Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Creaform představil software Pipecheck 6.1 pro NDT

Pondělí, 22 Březen 2021 23:22

Tags: Creaform | NDT | Nedestruktivní testování | Pipecheck 6.1 | Software

rendu pipecheck-handyscan black-1tech-2113Cre­a­form ozná­mil 11. břez­na 2021 vy­dá­ní soft­wa­ru Pi­pe­check 6.1, vý­znam­né ak­tu­a­li­za­ce již do­ko­na­lé­ho soft­wa­ru pro hod­no­ce­ní in­te­gri­ty po­tru­bí. Tato nej­no­věj­ší verze z ob­las­ti špič­ko­vých tech­no­lo­gií v oboru ře­še­ní ne­de­struk­tiv­ní­ho tes­to­vá­ní (NDT) pro ropný a ply­ná­ren­ský prů­my­sl na­bí­zí je­di­neč­né mož­nos­ti, které ote­ví­ra­jí nové dveře růz­ným ob­chod­ním pří­le­ži­tos­tem.

Pi­pe­check 6.1 zů­stá­vá nej­bez­peč­něj­ším NDT ře­še­ním pro hod­no­ce­ní in­te­gri­ty po­tru­bí. Po­sky­tu­je kom­plet­ní 3D vi­zu­a­li­za­ci vnitř­ních a vněj­ších po­vrchů a za­jiš­ťu­je in­te­gri­tu po­tru­bí a ve­řej­nou bez­peč­nost. Pi­pe­check 6.1, po­u­ží­va­ný ve spo­je­ní s pro­duk­to­vý­mi řa­da­mi 3D ske­ne­rů Han­dyS­CAN 3D nebo Go! SCAN 3D, má dodnes nej­vět­ší dů­vě­ru spo­leč­nos­tí po­sky­tu­jí­cích NDT služ­by.
Tady je ně­ko­lik klí­čo­vých vlast­nos­tí, které vy­svět­lu­jí proč:

  • Zvý­še­ná ka­pa­ci­ta
  • Úspo­ra času a ná­kla­dů
  • Ne­zá­vis­lost uži­va­te­le
  • Fle­xi­bi­li­ta a vše­stran­nost
  • Rych­lé na­sa­ze­ní v te­ré­nu
  • Přes­nost a rych­lost

Chce­te-li se do­zvě­dět více o soft­wa­ru Pi­pe­check, při­poj­te se k ži­vé­mu webi­ná­ři ve čtvrtek 25. břez­na v 15:00 hodin.

 


Mohlo by vás zajímat: