Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AGACAD se stává součástí ARKANCE

Pondělí, 15 Únor 2021 16:55

Tags: AEC | AGACAD | Akvizice | Arkance | Autodesk | BIM | CAD Studio | Revit | Stavebnictví

agacad-joins-arkance-2108Spo­leč­nost Ar­kan­ce, dce­ři­ná spo­leč­nost fran­couz­ské Grou­pe Mon­noye­ur, ozna­mu­je akvi­zi­ci li­tev­ské­ho vý­vo­já­ře tech­no­lo­gií pro in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní budov Aga­cad, jehož soft­ware po­u­ží­vá vice než 13 tisíc pro­fe­si­o­ná­lů z ob­las­ti BIM ve 130 ze­mích. Akvi­zi­ce Aga­ca­du je již de­sá­tou akvi­zi­cí, kte­rou Ar­kan­ce usku­teč­ni­la v po­sled­ních dvou le­tech.

Sou­čás­tí sku­pi­ny Ar­kan­ce je i CAD Stu­dio.
S po­mo­cí Ar­kan­ce po­sí­lí Aga­cad svůj vý­vo­jo­vý tým a jeho od­bor­né zna­los­ti, pro dis­tri­buci svých pro­duk­tů navíc vy­u­ži­je ev­rop­ské sítě Ar­kan­ce. Spo­je­ní s Ar­kan­ce po­skyt­ne Aga­ca­du zdro­je k mno­hem šir­ší­mu na­pl­ně­ní vize vy­tvá­ře­ní AEC (Ar­chi­tectu­re, En­gi­nee­ring & Con­structi­on) ře­še­ní bu­douc­nos­ti. Umož­ní po­sky­to­vat ještě lepší péči stá­va­jí­cím kli­en­tům – pře­váž­ně malým a střed­ním fir­mám na pěti kon­ti­nen­tech. Tento krok dále umož­ní im­ple­men­to­vat a pod­po­ro­vat vý­kon­ná BIM ře­še­ní pro vý­znam­né me­zi­ná­rod­ní hráče v oboru sta­veb­nic­tví a vý­ro­by.
Aga­cad byl za­lo­žen před 30 lety a byl vždy prů­kop­ní­kem v di­gi­tál­ních tech­no­lo­gi­ích pro sta­veb­ní prů­my­sl. Díky tomu a také díky spo­lu­prá­ci s od­bor­ní­ky z praxe oboru BIM, vy­bu­do­val nej­vět­ší výběr spe­ci­ál­ních ná­stro­jů pro Au­to­de­sk Revit na světě. V roce 2018 jme­no­val Au­to­de­sk spo­leč­nost Aga­cad jed­ním ze svých prv­ních „AEC In­dust­ry Part­ners“ – dů­vě­ry­hod­ných po­sky­to­va­te­lů tech­no­lo­gií, které doplňují vlast­ní plat­for­my Au­to­de­s­ku.
Aga­cad bude i na­dá­le po­sky­to­vat pří­mou péči svým kli­en­tům po celém světě, za­jiš­ťo­vat stej­nou pří­stup­nou a fle­xi­bil­ní pod­po­ru a ško­le­ní, a rov­něž hodlá po­kra­čo­vat ve spo­lu­prá­ci se svými stá­va­jí­cí­mi part­ne­ry, zá­stup­ci a pro­dej­ci.


Mohlo by vás zajímat: