Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak ověřit efektivitu svého CAD konstrukčního prostředí

Úterý, 16 Březen 2021 10:32

Tags: AV Engineering | CAD | Creo | PTC | Unite Technology

Eook-consolidate-with-creo-en-2112Stu­die z po­sled­ní­ho ob­do­bí pro­ká­za­ly, že vý­rob­ní spo­leč­nos­ti stále ne­vy­tvá­ře­jí do­sta­teč­ný di­gi­tál­ní popis vý­rob­ku. To zvy­šu­je po­ža­dav­ky na změny a úpra­vy vý­rob­ku a tak zvy­šu­je ná­kla­dy na vývoj, pro­dlu­žu­je čas uve­de­ní vý­rob­ku na trh a sni­žu­je kva­li­tu vý­rob­ků. Řada spo­leč­nos­tí po­u­ží­vá více než jeden kon­strukč­ní CAD sys­tém, což dále zvy­šu­je ná­kla­dy na vývoj a pro­dlu­žu­je pro­ces ná­vr­hu no­vých vý­rob­ků.

Po­u­ží­vá­ní multi-CAD pro­stře­dí zvy­šu­je ri­zi­ko chyb z dů­vo­du da­to­vé vý­mě­ny mezi kon­struk­té­ry a je­jich CAD sys­témy, což má často ne­ga­tiv­ní dopad do vý­ro­by. Více kon­strukč­ních CAD sys­té­mů zna­me­ná pro pod­ni­ky vyšší ná­kla­dy na pro­voz soft­wa­ro­vých li­cen­cí, draž­ší a zdlou­ha­věj­ší ško­le­ní uži­va­te­lů a vy­so­ké ná­ro­ky na or­ga­ni­zo­vá­ní kon­strukč­ní­ho pro­ce­su, stej­ně jako na IT údrž­bu.

Kon­strukč­ní CAD sys­tém Creo má ro­bust­ní sadu funk­cí, díky kte­rým je schop­ný vy­tvo­řit přes­něj­ší di­gi­tál­ní popis vý­rob­ku a včas op­ti­ma­li­zo­vat jeho vlast­nos­ti i s ohle­dem na vý­rob­ní pro­ce­sy. Díky těmto vlast­nos­tem Creo umožňuje na­hra­dit ve vý­vo­jo­vém pro­ce­su další kon­strukč­ní soft­wa­ry a tak nejen sjed­no­tit kon­strukč­ní plat­for­mu, ale pře­de­vším zjed­no­du­šit, zlev­nit a zrych­lit na­vr­ho­vá­ní no­vých vý­rob­ků.

Zů­stá­vá otáz­ka, co s exis­tu­jí­cí­mi CAD daty z ji­ných sys­té­mů. Creo při­chá­zí s je­di­neč­nou Unite Tech­no­lo­gy, která umožňuje přímé na­čí­tá­ní, po­u­ží­vá­ní a prů­běž­nou ak­tu­a­li­za­ci dat z ji­ných CAD sys­té­mů. Od­pa­dá zdlou­ha­vý a pro­ble­ma­tic­ký pře­vod do ne­ut­rál­ních for­má­tů STEP, nebo IGES. Do­kon­ce ne­mu­sí­te ani pře­klá­dat ex­ter­ní CAD data do Creo for­má­tu. Creo na­bí­zí ně­ko­lik způ­sobů práce s multi-CAD daty, takže si mů­že­te vy­brat ta­ko­vou me­to­di­ku, která vám bude nej­lé­pe vy­ho­vo­vat.

Stáh­ně­te si E-book ještě dnes:

Overte efektivitu sveho CAD konstrukcniho prostredi

 


Mohlo by vás zajímat: