Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MapFactor Navigator poradí s hranicí vašeho okresu

Neděle, 28 Únor 2021 16:23

Tags: GIS | Hranice | MapFactor | Navigator | Okresy

MapFactor Navigator promo okresy-2109Tenká fi­a­lo­vá linie, které si ob­vykle při při­blí­že­ní mapy ani ne­všim­ne­te. To jsou právě hra­ni­ce okre­sů, krajů či států. Čím vý­znam­něj­ší hra­ni­ce, tím po­cho­pi­tel­ně i vý­raz­něj­ší linie. Nyní to vy­pa­dá, že tato linie bude pro vět­ši­nu oby­va­tel České re­pub­li­ky ale­spoň na pár týdnů klí­čo­vá. Pokud totiž pro­jde na­vr­ho­va­né vlád­ní opat­ře­ní, bu­de­me se moci bez ob­tí­ží po­hy­bo­vat pouze v rámci svého okre­su.

In­for­ma­ce o okre­se na mapě i v Info

Hra­nič­ní linie na mapě ale není je­di­ný způ­sob, jak v Na­vi­ga­to­ru zjis­tit, ve které ad­mi­nis­tra­tiv­ní ob­las­ti se ur­či­té místo na­chá­zí. In­for­ma­ce o okre­se, kraji a státu totiž patří mezi zá­klad­ní údaje, které se vám zob­ra­zí v In­for­ma­cích o místě, které jste si vy­bra­li na mapě. Ať už tedy klik­ne­te na mapě kam­ko­liv, po zvo­le­ní „In­for­ma­ce“ z na­bíd­ky na spod­ní liště si snad­no ově­ří­te, v jakém okre­se se dané místo na­chá­zí.

Zvý­raz­ně­te si hra­nič­ní linii okre­su pro větší pře­hled­nost

S ná­růs­tem vý­zna­mu hra­ni­ce okre­sů roste i po­tře­ba její lepší vi­di­tel­nos­ti. Vý­raz­nost hra­nič­ní linie si u Na­vi­ga­to­ru pro An­dro­id snad­no upra­ví­te v Na­sta­ve­ní / Při­způ­so­be­ní mapy / Edi­to­vat ba­rev­né sché­ma, kde si na zá­lož­ce Linie vy­be­re­te linii Okres a na­sta­ví­te její pa­ra­me­t­ry. Mů­že­te upra­vit nejen ve­li­kost, ale i její barvu. Všech­ny tyto funk­ce jsou do­stup­né jak v bez­plat­né verzi Na­vi­ga­torFREE pro An­dro­id, který vy­u­ží­vá OSM mapy, tak ve verzi s Tom­Tom ma­pa­mi.

MapFactor Navigator 6 okresy default-2109

Obrázek 1: Hranice okresů v Navigatoru 6 pro Android – výchozí nastavení mapy

MapFactor Navigator 6 Informace o miste Okres Kraj Zeme-2109

Obrázek 2: Informace o místě

MapFactor Navigator 6 okresy zvyraznene-2109

Obrázek 3: Zvýraznění hranic okresů v Navigatoru pro Android

 

 


Mohlo by vás zajímat: