Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Řešení OpenTower iQ pro telekomunikační věže

Pondělí, 29 Březen 2021 12:58

Tags: 5G věže | Bentley | Fond | Infrastruktura | iTwin | Open­Tower iQ

OpenTower iQ general-2114Fond Bent­ley Ac­ce­le­rati­on Ini­ti­a­ti­ves ozná­mil 26. břez­na 2021 do­stup­nost Open­Tower iQ, ře­še­ní pro te­le­ko­mu­ni­kač­ní věže ve formě di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te vy­u­ží­va­jí­cí iTwin, které od zá­kla­dů po­sky­tu­je 3D vi­zu­a­li­za­ci, pod­po­ru roz­ho­do­vá­ní v re­ál­ném čase a pre­dik­tiv­ní návrh. Open­Tower iQ je vý­sled­kem di­gi­tál­ní spo­lu­prá­ce Bent­ley a texaské tech­no­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti Vi­su­al In­tel­li­gen­ce s fir­mou Ae­ro­pro­tech­nik, por­tugalskou in­že­nýr­skou spo­leč­nos­tí na­bí­ze­jí­cí kon­t­rol­ní pře­le­ty dronů.

Bent­ley Ac­ce­le­rati­on Ini­ti­a­ti­ves je stra­te­gic­ký in­ves­tič­ní fond a pi­lot­ní ini­ci­a­ti­va Bent­ley Sys­tems. Jejím cílem je umož­nit part­ner­ství firem v pří­buz­ných obo­rech tak, aby di­gi­tál­ně spo­lu­pra­co­va­ly s cílem urych­lit uve­de­ní kre­a­tiv­ních clou­do­vých ře­še­ní za­lo­že­ných na plat­for­mě Bent­ley iTwin na trh. Open­Tower iQ vy­u­ží­va­jí­cí iTwin je učeb­ni­co­vým pří­kla­dem spo­lu­prá­ce kom­bi­nu­jí­cí ino­va­tiv­ní di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie pod­ni­ka­tel­ských spo­leč­nos­tí, je­jímž cílem je řešit po­tře­by trhu dvoj­ná­sob­ně rych­le­ji.
Je­li­kož po­ptáv­ka po da­tech na­dá­le roste, te­le­ko­mu­ni­kač­ní spo­leč­nos­ti a in­že­nýr­ské firmy hle­da­jí kom­plex­ní ře­še­ní na in­že­nýr­ské úrov­ni pro spo­leč­nou lo­ka­li­za­ci, úpra­vu a údrž­bu te­le­ko­mu­ni­kač­ní in­frastruk­tu­ry pro za­vá­dě­ní 5G sítě. Open­Tower iQ usnadňuje úpra­vu stá­va­jí­cích te­le­ko­mu­ni­kač­ních věží a udr­žo­vá­ní přes­ných mo­de­lů, au­to­ma­ti­zu­je opa­ku­jí­cí se práce při vý­ro­bě pro­vá­dě­cích mo­de­lů a vy­u­ži­tí umělé in­te­li­gen­ce k de­tek­ci klí­čo­vých kom­po­nent.

OpenTower iQ equipment identification-2114

Te­le­ko­mu­ni­kač­ní spo­leč­nos­ti mohou vy­u­žít Open­Tower iQ k mo­ni­to­ro­vá­ní stavu svých věží a zís­ká­ní pří­stu­pu ke sdí­le­ným za­bez­pe­če­ným datům pro­střed­nic­tvím snad­no sro­zu­mi­tel­né­ho por­tá­lu. Ana­lý­zy dat po­sky­tu­jí ana­lý­zu ná­kla­dů a pří­no­sů s cílem zvý­šit pro­voz­ní efek­ti­vi­tu a za­jis­tit vý­no­sy. Vy­lep­še­ná přes­nost kon­t­ro­ly věží a in­te­li­gent­ní sprá­va zásob šetří čas i ná­kla­dy a po­si­lu­je bez­peč­nost. Open­Tower iQ je na­vr­žen tak, aby zvlá­dl roz­sáh­lá port­fo­lia ma­jet­ků pro­vo­zo­va­te­lů ces­tou snad­né­ho zpra­co­vá­ní a ana­lý­zy de­sí­tek tisíc věží.

Kom­bi­na­ce umělé in­te­li­gen­ce a pa­ten­to­va­né dro­no­vé tech­no­lo­gie

S cílem urych­lit za­ve­de­ní Open­Tower iQ po­ří­dil fond Bent­ley Ac­ce­le­rati­on Ini­ti­a­ti­ves tech­no­lo­gii di­gi­tál­ních dvoj­čat od spo­leč­nos­ti Ae­ro­pro­tech­nik, před­ní in­že­nýr­ské spo­leč­nos­ti na­bí­ze­jí­cí kon­t­rol­ní pře­le­ty dronů, která se spe­ci­a­li­zu­je na au­to­ma­ti­zo­va­né ře­še­ní za­chy­co­vá­ní a di­gi­ta­li­za­ci dat ma­jet­ku. Tato tech­no­lo­gie slu­ču­je schop­nos­ti umělé in­te­li­gen­ce a mo­de­lo­vá­ní re­a­li­ty, které po­sky­tu­jí po­drob­né in­for­ma­ce o ak­tu­ál­ních pod­mín­kách sta­ve­niš­tě. Díky nim mohou te­le­ko­mu­ni­kač­ní spo­leč­nos­ti urych­lit za­vá­dě­ní, po­sí­lit roz­ho­do­va­cí pro­ces a zkrá­tit pro­dej­ní cykly.

OpenTower iQ digital twin-2114

Fond Bent­ley Ac­ce­le­rati­on Ini­ti­a­ti­ves také spo­lu­pra­co­val se spo­leč­nos­tí Vi­su­al In­tel­li­gen­ce, jejíž pa­ten­to­va­ná tech­no­lo­gie dronu s du­ál­ním sen­zo­rem di­gi­ta­li­zu­je fy­zic­kou in­frastruk­tu­ru s přes­nos­tí na mi­li­me­t­ry, což jí umožňuje spo­leh­li­vě zís­kat 3D in­že­nýr­ské in­for­ma­ce o stav­bě. Tech­no­lo­gie Vi­su­al In­tel­li­gen­ce umí ma­po­vat mě­ři­tel­něj­ší plo­chu než al­ter­na­tiv­ní le­tec­ké a po­zem­ní me­to­dy. Tato pa­ten­to­va­ná tech­no­lo­gie dro­no­vých sen­zo­rů má je­di­neč­nou schop­nost za­chy­tit jed­not­li­vé části věží, včet­ně šrou­bů, drátů, žeb­ří­ků a dal­ších prvků, to vše s ex­trém­ně vy­so­kou přes­nos­tí, která ne­by­la dříve možná.

OpenTower iQ site design-2114

Díky no­vé­mu, kom­plex­ní­mu a na mi­li­me­tr přes­né­mu di­gi­tál­ní­mu dvoj­če­ti může te­le­ko­mu­ni­kač­ní spo­leč­nost věž vir­tu­ál­ně zkon­t­ro­lo­vat a zjis­tit, zda byla správ­ně zkon­stru­o­vá­na. Může také určit, zda je struk­tu­rál­ní in­te­gri­ta věže ne­po­ru­še­ná, a spus­tit scé­ná­ře spo­leč­né­ho umís­tě­ní. Na roz­díl od zá­klad­ních mo­de­lů re­a­li­ty pre­zen­to­va­ných z ji­ných kamer, umí Vi­su­al In­tel­li­gen­ce pre­zen­to­vat di­gi­tál­ní dvoj­če s ta­ko­vou přes­nos­tí, která mu umožňuje pod­po­ro­vat po­kro­či­lé ana­lý­zy, jako je ana­lý­za in­te­gri­ty při­po­je­ní a ana­lý­za ma­po­vá­ní při­po­je­ní.

Ře­še­ní ve formě di­gi­tál­ních dvoj­čat, jako je Open­Tower iQ vy­u­ží­va­jí­cí tech­no­lo­gii iTwin, po­mů­že ma­ji­te­lům te­le­ko­mu­ni­kač­ních věží vy­u­žít ros­tou­cích pří­le­ži­tos­tí to­ho­to od­vět­ví na ma­xi­mum.
Fond Bent­ley Ac­ce­le­rati­on Ini­ti­a­ti­ves se uká­zal jako efek­tiv­ní plat­for­ma pro part­ne­ry v obo­rech, jako je Ae­ro­pro­tech­nik, kteří roz­ši­řu­jí ře­še­ní za­lo­že­ná na umělé in­te­li­gen­ci a přeměňují vzni­ka­jí­cí tech­no­lo­gie na sku­teč­nou hod­no­tu pro Bent­ley uži­va­te­le.


Mohlo by vás zajímat: