Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

DEM simulace při výrobě a zpracování potravin

Středa, 24 Březen 2021 00:51

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | DEM | EDEM | Potraviny | Simulace | Zpracování

Altair EDEM-Food-Processing-2113Advan­ced En­gi­nee­ring zve zá­jem­ce na další webi­nář 25. 3. 2021 od 11:00 hodin, ve kte­rém se ten­to­krát do­zví­te, jak op­ti­ma­li­zo­vat vý­ro­bu a zpra­co­vá­ní po­tra­vin po­mo­cí si­mu­la­ce je­jich cho­vá­ní me­to­dou DEM. Tento webi­nář před­sta­ví soft­ware Al­tair EDEM a me­to­du Dis­cre­te Ele­ment Me­thod pro si­mu­la­ci syp­kých hmot, které se po­u­ží­va­jí v růz­ných apli­ka­cích ja­ký­mi jsou sta­veb­ní tech­ni­ka, tě­žeb­ní stro­je, te­rén­ní vo­zi­dla, ze­mě­děl­ství, po­tra­vi­nář­ství a far­ma­cie.

Al­tair EDEM s vy­so­kou přes­nos­tí si­mu­lu­je a ana­ly­zu­je cho­vá­ní růz­ných po­tra­vin (na­pří­klad zrní, ko­ře­ní, ovoce nebo gra­nu­lá­tů), čímž po­sky­tu­je dů­le­ži­tý po­hled na řadu ope­ra­cí a pro­ce­sů, včet­ně ma­ni­pu­la­ce s ma­te­ri­á­lem a jeho zpra­co­vá­ním (mí­chá­ní, mletí, su­še­ní, po­ta­ho­vá­ní a další).

Altair EDEM Applications-2113

Jako řeč­ní­ci na v tomto webi­ná­ři vy­stou­pí apli­kač­ní in­že­nýr Ig­na­cio Diez-Alon­so (Al­tair) a mar­ke­tingo­vý ma­na­žer Chris­to­ph Don­ker (Al­tair), kte­rým v prů­bě­hu webi­ná­ře mů­že­te klást své otáz­ky.
Kon­fe­ren­ce je ur­če­na tech­nic­kým ma­na­že­rům, vý­vo­jo­vým in­že­ný­rům, spe­ci­a­lis­tům i ostat­ním zá­jem­cům.
Webi­nář bude za­zna­me­nán a všem re­gis­tro­va­ným bude zá­znam zpět­ně zpří­stup­něn.

Vice informaci-2110

 


Mohlo by vás zajímat: