Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dassault představuje strategii „Voda pro život“

Pátek, 05 Březen 2021 00:19

Tags: 3DEXPERIENCE | Dassault | Kam­pa­ň | Prů­my­sl | Spo­tře­ba | Voda | Water for Life

WfL-scr-2110Spo­leč­nost Dassault Systèmes před­sta­vi­la další část své kam­pa­ně „The Only Pro­gress is Human“, která by měla zvý­šit po­vě­do­mí o so­ci­ál­ních a en­vi­ro­men­tál­ních vý­zvách a při­táh­nout po­zor­nost k vy­u­ži­tí vir­tu­ál­ní­ho pro­stře­dí pro pod­po­ru udr­ži­tel­ných ino­va­cí. „Water for Life“, jak se nová část kam­pa­ně na­zý­vá, kom­bi­nu­je té­ma­ta vody a spo­tře­by ke zkou­má­ní otáz­ky, jak může prů­my­sl efek­tiv­ně­ji vy­u­ží­vat svě­to­vě nej­cen­něj­ší zdroj ohro­že­ný nad­měr­nou spo­tře­bou a jak ho také může chrá­nit.

Kampaň je sou­čás­tí zá­vaz­ku spo­leč­nos­ti k pod­po­ře cílů udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je Or­ga­ni­za­ce spo­je­ných ná­ro­dů. Pře­de­vším pak cíle 6: „Za­jis­tit pro všech­ny do­stup­nost vody, sa­ni­tač­ních za­ří­ze­ní a udr­ži­tel­né hos­po­da­ře­ní s nimi.“

Pro­střed­nic­tvím stra­te­gie „Voda pro život“ po­mů­že spo­leč­nost Dassault Systèmes svým zá­kaz­ní­kům řešit tuto výzvu z po­hle­du tří růz­ných per­spek­tiv: mě­ře­ní a op­ti­ma­li­za­ce, ino­va­ce a tvor­by a vzdě­lá­ní. V prv­ním pří­pa­dě je vy­u­ží­vá­na plat­for­ma 3DEx­pe­rien­ce jako pod­po­ra pro mě­ře­ní a op­ti­ma­li­za­ci vodní stopy pod­ni­ků po­skyt­nu­tím in­te­gro­va­ných prů­mys­lo­vých ře­še­ní. Ta do­dá­va­jí data o spo­tře­bě vody spo­je­ná s do­pa­dy růz­ných kon­strukč­ních mož­nos­tí. V bu­douc­nu se po­čí­tá s umě­lou in­te­li­gen­cí ge­ne­ru­jí­cí do­po­ru­če­ní, která po­ve­dou k vy­tvá­ře­ní no­vých a efek­tiv­něj­ších pro­duk­tů a za­ří­ze­ní.

Dassault Systèmes také pod­po­ří ochra­nu vody pro­střed­nic­tvím své ote­vře­né ino­vač­ní la­bo­ra­to­ře 3DEx­pe­rien­ce Lab. Pro urych­le­ní ino­va­cí typu EEL Ener­gy trans­for­mu­jí­cí pro­ce­sy v prů­mys­lo­vých od­vět­vích, která po­tře­bu­jí sní­žit spo­tře­bu vody, bude vy­u­ží­vá­na tak­zva­ná ko­lek­tiv­ní in­te­li­gen­ce. Po­sí­le­ní zá­vaz­ku k ochra­ně vody rov­něž pod­po­ří part­ner­ství se svě­to­vý­mi in­ku­bá­to­ry, jakým je na­pří­klad Oce­a­nHub Af­ri­ca.

A ko­neč­ně bude tato stra­te­gie pod­po­ro­vat vzdě­lá­va­cí pro­gra­my, je­jichž cílem je zvý­šit po­vě­do­mí o hlav­ních pro­blé­mech sou­vi­se­jí­cích s vodou nebo in­spi­ro­vat na­stu­pu­jí­cí ge­ne­ra­ce k ochra­ně to­ho­to klí­čo­vé­ho zdro­je. Jed­ním ta­ko­vým je na­pří­klad fran­couz­ský pro­jekt Mis­si­on Ocean pod­po­ro­va­ný La Fon­dati­on Dassault Systèmes.

„Svět si uvě­do­mu­je na­lé­ha­vost ucho­vá­ní vody a po­tře­by vstu­pu do nové éry od­po­věd­nos­ti i udr­ži­tel­nos­ti. V de­se­ti­le­tí, během kte­ré­ho má být do­sa­že­no cílů udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je OSN, hraje prů­my­sl svou roli,“ řekl Ber­nard Charlès, Vice Chair­man and CEO, Dassault Systèmes. „Vir­tu­ál­ní pro­stře­dí jsou klí­čo­vým fak­to­rem umožňují­cím našim zá­kaz­ní­kům před­sta­vit si, na­vrh­nout a otes­to­vat nové, ra­di­kál­ně od­liš­né pro­duk­ty, ma­te­ri­á­ly nebo vý­rob­ní pro­ce­sy po­třeb­né pro více udr­ži­tel­nou eko­no­mi­ku bu­douc­nos­ti. Díky novým prů­mys­lo­vým ře­še­ním mů­že­me být svě­to­vým part­ne­rem číslo jedna pro udr­ži­tel­něj­ší prů­mys­lo­vou re­ne­san­ci splňující cíle Pa­říž­ské do­ho­dy.“

Voda je ži­vot­ně dů­le­ži­tá, přes­to nad­měr­ná spo­tře­ba způ­so­be­ná pro­duk­cí zboží a slu­žeb kaž­do­den­ní spo­tře­by ohro­žu­je její do­stup­nost. V sou­čas­nos­ti je již více než 40 % svě­to­vé po­pu­la­ce za­sa­že­no ne­do­stat­kem vody. V sou­la­du se svými cíli udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je vy­hlá­si­la Or­ga­ni­za­ce spo­je­ných ná­ro­dů de­se­ti­le­tí (2018-2028) za­mě­ře­né na vodu, udr­ži­tel­ný roz­voj a in­te­gro­va­né hos­po­da­ře­ní s vodou. Stra­te­gie „Voda pro život“ tento krok ná­sle­du­je, stej­ně jako ne­dáv­ný zá­va­zek Dassault Systèmes k ini­ci­a­ti­vě Science Based Tar­gets nebo ofi­ci­ál­ní pod­po­ra me­zi­ná­rod­ní sku­pi­ny TCFD (Task­for­ce for Cli­ma­te-re­la­ted Fi­nan­cial Dis­c­lo­su­res).

Stra­te­gie „Voda pro život“ byla ofi­ci­ál­ně za­há­je­na po­mo­cí videa, ve kte­rém se po boku Ber­nar­da Charlèse ob­je­vu­je pro­fe­si­o­nál­ní ces­to­va­tel a dob­ro­druh Mike Horn, který sdílí stej­nou vášeň pro ochra­nu vody.

„Jako pro­fe­si­o­nál­ní ces­to­va­tel jsem mohl na vlast­ní oči vidět přímé do­pa­dy lid­ské čin­nos­ti na stav naší Země. Pro lidi je zá­sad­ní se o ni sta­rat. Dvoj­ná­sob to platí pro ochra­nu vody, na­še­ho nej­cen­něj­ší­ho zdro­je,“ řekl Mike Horn. „Jsem rád nejen proto, že tento cíl plní OSN, ne­vlád­ní or­ga­ni­za­ce a po­li­ti­ci, ale také proto, že ve­dou­cí před­sta­vi­te­lé prů­mys­lu, jako Ber­nard Charlès, ge­ne­rál­ní ře­di­tel Dassault Systèmes, zdů­razňují dů­le­ži­tost to­ho­to klí­čo­vé­ho té­ma­tu.“

Ko­mu­ni­kač­ní kampaň „The Only Pro­gress is Human“ za­há­je­ná v únoru 2020 má za cíl zvý­šit po­vě­do­mí o so­ci­ál­ních a en­vi­ro­men­tál­ních vý­zvách dneš­ní­ho světa, in­spi­ro­vat lidi k vy­u­ží­vá­ní vir­tu­ál­ní­ho pro­stře­dí pro zisk hlub­ších po­znat­ků vzta­hu­jí­cích se k těmto vý­zvám a pod­po­ro­vat udr­ži­tel­né ino­va­ce pro lepší bu­douc­nost. Tato ini­ci­a­ti­va na­bí­zí ve­řej­nos­ti „10 děj­ství“ uka­zu­jí­cích mož­nos­ti, jak mohou být po­znatky zís­ka­né ve vir­tu­ál­ním světě vy­u­ži­ty k vy­tvo­ře­ní ře­še­ní mí­ří­cích na kaž­dou výzvu jed­not­li­vé­ho děj­ství. První část se za­bý­va­la otáz­kou, jak může vir­tu­ál­ní pro­stře­dí změ­nit způ­sob na­še­ho vní­má­ní emocí. Akce po­jme­no­va­ná „Vir­tu­al Har­mo­ny“ uni­kát­ním způ­so­bem spo­ji­la hu­deb­ní a vi­zu­ál­ní zá­ži­tek do jed­no­ho celku, a kromě ji­né­ho na­bíd­la také 3Dva­rius – první elek­tric­ké hous­le vy­ro­be­né tech­no­lo­gií 3D tisku, které byly na­vr­že­ny s vy­u­ži­tím ře­še­ní od spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes.


Mohlo by vás zajímat: