Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dva nabité dny Virtuálního veletrhu EPLAN

Středa, 24 Březen 2021 00:06

Tags: CAE | ECAD | Eplan | Projektování | Vir­tu­ál­ní ve­letrh

EPLAN Virtual Fair-2113Vir­tu­ál­ní ve­letrh EPLAN ote­vře své di­gi­tál­ní brány tento rok již po­šes­té – a po­pr­vé bude do­kon­ce dvou­den­ní (28.–29. 4. 2021). Oče­ká­vat mů­že­te ši­ro­kou škálu témat za­mě­ře­ných na pro­fe­si­o­nál­ní pro­jek­to­vá­ní a in­te­gro­va­né end-to-end pro­ce­sy. Živé roz­ho­vo­ry vr­cho­lo­vé­ho ma­nage­men­tu, osvěd­če­né po­stu­py zá­kaz­ní­ků a nová zóna vě­no­va­ná part­ne­rům – to vše na­bíd­ne množ­ství in­spi­ra­ce.

Webo­vá vy­sí­lá­ní spe­ci­fic­ká pro jed­not­li­vá od­bor­ná té­ma­ta i kaž­dou zemi, stej­ně jako soft­wa­ro­vé ukáz­ky no­vých ře­še­ní na plat­for­mě EPLAN, včet­ně vazeb na cloud – to vše při­ná­ší nové pod­ně­ty a vy­hlíd­ky na další vývoj.

Pouhé dva týdny po di­gi­tál­ním ve­letr­hu Han­no­ver Messe při­jde ta chví­le – EPLAN ote­vře brány své nej­vět­ší di­gi­tál­ní akce roku. Vir­tu­ál­ní ve­letrh EPLAN, ce­lo­svě­to­vě za­ve­de­ný for­mát, se bude konat již po­šes­té a před­sta­ví při tom nový, čistý de­sign a spous­tou te­ma­tic­kých roz­ší­ře­ní pro ve­dou­cí pra­cov­ní­ky i uži­va­te­le. „Po úspě­chu mi­nu­lých let roz­ši­řu­je­me Vir­tu­ál­ní ve­letrh EPLAN tak, aby na­pl­nil celé dva dny na­příč ča­so­vý­mi pásmy,“ říká vý­kon­ný ře­di­tel EPLAN Soft­ware & Ser­vi­ce Haluk Men­de­res. Má to jed­no­du­chý důvod: je třeba po­jmout více témat a zájem ná­vštěv­ní­ků roste. Téměř o 20 % vyšší počet účast­ní­ků z více než 70 zemí v roce 2020 do­ka­zu­je vý­znam této velké vir­tu­ál­ní udá­los­ti zcela jasně!

EPLAN Haluk Menderes-2113
„Po úspě­chu mi­nu­lých let roz­ši­řu­je­me Vir­tu­ál­ní ve­letrh EPLAN tak, aby na­pl­nil celé dva dny na­příč ča­so­vý­mi pásmy,“ říká vý­kon­ný ře­di­tel EPLAN Soft­ware & Ser­vi­ce Haluk Men­de­res.

Ve­dou­cí pra­cov­ní­ci a uži­va­te­lé – ten pravý pro­gram pro kaž­dé­ho

Špič­ko­vé dis­ku­se na ma­na­žer­ské úrov­ni o eko­sys­té­mu pro prů­mys­lo­vou au­to­ma­ti­za­ci, po­ten­ci­ál ří­di­cích sys­té­mů a kon­struk­ce roz­vadě­čů či pro­ble­ma­ti­ka vazeb mezi soft­wa­ro­vý­mi ná­stro­ji CAE a vý­vo­jo­vý­mi pro­stře­dí­mi (roun­d­trip en­gi­nee­ring) – to je jen ně­ko­lik témat z le­toš­ní­ho pes­t­ré­ho pro­gra­mu. Do­pl­ní je nové živé roz­ho­vo­ry o prů­mys­lo­vém ma­nage­men­tu, mj. z oborů au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, ener­ge­ti­ky, au­to­ma­ti­za­ce tech­nic­kých za­ří­ze­ní budov, ná­moř­ní do­pra­vy a pro­ces­ní vý­ro­by.

Při­pra­vu­je se šest růz­ných ži­vých uká­zek k soft­wa­ro­vým té­ma­tům na každý den a od­bor­ní­ci vám po­skyt­nou prak­tic­ké in­for­ma­ce o ino­va­cích plat­for­my EPLAN. Na pro­gra­mu jsou také pří­le­ži­tos­ti no­vých clou­do­vých slu­žeb v rámci EPLAN ePul­se a zvy­šo­vá­ní efek­ti­vi­ty in­že­nýr­ské práce při kon­struk­ci roz­vadě­čů ří­di­cí tech­ni­ky a na­pá­je­ní. A v ne­po­sled­ní řadě – mů­že­te se i po­ba­vit v růz­ných on-line hrách, kde si (vir­tu­ál­ně) za­sou­tě­ží­te o ceny, za­hr­nu­jí­cí tři on-line ško­le­ní na téma ak­tu­a­li­za­ce plat­for­my EPLAN.

EPLAN Leadership Talk-2113
Dis­ku­ze na ma­na­žer­ské úrov­ni do­pl­ní nové živé roz­ho­vo­ry o ří­ze­ní prů­mys­lu. (foto z roku 2020)

Ten­to­krát se s vlast­ní­mi pre­zen­ta­ce­mi před­sta­ví také part­ne­ři

No­vin­kou bude ko­mu­nit­ní ob­last, která na­bí­zí všem spo­leč­nos­tem za­po­je­ným do pro­gra­mu EPLAN Part­ner Ne­twork mož­nost vlast­ní pre­zen­ta­ce. Vznik­ne tak malý ve­letrh uvnitř ce­lé­ho vir­tu­ál­ní­ho ve­letr­hu. Bez­po­čet pří­le­ži­tos­tí pro ne­twor­king je dal­ším dů­vo­dem k účas­ti: živý chat, nyní včet­ně vi­deo­cha­tu 1:1, dává vám i ostat­ním zá­jem­cům z ce­lé­ho světa šanci si ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru pro­mlu­vit o ob­cho­dech a vyměňovat si ná­pa­dy přes hra­ni­ce států.

Re­gis­tro­vat se mů­že­te zdar­ma na www.eplan.cz.


Mohlo by vás zajímat: