Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Objevte Virtual Twin Experience na cloudu

Středa, 24 Únor 2021 17:56

Tags: Cloud | Dassault Systemès | Experience | twin | Virtual | Webinar

Assembly Robot Programming and Simulation Draft-2109Vir­tu­al Twin Ex­pe­ri­en­ce je spus­ti­tel­ný model fy­zic­ké­ho sys­té­mu, který za­hr­nu­je učení a zku­še­nos­ti z fy­zic­ké­ho světa. Na roz­díl od sta­tic­kých di­gi­tál­ních dvoj­čat jsou Vir­tu­al Twin Ex­pe­ri­en­ces dy­na­mic­ké. Umož­ní vám vi­zu­a­li­zo­vat, mo­de­lo­vat a si­mu­lo­vat so­fis­ti­ko­va­né zá­žit­ky. Toto je nej­lep­ší praxe bu­douc­nos­ti: ka­pa­ci­ta, která po­si­lu­je vaši pra­cov­ní sílu a zvy­šu­je odol­nost ve vaší hod­no­to­vé síti. A vše mů­že­te dělat na clou­du.

Při­poj­te se k 45­mi­nu­to­vé­mu ži­vé­mu webi­ná­ři Dassault Systèmes 4. 3. 2021 v 15:00 hodin a ob­jev­te další krok ve vy­spě­los­ti di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Registrace na webinář

 


Mohlo by vás zajímat: