Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Koncern Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN) nahradil AutoCAD programem GstarCAD

Neděle, 04 Duben 2021 21:41

Tags: 2D CAD | alternativa za AutoCAD | AutoCAD | Autodesk | dwg | GstarCAD

clanok-2114Program GstarCAD pomůže automobilovému sektoru
Spo­leč­nost SE Bord­ne­t­ze – Slo­va­kia s.r.o., se síd­lem v Nitře (his­to­ric­ký název: Volkswagen Elek­tric­ké Sys­témy s.r.o.) je od roku 2006 sou­čás­tí kon­cer­nu Su­mi­to­mo. Spo­leč­nost vy­rá­bě­la ka­be­lo­vé svaz­ky pro au­to­mo­bi­ly znač­ky Volkswagen, Audi, Škoda, Por­sche a Seat, a rov­něž pro­to­ty­po­vé for­mo­va­cí desky.

Nit­ran­ská spo­leč­nost se po­stup­ně trans­for­mo­va­la na ser­vis­ní cen­t­rum, a kromě slu­žeb pro sester­ské spo­leč­nos­ti sku­pi­ny SEBN, se za­mě­řu­je také na ško­le­ní a kon­zul­ta­ce v ob­las­ti vý­ro­by a oprav ka­be­lo­vých svaz­ků pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl. Všech 21 po­bo­ček SEBN po celém světě do­po­sud po­u­ží­va­lo pro 2D tech­nic­kou vý­kre­so­vou do­ku­men­ta­ci velké množ­ství li­cen­cí pro­gra­mu Au­to­CAD a vý­kre­sy ve for­má­tu DWG.

Byl to právě ma­nag­ment nit­ran­ské­ho zá­vo­du, který po kon­zul­ta­ci se slo­ven­ským do­da­va­te­lem al­ter­na­tív­ní­ho pro­gra­mu Gstar­CAD, spo­leč­nos­tí GS SOFT Slo­va­kia s.r.o., pře­dal myš­len­ku na­hra­dit Au­to­CAD ma­nag­men­tu ma­teř­ské spo­leč­nos­ti v Ně­mec­ku.

Proč se náhrada programu AutoCAD vyplatila?

Vý­ho­dy pro­gra­mu Gstar­CAD, jako je DWG kom­pa­ti­bi­li­ta, nízké hard­wa­ro­vé ná­ro­ky, tr­va­lá li­cen­ce, či pod­stat­ně nižší ná­kla­dy na další ak­tu­a­li­za­ce, vedly k jed­ná­ním o vý­mě­ně pro­gra­mu Au­to­CAD za pro­gram Gstar­CAD mezi cen­t­rá­lou Su­mi­to­mo Elect­ric Bord­ne­t­ze SE GmbH ve Wolfsbur­gu a dis­tri­bu­to­rem GS SOFT Ger­ma­ny GmbH v Mni­cho­vě.graf-2114

Na­hra­ze­ním pů­vod­ních li­cen­cí Au­to­CA­Du pro­gra­mem Gstar­CAD ve všech dce­ři­ných spo­leč­nos­tech ušet­řil kon­cern SEBN v prv­ním roce téměř 62% ná­kla­dů na li­cen­co­vá­ní a údrž­bu CAD soft­wa­ru.

Pro­to­že Gstar­CAD je vy­ví­je­ný tak, aby zku­še­ný uži­va­tel Au­to­CADu ne­vní­mal roz­dí­ly mezi oběma pro­gra­my, jsou vý­raz­ně eli­mi­no­va­né také fi­nanč­ní pro­střed­ky a čas, které by byly jinak po­třeb­né na přeško­le­ní při pře­cho­du na nový soft­ware.

Úspo­ra v kaž­dém dal­ším roce do­sáh­ne až 84 % v po­rov­ná­ní s ná­kla­dy, pokud by kon­cern na­dá­le po­u­ží­val Au­to­CAD.


Mohlo by vás zajímat: