Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová konfigurace Leica CityMapper-2L

Čtvrtek, 11 Březen 2021 23:42

Tags: CityMapper-2L | Digitální dvojčata | Leica Ge­o­sys­tems | Mapování | Města

CityMapper-2L-2111Leica Ge­o­sys­tems, sou­část He­xa­go­nu, před­sta­vu­je novou kon­fi­gu­ra­ci Leica Ci­ty­Map­per-2L, spe­ci­ál­ně na­vr­že­nou pro pro­jek­ty le­tec­ké­ho měst­ské­ho ma­po­vá­ní z níz­kých výšek. Nižší výšky letu mohou být vy­ža­do­vá­ny ome­ze­ní­mi ří­ze­ní le­to­vé­ho pro­vo­zu (ATC) a v ob­las­tech s níz­kou ob­lač­nos­tí.

Ci­ty­Map­per-2L se vy­zna­ču­je oh­nis­ko­vou vzdá­le­nos­tí 71 mm v na­di­ru, což je ide­ál­ní pro 5cm sběr GSD (Ground sam­ple distan­ce) dat při le­to­vých výš­kách 940 metrů AGL (above ground level – nad zemí). Nové čočky na­bí­ze­jí po­dob­né po­kry­tí a pro­duk­ti­vi­tu pro kon­krét­ní GSD jako stá­va­jí­cí kon­fi­gu­ra­ce pro stan­dard­ní a vy­so­ké le­to­vé výšky, při­čemž vý­znam­ně roz­ši­řu­jí pro­voz­ní pro­stor.

Leica Ci­ty­Map­per-2 nyní na­bí­zí tři různé oh­nis­ko­vé vzdá­le­nos­ti, které po­krý­va­jí všech­ny po­tře­by zá­kaz­ní­ků a pro­jek­tů – od letů s níz­kou nad­moř­skou výš­kou – a zá­ro­veň za­chy­cu­jí data z 2–10cm GSD. Zá­kaz­ní­ci tak mají plnou fle­xi­bi­li­tu při pro­vá­dě­ní svých pro­jek­tů se spl­ně­ním po­ža­dav­ků růz­ných míst­ních le­to­vých před­pi­sů a po­vě­tr­nost­ních pod­mí­nek.

Úplná fle­xi­bi­li­ta pro všech­ny lé­to­vé pa­ra­me­t­ry

Ci­ty­Map­per-2 je je­di­ný hyb­rid­ní vzduš­ný sen­zor na světě kom­bi­nu­jí­cí šikmé zob­ra­zo­vá­ní a LiDAR v jed­nom sys­té­mu. Sen­zor efek­tiv­ně vy­tvá­ří di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta měst na nej­vyš­ší úrov­ni pro­duk­ti­vi­ty a po­sky­tu­je bez­pre­ce­dent­ní kva­li­tu ob­ra­zu. Sys­tém ob­sa­hu­je dvě 150MP nadir ka­me­ry (RGB a NIR), čtyři 150MP šikmé ka­me­ry a 2MHz li­ne­ár­ní sní­mač LiDAR.

Všech­ny kon­fi­gu­ra­ce sen­zo­rů jsou pod­po­ro­vá­ny v Leica HxMap jed­not­ným vy­so­ce vý­kon­ným pra­cov­ním po­stu­pem pro zpra­co­vá­ní více sen­zo­rů, který je k dis­po­zi­ci pro všech­ny le­tec­ké sen­zo­ry Leica Ge­o­sys­tems. Soft­wa­ro­vá sada zpra­co­vá­vá ob­ra­zo­vá a LiDAR data ve stej­ném uži­va­tel­ském roz­hra­ní, což sni­žu­je po­ža­dav­ky na ško­le­ní za­měst­nan­ců při zpra­co­vá­ní dat z růz­ných sen­zo­rů. Zpra­co­vá­ní dat Ci­ty­Map­per-2 po­mo­cí HxMap na­bí­zí zá­klad pro tvor­bu všech le­tec­kých da­to­vých pro­duk­tů pro in­te­li­gent­ní roz­ho­do­vá­ní v rych­le se mě­ní­cím měst­ském pro­stře­dí.

Chce­te-li se do­zvě­dět více o Leica Ci­ty­Map­peru-2, na­vštiv­te leica-geosystems.com.


Mohlo by vás zajímat: