Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Altair Simulation 2021

Sobota, 20 Únor 2021 23:28

Tags: 2021 | Advanced Engineering | Altair | FEKO | HyperWorkks | PCB | Pollex | SimLab | Simulation

Web Altair Simulation2021-2108Nová verze si­mu­lač­ní­ho soft­wa­ru Al­tair pro rok 2021 je zde. Kromě zvý­še­ní rych­los­ti a přes­nos­ti si­mu­la­cí a šir­ších mož­nos­tí tech­no­lo­gií Si­mu­lati­on-dri­ven De­sign for Ma­nu­factu­ring, při­ná­ší ro­bust­ní sadu ná­stro­jů pro „end-to-end“ návrh elek­tro­nic­kých sys­té­mů. Po­sled­ní ak­tu­a­li­za­ce umožňuje vývoj velmi kom­plex­ních vý­rob­ků včet­ně si­mu­la­ce je­jich ko­nek­ti­vi­ty k 5G sítím, si­mu­la­ci cho­vá­ní PCB desek a pod­po­ru­je si­mu­la­ci dal­ších vý­rob­ních pro­ce­sů.

Všech­ny ná­stro­je jsou k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím li­cenč­ní­ho sys­té­mu s Al­tair Units. Ty umožňují snad­ný pří­stup k ce­lé­mu port­fo­liu soft­wa­ro­vých ře­še­ní od Al­tair i jeho part­ne­rů.

End-to-end Electro­nic Sys­tem De­sign

Sada ná­stro­jů pro návrh elek­tro­nic­kých sys­té­mů umožňuje vývoj chyt­rých za­ří­ze­ní s uva­žo­vá­ním všech aspek­tů ná­vr­hu – fy­zi­kál­ních jevů, funkč­ní lo­gi­ky, tep­lot­ních účin­ků, vý­vo­je vlast­ní elek­tro­ni­ky a me­cha­nic­ké­ho kon­struk­ce vý­rob­ku. Tyto tech­no­lo­gie se uplatňují ve stále vět­ším počtu apli­ka­cí, jako jsou ná­vrhy PCB desek, elek­tro­mo­to­rů, sen­zo­rů, ak­tu­á­to­rů atd.

Mezi vý­znam­né no­vin­ky patří:

Přes­něj­ší si­mu­la­ce

Schop­nost al­tai­rov­ských ná­stro­jů řešit nej­slo­ži­těj­ší úlohy a po­kro­či­lé fy­zi­kál­ní mo­de­ly se po­su­nu­je s dále zvy­šo­va­ným vý­po­čet­ním vý­ko­nem na GPU a CPU jak u desk­to­po­vých po­čí­ta­čů, tak zejmé­na v pro­stře­dí pri­vát­ních, ve­řej­ných či hyb­rid­ních clou­dů.

Tyto rych­lej­ší a přes­něj­ší si­mu­la­ce kom­plex­ní­ho cho­vá­ní pro­duk­tu jsou k dis­po­zi­ci díky těmto ak­tu­a­li­za­cím:

Roz­ší­ře­né mož­nos­ti „Si­mu­lati­on-dri­ven De­sign for Ma­nu­factu­ring (SDfM)“

Al­tai­rov­ský pří­stup SDfM při­ne­sl si­mu­la­ce do nej­ra­něj­ších fází kon­cepč­ní­ho ná­vr­hu. Uži­va­te­lé ve velmi in­tu­i­tiv­ním roz­hra­ní do­stá­va­jí rych­lé a přes­né vý­sled­ky si­mu­la­cí při slé­vá­ní, li­so­vá­ní, pro­tla­čo­vá­ní, 3D tisku, vstři­ko­vá­ní plas­tů a PU pěny. Kromě toho se si­mu­lač­ní ře­še­ní od Al­tair stále čas­tě­ji po­u­ží­va­jí ve vý­zku­mu a vý­vo­ji a také v prů­mys­lo­vých od­vět­vích, která pro­du­ku­jí velké ob­je­my – včet­ně vý­ro­by léčiv, po­tra­vin, kos­me­ti­ky a che­mi­ká­lií.

  • In­spi­re Mold se rych­le stává vzo­ro­vým ře­še­ním pro si­mu­la­ci vstři­ko­vá­ní v ra­ných fá­zích ná­vr­hu pro­duk­tu.
  • In­spi­re Po­ly­Fo­am si­mu­lu­je vstři­ko­vá­ní pě­no­vých kom­po­nen­tů, desek z tuhé pěny a po­ly­u­re­ta­no­vé pěny, které se po­u­ží­va­jí v ši­ro­ké škále prů­mys­lo­vých a ná­byt­kář­ských apli­ka­cí.
  • Všech­ny si­mu­lač­ní ná­stro­je pod­po­ru­jí de­fi­ni­ce ma­te­ri­á­lů z Altair Ma­te­rial Data Cen­ter, tedy nové ma­te­ri­á­lo­vé da­ta­bá­ze za­hr­nu­jí­cí prav­dě­po­dob­ně nej­vět­ší počet plas­to­vých ma­te­ri­á­lů a ma­te­ri­á­lo­vých vlast­nos­tí do­stup­ných na trhu.

vice info

Sle­duj­te no­vin­ky na strán­kách Advan­ced En­gi­nee­ring nebo Al­tair a v pří­pa­dě do­ta­zů ne­vá­hej­te kon­tak­to­vat Advanced Engineering.


Mohlo by vás zajímat: