Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

On-line konference „Autodesk LIVE 2022“

Úterý, 13 Duben 2021 22:55

Tags: Ar­kan­ce Sys­tems | Au­to­de­sk 2022mCAD | BIM | CAD Stu­dio | CAM | GIS | Novinky | PDM | Vi­deostre­am

Autodesk-Live-2022-2116Se­znam­te se s nej­no­věj­ší­mi CAD/CAM, BIM a GIS tech­no­lo­gi­e­mi pro­střed­nic­tvím tra­dič­ní web kon­fe­ren­ce. Ve stře­du 5. květ­na 2021 vy­sí­lá spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems (dříve CAD Stu­dio) in­ter­ak­tiv­ní ve­řej­ný vi­deostre­am, ve kte­rém před­sta­ví nové pro­duk­ty řady Au­to­de­sk 2022.

Díky to­mu­to ži­vé­mu in­ter­ne­to­vé­mu vy­sí­lá­ní se mů­že­te se­zná­mit s no­vin­ka­mi CAD, CAM, PDM, BIM a GIS pro­duk­tů Au­to­de­s­ku a Ar­kan­ce Sys­tems od­kud­ko­liv z po­hod­lí svého křes­la – přímo na svém po­čí­ta­či, no­te­boo­ku, table­tu, te­le­fo­nu, na te­le­vi­zo­ru doma nebo ve vaší fi­rem­ní za­se­da­cí míst­nos­ti či škol­ní učeb­ně.
Di­vá­kům zde budou před­ve­de­ny za­jí­ma­vé no­vin­ky pro­duk­tů Au­to­de­sk – Au­to­CAD 2022, In­ven­tor 2022, Revit 2022, Civil 3D 2022, Vault 2022, nové pro­fes­ní sady Au­to­de­sk Collecti­on, Fusi­on 360, nové služ­by Au­to­de­sk Con­structi­on Cloud a další nej­no­věj­ší clou­do­vé a CDE tech­no­lo­gie, nebo po­pu­lár­ní nad­stav­bo­vé apli­ka­ce Ar­kan­ce Sys­tems, včet­ně twi­GIS nebo no­vých bonus ná­stro­jů CS+. A to včet­ně je­jich pří­no­sů pro kaž­do­den­ní praxi. Do­po­led­ní sekce vy­sí­lá­ní je vě­no­vá­na stro­jí­ren­ství a GIS, od­po­led­ní sekce pak sta­veb­nic­tví.

Ze za­sla­ných re­gis­tra­cí účast­ní­ků kon­fe­ren­ce bude na konci vy­sí­lá­ní vy­lo­so­ván nový ma­ji­tel table­tu Apple iPad 10.2 32GB WiFi. Účast na této on-line kon­fe­ren­ci je bez­plat­ná.

Re­gis­truj­te se včas v ka­len­dá­ři akcí na Au­to­de­sk LIVE 2022!

 


Mohlo by vás zajímat: