Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stratasys kupuje výrobce 3D tiskáren RP Support

Pátek, 19 Únor 2021 12:11

Tags: 3D tiskárny | Akvizice | Hardware | RP Support | RPS | Stereolitografie | Stratasys

RPS corporate-2108Stra­ta­sys ozná­mil 18. února 2021, že zís­kal brit­skou spo­leč­nost RP Sup­port (RPS), do­da­va­tel­ku prů­mys­lo­vých ste­re­o­li­to­gra­fic­kých 3D tis­ká­ren a ře­še­ní. Do­pl­ně­ním o RPS tech­no­lo­gii Stra­ta­sys dále roz­ši­řu­je sadu svých po­ly­me­ro­vých ře­še­ní na­příč celým ži­vot­ním cyk­lem pro­duk­tu, od kon­cep­tu­ál­ní­ho mo­de­lo­vá­ní až po vý­ro­bu.

Stra­ta­sys vy­u­ži­je svoji špič­ko­vou in­frastruk­tu­ru pří­stu­pu na trh a na­bíd­ne řadu sys­té­mů RPS Neo na glo­bál­ním trhu s roz­ší­ře­nou sadou apli­ka­cí. Stra­ta­sys oče­ká­vá, že akvi­zi­ce bude do konce roku 2021 mírně na­růs­tat co do vý­no­sů a non-GAAP vý­no­sů na akcii.
Řada 3D tis­ká­ren RPS Neo je vy­ba­ve­na tech­no­lo­gií dy­na­mic­ké­ho la­se­ro­vé­ho pa­prsku, která umožňuje přes­nost tisku, de­tai­ly vlast­nos­tí a ome­ze­nou va­ri­a­bi­li­tu v celém roz­sa­hu velké sta­veb­ní plo­chy. Jako ote­vře­né prys­ky­řič­né sys­témy po­sky­tu­jí pro­duk­ty Neo zá­kaz­ní­kům ma­te­ri­á­ly s ši­ro­kou šká­lou vlast­nos­tí, jako je che­mic­ká odol­nost, te­pel­ná to­le­ran­ce, pruž­nost, tr­van­li­vost a op­tic­ká čis­to­ta. Neo tis­kár­ny mohou vy­rá­bět velké díly až do 800 × 800 × 600 mm, což po­sky­tu­je vý­znam­nou plo­chu pro stav­bu v malém pů­do­ry­su.
Všech­ny sys­témy Neo jsou navíc při­pra­ve­ny na Prů­my­sl 4.0 a mají ovlá­da­cí soft­ware Ti­ta­ni­um, který za­hr­nu­je ka­me­ru, sí­ťo­vé při­po­je­ní, pod­po­ru vzdá­le­né di­a­gnos­ti­ky a při­způ­so­be­ní pa­ra­me­t­rů v po­lo­vi­ně tisku. Tis­kár­ny mohou au­to­ma­tic­ky e-mai­lem za­sí­lat zprá­vy o prů­bě­hu úloh. Do bu­dou­cích verzí pro­duk­tu plá­nu­je Stra­ta­sys in­te­gro­vat svůj soft­ware Grab­CAD Print.

Pro za­jí­ma­vost mů­že­me uvést, že si 3D tis­kár­ny Ne­o800 ne­dáv­no po­ří­dil brit­ský zá­vod­ní tým For­mu­le 1 Wil­li­ams Ra­cing a během vá­noč­ních prázd­nin na nich bez­ob­služ­ně do svého tes­to­va­cí­ho pro­gra­mu vy­tis­kl množ­ství vy­so­ce kva­lit­ních dílů.


Mohlo by vás zajímat: