Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Vývojové simulace s daty z CATIA V5

Úterý, 16 Únor 2021 11:18

Tags: CATIA V5 | Technodat | Vzdělávání | Webináře

Webinar Technodat-2108Prů­běž­né ově­řo­vá­ní ná­vr­hu i v díl­čích fá­zích vý­vo­je po­mů­že sní­žit počet ite­ra­cí, čímž ušet­ří­te ne­ma­lé ná­kla­dy, a umož­ní najít nej­lep­ší ře­še­ní pro spl­ně­ní za­dá­ní. Re­gis­truj­te se na webi­nář Tech­no­da­tu, kde budou před­sta­ve­ny ná­stro­je Si­mu­lia, které snad­no vy­u­ži­je­te také pro op­ti­ma­li­za­ce svých vý­rob­ků, kdy mů­že­te ově­řit po­ža­do­va­né vlast­nos­ti v prů­bě­hu op­ti­ma­li­za­ce.

Agen­da:

  • K čemu slou­ží re­a­lis­tic­ké si­mu­la­ce?
  • Fy­zic­ké testy nebo si­mu­la­ce?
  • Vy­u­ži­tí si­mu­la­cí v pro­ce­sech
  • Si­mu­la­ce pro kon­struk­té­ry
  • Pří­kla­dy a ukáz­ky
  • Dis­ku­se

Ter­mín: 19. února 2021 v 10 hodin.

RE­GIS­TRA­CE

 


Mohlo by vás zajímat: