Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

FalconEditor pro digitální dvojčata a simulace

Pátek, 07 Červen 2024 11:57

Tags: Digitální dvojčata | Duality AI | FalconEditor | Simulace | Umělá inteligence | Unreal Editor

FalconEditor Product Image-2423Dua­li­ty AI, která stojí za plat­for­mou Fal­con pro si­mu­la­ce di­gi­tál­ních dvoj­čat, ozná­mi­la vše­o­bec­né vy­dá­ní Fal­con­Edi­to­ru, in­tu­i­tiv­ní­ho vi­zu­ál­ní­ho ná­stro­je pro vy­tvá­ře­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat a si­mu­la­cí. Fal­con­Edi­tor byl na­vr­žen tak, aby ze­fek­tiv­nil a urych­lil za­vá­dě­ní si­mu­la­cí di­gi­tál­ních dvoj­čat, a byl vy­vi­nut s vy­u­ži­tím en­gi­nu Unre­al En­gi­ne od Epic Ga­mes, 3D ná­stro­je pro tvor­bu her a dal­ších po­hl­cu­jí­cích zá­žit­ků v re­ál­ném čase, který se po­u­ží­vá v růz­ných od­vět­vích.

Kom­bi­na­ce kom­plex­ní­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu si­mu­la­ce dvoj­čat na data Fal­con v kom­bi­na­ci s roz­ší­ře­ním Unre­al Edi­to­ru a open-sour­ce for­má­tu de­fi­ni­ce di­gi­tál­ních dvoj­čat nyní zpří­stupňuje pod­ni­ko­vým zá­kaz­ní­kům celý eko­sys­tém Unre­al En­gi­ne, aniž by je nutil po­u­ží­vat spe­ci­fic­ký hard­ware nebo pro­pri­e­tár­ní mo­de­ly umělé in­te­li­gen­ce.

Si­mu­la­ce di­gi­tál­ních dvoj­čat se stává vý­kon­ným zdro­jem pro ře­še­ní slo­ži­tých pro­blé­mů v ob­las­ti umělé in­te­li­gen­ce, ro­bo­ti­ky a vý­vo­je in­te­li­gent­ních sys­té­mů. Může vnést do mo­de­lů AI po­ro­zu­mě­ní fy­zi­kál­ní­mu světu, za­jis­tit bez­peč­ný pro­voz ro­bo­tů a při­nést před­ví­da­tel­nost za­lo­že­nou na da­tech do plá­no­vá­ní a pří­pra­vy na­sa­ze­ní AI a au­to­ma­ti­za­ce s vy­so­ký­mi ná­ro­ky. Prů­mys­lo­vé si­mu­lač­ní ná­stro­je se však ne­ho­dí pro je­di­neč­né po­ža­dav­ky na tvor­bu syn­te­tic­kých dat AI a po­ža­dav­ky na au­to­no­mii. Na­o­pak herní en­gi­ny a ná­stro­je pro si­mu­la­ci vi­zu­ál­ních efek­tů his­to­ric­ky vy­ža­do­va­ly spe­ci­a­li­zo­va­né do­ved­nos­ti, které mohou před­sta­vo­vat vý­znam­nou pře­káž­ku pro bez­pro­blé­mo­vé vy­u­ži­tí v pod­ni­ko­vém kon­tex­tu. Fal­con­Edi­tor je in­te­gro­va­né vý­vo­jo­vé pro­stře­dí (IDE), které díky svému za­mě­ře­ní fun­gu­je tak, aby tuto me­ze­ru pře­kle­nu­lo a ze­fek­tiv­ni­lo ge­ne­ro­vá­ní vy­so­ce věr­ných fo­to­re­a­lis­tic­kých dat ze si­mu­la­ce di­gi­tál­ních dvoj­čat. Tato verze před­sta­vu­je vý­znam­ný krok ke snad­né­mu zpří­stup­ně­ní si­mu­la­ce di­gi­tál­ních dvoj­čat in­že­ný­rům a da­to­vým věd­cům, čímž se vý­raz­ně sni­žu­jí pře­káž­ky pro její při­je­tí týmy za­bý­va­jí­cí­mi se umě­lou in­te­li­gen­cí a au­to­ma­ti­za­cí.

Vývoj a vy­dá­ní Fal­con­Edi­to­ru je umož­ně­no díky OEM do­ho­dě s Epic Games, tvůr­cem Unre­al En­gi­nu. Dua­li­ty od po­čát­ku za­lo­ži­la Fal­con na Unre­al En­gi­nu díky jeho bez­kon­ku­renč­ním ren­de­ro­va­cím schop­nos­tem a ob­rov­ské do­stup­nos­ti ob­sa­hu. Pře­ne­se­ní funk­cí Unre­al Edi­to­ru do Fal­co­nu bylo jas­ným dal­ším kro­kem, který usnad­ní návrh si­mu­la­cí a umož­ní lépe slou­žit po­tře­bám zá­kaz­ní­ků.
Tato do­ho­da staví Dua­li­ty do po­zi­ce op­ti­mál­ní­ho do­da­va­te­le si­mu­lač­ních ře­še­ní pro eko­sys­tém Unre­al En­gi­ne. Li­cen­ce pro­duk­tu Fal­con­Pro za­hr­nu­je pří­stup k Unre­al Edi­to­ru a také pod­po­ru první stra­ny od týmu pro úspěch zá­kaz­ní­ků spo­leč­nos­ti Dua­li­ty. Spo­lu­pra­cí s Dua­li­ty dává Epic Games na­je­vo svůj tr­va­lý zá­va­zek k při­je­tí Unre­al En­gi­nu pro pod­ni­ko­vé apli­ka­ce.

Roz­ší­ře­ním Fal­con­Edi­to­ru o funk­ce Unre­al Edi­to­ru ote­ví­rá Dua­li­ty nové mož­nos­ti vy­tvá­ře­ní vy­so­ce kva­lit­ních di­gi­tál­ních dvoj­čat. In­že­ný­ři a da­to­ví vědci budou moci tyto vy­lep­še­né funk­ce vy­u­ží­vat k vy­tvá­ře­ní roz­sáh­lých vir­tu­ál­ních světů s vy­u­ži­tím umělé in­te­li­gen­ce a ro­bo­tic­kých sys­té­mů pro si­mu­la­ci di­gi­tál­ních dvoj­čat od­kud­ko­li, včet­ně přímo z webo­vé­ho pro­hlí­že­če.

Aby to bylo možné, při­da­la Dua­li­ty do Unre­al Edi­to­ru funk­ce di­gi­tál­ních dvoj­čat a hlad­ce je in­te­gro­va­la se svým vy­so­ce vý­kon­ným si­mu­lá­to­rem di­gi­tál­ních dvoj­čat Fal­con­Sim. A co je ži­vot­ně dů­le­ži­té pro bez­pro­blé­mo­vé při­je­tí v pod­ni­cích, Fal­con­Edi­tor je po­dob­ně in­te­gro­ván s Fal­conClou­dem, ka­ta­lo­gem di­gi­tál­ních dvoj­čat a scé­ná­řů a clou­do­vým si­mu­lač­ním pro­stře­dím od Dua­li­ty. Ko­neč­ný vý­sle­dek umožňuje uži­va­te­lům soft­wa­ru Fal­con vzít ja­ký­ko­li z mi­li­o­nů pro­střed­ků z eko­sys­té­mu Unre­al En­gi­nu – po­lož­ky, sys­témy, pro­stře­dí – při­způ­so­bit je a snad­no pře­vést na di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta při­pra­ve­ná k si­mu­la­ci, do­pl­ně­ná o la­di­tel­né pa­ra­me­t­ry a další po­třeb­ná data. Plně vi­zu­ál­ní roz­hra­ní Fal­con­Edi­to­ru umožňuje in­tu­i­tiv­ní uspo­řá­dá­ní a ma­ni­pu­la­ci s tě­mi­to di­gi­tál­ní­mi dvoj­ča­ty, což umožňuje in­tu­i­tiv­ní kon­fi­gu­ra­ci růz­no­ro­dých si­mu­lač­ních scé­ná­řů, které jsou díky knihov­ně vir­tu­ál­ních sen­zo­rů Fal­co­nu oka­mži­tě k dis­po­zi­ci pro ge­ne­ro­vá­ní dat. Tvůr­ci mohou tes­to­vat a řešit své scé­ná­ře – včet­ně úprav kódu Py­tho­nu pro roz­ší­ře­ní cho­vá­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat – přímo v IDE Fal­con­Edi­to­ru a poté je sdí­let se spo­lu­pra­cov­ní­ky pro­střed­nic­tvím Fal­conClou­du. Scé­ná­ře pak lze zcela fle­xi­bil­ně spouš­tět po­mo­cí Fal­con­Sim v clou­du, v rámci pod­ni­ko­vých pro­po­je­ní nebo na míst­ním po­čí­ta­či.

Tato obec­ná verze Fal­con­Edi­to­ru vy­chá­zí z pří­stu­pu k pro­duk­tu za­mě­ře­né­ho na zá­kaz­ní­ka, který Dua­li­ty vy­ne­sl oce­ně­ní Top AI & Data Pro­duct v sou­tě­ži 2024 Pro­duct Awards a na­dá­le zís­ká­vá po­chva­ly zá­kaz­ní­ků.

Chce­te-li se do­zvě­dět více o Fal­con­Edi­to­ru a celé sadě pro­duk­tů Fal­con pro si­mu­la­ci di­gi­tál­ních dvoj­čat, na­vštiv­te strán­ky duality.ai nebo se ještě dnes za­re­gis­truj­te do služ­by Fal­conCloud a vy­zkou­šej­te si výkon si­mu­la­ce di­gi­tál­ních dvoj­čat přímo z webu na  falcon.duality.ai.

 


Mohlo by vás zajímat: