Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Navrhujte rychle a efektivně s CADprofi

Neděle, 28 Únor 2021 23:59

Tags: Architektura | BIM | CADprofi | Elektro | HVAC | Stavebnictví | Strojírenství | TZB

cadprofi-2109CAD­pro­fi je kom­plex­ní CAD apli­ka­ce, která vý­raz­ně usnadňuje pro­jek­to­vou čin­nost v mnoha obo­rech. Ši­ro­ký výběr do­stup­ných funk­cí umožňuje vy­ko­ná­vat vaši pro­fe­si mno­hem rych­le­ji. Usnad­ní­te si kres­le­ní a úpra­vu pro­jek­tů s vy­u­ži­tím po­kro­či­lých pří­ka­zů a nej­vět­ší knihov­ny sym­bo­lů a ob­jek­tů. Apli­ka­ce CAD­pro­fi fun­gu­je jako nad­stav­ba pro různé CAD pro­gra­my.

Ob­sa­hu­je cel­kem 4 pro­fes­ní mo­du­ly, které uspo­ko­jí po­tře­by kaž­dé­ho pro­jek­tan­ta nebo CAD-uži­va­te­le v rámci pro­fe­se ar­chi­tek­tu­ra, elek­tro, stro­jí­ren­ství nebo TZB. Po­má­há tedy při na­vr­ho­vá­ní ar­chi­tek­to­nic­kých a stro­jí­ren­ských pro­jek­tů, stej­ně jako roz­vo­dů a elek­tro za­ří­ze­ní.
Nej­vý­znam­něj­ším pří­no­sem po­u­ži­tí pro­gra­mu CAD­pro­fi je au­to­ma­ti­za­ce vět­ši­ny ak­ti­vit spo­je­ných s čer­pá­ním kom­plex­ní da­ta­bá­zí ob­jek­tů a ře­še­ní, které jsou při­pra­ve­ny k po­u­ži­tí ve va­šich pro­jek­tech.
Práce v CAD­pro­fi je v sou­la­du s obec­ný­mi pra­vi­dly na­vr­ho­vá­ní v CAD pro­gra­mech. Pří­ka­zy byly při­pra­ve­ny ta­ko­vým způ­so­bem, aby uži­va­tel mohl pra­co­vat jed­no­du­še a in­tu­i­tiv­ně, i když ne­če­tl návod. Uži­va­tel­ské roz­hra­ní Uni­co­de pod­po­ru­je 24 ja­zy­ků, včet­ně češ­ti­ny. Jazyk lze snad­no měnit v kon­fi­gu­ra­ci pro­gra­mu.

Tisíce CAD symbolů a knihovny výrobců

Ne­ztrá­cej­te čas vy­tvá­ře­ním vlast­ních CAD-bloků. Knihov­ny sym­bo­lů (CP-Sym­bols) jsou vy­tvo­ře­né v sou­la­du s ná­rod­ní­mi i me­zi­ná­rod­ní­mi nor­ma­mi. Ob­sa­hu­jí 17 kniho­ven, které jsou k dis­po­zi­ci sa­mo­stat­ně nebo jako kom­plet­ní série v rámci oboru. In­te­li­gent­ní vklá­dá­ní sym­bo­lů či au­to­ma­tic­ká tvor­ba spe­ci­fi­ka­cí (ku­sov­ní­ků) jsou jen ně­kte­ré z výhod pro­gra­mu.
Vy­u­žít mů­že­te i sbír­ky kniho­ven mnoha svě­to­vě zná­mých vý­rob­ců (CP-Ma­nu­factu­rers) z ob­las­ti elek­tro či TZB. Ně­kte­ré jsou volně do­stup­né, zby­tek je jen v ko­merč­ní verzi CAD­pro­fi.

Maximální kompatibilita

Pro­gram CAD­pro­fi po­u­ží­va­jí již de­sít­ky tisíc uži­va­te­lů po celém světě. Plná kom­pa­ti­bi­li­ta každé nové verze s ji­ný­mi pro­gra­my je proto na­nej­výš dů­le­ži­tá. Verze s no­vý­mi vlast­nost­mi se ob­je­vu­jí ně­ko­li­krát ročně a po­sky­tu­jí uži­va­te­lům mo­der­ni­zo­va­ný obsah a funkč­nos­ti. Au­to­ma­tic­ké on­li­ne ak­tu­a­li­za­ce přes in­ter­net umožňují udr­žo­vat soft­ware vždy ak­tu­ál­ní.
Pro­gram se au­to­ma­tic­ky na­kon­fi­gu­ru­je tak, aby byl op­ti­mál­ně kom­pa­ti­bil­ní s ja­kým­ko­li soft­wa­ro­vým pro­stře­dím (Au­to­CAD, Gstar­CAD, Brics­CAD, ZWCAD, pro­ge­CAD a mnoho dal­ších). Vý­kre­sy vy­tvo­ře­né po­mo­cí CAD­pro­fi jsou 100% kom­pa­ti­bil­ní s DWG a DXF for­má­tem a mohou být edi­to­vá­ny ji­ný­mi pro­gra­my bez po­u­ži­tí CAD­pro­fi.
Mnohé z ob­jek­tů CAD­pro­fi jsou jed­no­du­ché bloky, které mohou být roz­lo­že­né a upra­vo­va­né po­mo­cí pří­ka­zů stan­dard­ních CAD pro­gra­mů. Je však po­třeb­né po­zna­me­nat, že po roz­lo­že­ní ob­jek­tů mohou být ně­kte­ré vlast­nos­ti těch­to ob­jek­tů ztra­ce­ny, a jako dů­sle­dek ne­bu­de možné pro­vá­dět žádné změny, nebo dělat ja­ké­ko­liv spe­ci­fi­ka­ce na těch­to roz­lo­že­ných ob­jek­tech.

BIM

BIM tech­no­lo­gie (Bu­il­ding In­for­mati­on Mo­de­ling) se ve sta­veb­nic­tví vy­u­ží­vá stále více. Kla­si­fi­ka­ce a sprá­va hla­din za­lo­že­ných na Open BIM (IFC kla­si­fi­ka­ce) je nyní do­stup­ná také v pro­gra­mu CAD­pro­fi. BIM data jsou ob­sa­že­na ve spe­ci­fi­ka­cích a mohou být pře­ne­se­na do apli­ka­cí, které se po­u­ží­va­jí během in­ves­tič­ní fáze. Kromě toho je pro­gram CAD­pro­fi scho­pen vy­tvá­řet data v BIM (včet­ně for­má­tu rfa Revit) pro mnoho vý­rob­ců. 3D mo­de­ly ob­sa­že­né v soft­wa­ru CAD­pro­fi lze také po­u­žít v mnoha CAD pro­gra­mech, které umožňují im­port a ex­port sou­bo­rů ve stan­dar­du IFC.

Profesní moduly

CAD­pro­fi Ar­chi­tectu­ral usnadňuje ar­chi­tek­to­nic­ké pro­jek­to­vá­ní. Modul lze po­u­žít k vy­tvo­ře­ní sta­veb­ních plánů, řezů a pů­do­rysů. Prak­tic­ké funk­ce apli­ka­ce usnadňují kres­le­ní ví­ce­vrs­tvých stěn, ar­chi­tek­to­nic­ké kóto­vá­ní a rych­lé vy­tvá­ře­ní po­pi­sů. Modul je do­dá­ván s ob­sáh­lou kni­hov­nu oken, dveří, ná­byt­ku a dal­ších ná­byt­ko­vých před­mě­tů. Jako uni­kát­ní funk­ce, apli­ka­ce může být po­u­ži­ta pro návrh ha­va­rij­ních úni­ko­vých plánů a tras.

cadprofi-architectural-2109

CAD­pro­fi Me­cha­ni­cal pod­po­ru­je na­vr­ho­vá­ní v ob­las­tech stro­jí­ren­ství, pří­stro­je a za­ří­ze­ní, me­cha­ni­ka a oce­lo­vé kon­struk­ce. Modul se vy­zna­ču­je roz­sáh­lý­mi knihov­na­mi nor­ma­li­zo­va­ných dílů. Uži­va­tel zde na­lez­ne šrou­by, ma­ti­ce, pru­ži­ny, lo­žis­ka, oce­lo­vé pro­fi­ly, pří­ru­by, trub­ky a další sou­čás­tí ně­ko­li­ka ná­rod­ních a me­zi­ná­rod­ních norem. Díky in­te­gra­ci kniho­ven stan­dard­ních sym­bo­lů pro fluid­ní tech­ni­ku lze snad­no kres­lit sché­ma­ta pro pne­u­ma­ti­ku a hyd­rau­li­ku.

cadprofi-mechanical-2109

CAD­pro­fi HVAC & Pi­ping je pro pro­jek­to­vá­ní tech­nic­ké­ho za­ří­ze­ní budov. Pod­po­ru­je uži­va­te­le při pro­jek­to­vá­ní v ob­las­tech to­pe­ní, ven­ti­la­ce, kli­ma­ti­za­ce, po­tru­bí a ji­ných tech­no­lo­gic­kých za­ří­ze­ní. Modul ob­sa­hu­je knihov­ny ob­jek­tů, které umožňují návrh za­ří­ze­ní ja­ké­ho­ko­li typu: HVAC (to­pe­ní, ven­ti­la­ce, kli­ma­ti­za­ce), po­tru­bí, plynu, zdra­vot­ní a po­žár­ní bez­peč­nost­ní tech­ni­ky, chla­di­cí in­sta­la­ce, stej­ně jako jiné druhy tech­no­lo­gic­kých za­ří­ze­ní pro po­zem­ní a prů­mys­lo­vé stav­by. Funk­ce na­vr­ho­vá­ní plánů a di­a­gra­mů, spo­leč­ně s izo­me­t­ric­ký­mi po­hle­dy, umožňuje uži­va­te­li po­u­žít je­di­né soft­wa­ro­vé ře­še­ní při na­vr­ho­vá­ní kom­plex­ních pro­jek­tů.

cadprofi-hvac-2109

CAD­pro­fi Elect­ri­cal usnadňuje kon­struk­ci slo­ži­tých elek­tric­kých, svě­tel­ných, te­le­ko­mu­ni­kač­ních a ji­ných za­ří­ze­ní. Modul lze po­u­žít pro návrh slo­ži­tých za­ří­ze­ní, jako je sil­no­proud, nízké na­pě­tí, te­le­ko­mu­ni­kač­ní, bez­peč­nost­ní a an­tén­ní in­sta­la­ce. Soft­ware ob­sa­hu­je ně­ko­lik tisíc sym­bo­lů od­po­ví­da­jí­cích nej­no­věj­ším elek­tric­kým nor­mám, stej­ně jako sví­ti­dla, roz­vadě­če a další. Apli­ka­ce po­sky­tu­je snad­ný způ­sob kres­le­ní elek­tric­ké­ho ve­de­ní a elek­tro­in­sta­lač­ních ka­ná­lů. Mezi nej­u­ži­teč­něj­ší funk­ce patří au­to­ma­tic­ké čís­lo­vá­ní elek­tric­kých ob­vo­dů a edi­tor di­a­gra­mů.

cadprofi-electrical-2109

 


Mohlo by vás zajímat: