dou­fá­me, že tato XPRI­ZE ak­ti­vu­je ve­řej­ný a sou­kro­mý sek­tor k za­po­je­ní stej­ným způ­so­bem, jakým 10­mi­li­o­no­vá Ansa­ri XPRI­ZE zak­ti­vi­zo­va­la ko­merč­ní vesmír­ný le­tec­ký prů­my­sl.“

Aby lid­stvo do­sáh­lo cíle Pa­říž­ské do­ho­dy, kte­rým je ome­ze­ní ná­růstu tep­lo­ty Země na hod­no­ty, které ne­bu­dou pře­sa­ho­vat předin­dustri­ál­ní tep­lo­ty o více než 1,5 °C nebo do­kon­ce 2 °C, po­tře­bu­je­me od­váž­nou ra­di­kál­ní tech­no­lo­gic­kou ino­va­ci a šká­lo­vá­ní, které bude více než jen ome­zo­vat emise CO2, ale do­kon­ce od­st­raňovat již exis­tu­jí­cí CO2 v ovzdu­ší a v oce­á­nech. Pokud by však lid­stvo ná­sle­do­va­lo stá­va­jí­cí vzor­ce, mohla by se prů­měr­ná glo­bál­ní tep­lo­ta do roku 2100 zvý­šit o 6 °C.

Úplné znění pra­vi­del a pod­mí­nek sou­tě­že bude před­sta­ve­no 22. dubna 2021, tedy na Den Země. Téhož dne se také ote­vře re­gis­tra­ce pro týmy. Sou­těž bude trvat celé 4 roky až do Dne Země 2025.

Hlav­ní ceny sou­tě­že v cel­ko­vé výši 100 mi­li­o­nů USD budou roz­dě­le­ny ná­sle­du­jí­cím způ­so­bem:

Po 18 mě­sí­cích, podle uvá­že­ní po­ro­ty, bude 15 nej­lep­ších vy­bra­ných týmů od­mě­ně­no 1 mi­li­o­nem do­la­rů. Oce­ně­ní za dílčí úspě­chy umož­ní týmům zís­kat pro­střed­ky na je­jich pro­voz­ní roz­po­čet, které umož­ní šká­lo­vat sys­témy na úroveň po­třeb­nou pro zís­ká­ní ceny.

Pa­ra­lel­ně s tím bude zú­čast­ně­ným stu­dent­ským týmům roz­dě­le­no cel­kem 25 stu­dent­ských sti­pen­dií ve výši 200 000 USD.

Zbý­va­jí­cích 80 mil. USD v ce­nách bude roz­dě­le­no takto:

  1. místo: Vítěz hlav­ní ceny (1. místo): 50 mil. USD
  2. místo: 20 mil. USD
  3. místo: 10 mil. USD

Týmy mohou při­spí­vat jak pří­rod­ní­mi, in­že­nýr­ský­mi, tak hyb­rid­ní­mi ře­še­ní­mi. Po­ro­ta sou­tě­že vy­hod­no­tí týmy na zá­kla­dě čtyř zá­klad­ních kri­té­rií:

  1. Fun­gu­jí­cí pro­to­typ pro od­st­raňování uh­lí­ku schop­ný ex­tra­ho­vat mi­ni­mál­ně jednu tunu CO2 denně, jehož funkč­nost lze dů­klad­ně pro­vě­řit.
  2. Schop­nost týmu de­mon­stro­vat před po­ro­tou eko­no­mic­kou šká­lo­va­tel­nost ře­še­ní k do­sa­že­ní gi­ga­tu­no­vých hod­not.
  3. Hlav­ní me­t­ri­kou této sou­tě­že je plně uva­žo­va­ná cena za tunu, včet­ně všech dal­ších pro­měn­ných, ze kte­rých bude pro­fi­to­vat ži­vot­ní pro­stře­dí; stá­lost; všech­ny pro­duk­ty s při­da­nou hod­no­tou; a
  4. Hlav­ním kri­té­ri­em je doba, po kte­rou lze ex­tra­ho­va­ný uhlík ucho­vá­vat. Cí­lo­vá nej­krat­ší doba, po kte­rou má být uhlík uklá­dán, je 100 let.

„Mě­ní­cí se klima Země je zá­sad­ní hroz­bou pro lid­stvo. Ale není pří­liš pozdě, pokud TEĎ za­kro­čí­me. Lid­ská před­sta­vi­vost a kre­a­ti­vi­ta mohou vy­tvo­řit jas­něj­ší a udr­ži­tel­něj­ší bu­douc­nost této pla­ne­ty, které ří­ká­me domov,“ pro­hlá­sil Anousheh Ansa­ri, ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti XPRI­ZE. „Díky part­ner­ství s Elo­nem a jeho na­da­cí Musk Foun­dati­on před­sta­ví­me skrze crowd­sour­cing ná­kla­do­vě efek­tiv­ní ře­še­ní, která v re­ál­ném světě budou moci být masiv­ně šká­lo­vá­na. Účas­tí v sou­tě­ži XPRI­ZE o nej­lep­ší tech­no­lo­gii pro za­chy­co­vá­ní uh­lí­ku mají týmy je­di­neč­nou pří­le­ži­tost za­psat se do his­to­rie a stát se, díky vy­tvá­ře­ní lepší bu­douc­nos­ti pro svět, na­ši­mi hr­di­ny v boji s kli­ma­tic­ký­mi změ­na­mi.“

„Oče­ká­vá­me ob­rov­ské množ­ství re­gis­tra­cí a par­ti­ci­pa­cí roz­ma­ni­tých týmů z ce­lé­ho světa. Krása sou­tě­že XPRI­ZE spo­čí­vá v růz­no­ro­do­sti pří­stu­pů jed­not­li­vých týmů. Ta­ko­vé množ­ství va­ri­a­cí po­sky­tu­je na­dě­ji na úspěch, pro­to­že exis­tu­je řada způ­sobů, jak za­chy­co­vat CO2 z ovzdu­ší a na­šich oce­á­nů. Oče­ká­vá­me pří­spěv­ky, ja­ký­mi budou na­pří­klad ná­vrhy tech­no­lo­gií pro přímé za­chy­ce­ní vzdu­chu, mi­ne­ra­li­za­ci a zrych­le­ní zvě­trá­vá­ní, pří­rod­ní ře­še­ní za­lo­že­ná na rost­li­nách a stro­mech nebo ře­še­ní za­mě­řu­jí­cí svou po­zor­nost na oceán. Chce­me, aby nám bylo před­lo­že­no co nej­ví­ce ta­ko­vých per­spek­tiv­ních sys­té­mů, abychom mohli světu po­mo­ci co nejdří­ve na­sa­ze­ním těch nej­lep­ších z nich.“

Nej­no­věj­ší in­for­ma­ce o sou­tě­ži a dů­le­ži­tá data na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách XPRI­ZE.org/pri­zes/elon­musk.

Sle­duj­te a sdí­lej­te 90­sekun­do­vou upou­táv­ku na dosud ne­ví­da­nou sou­těž XPRI­ZE v gi­ga­tu­no­vém mě­řít­ku, ve které se sou­tě­ží o 100 mi­li­o­nů USD.


Mohlo by vás zajímat: