Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ZW3D 2022 – CAD/CAM funkce další úrovně

Čtvrtek, 15 Duben 2021 00:20

Tags: 2022 | 3D CAD/CAM | CADservis | ZW3D | ZWSOFT

ZW3D 2022-2116ZW­SOFT oficiálně ozná­mil 14. dubna 2021 vy­dá­ní nej­no­věj­ší verze kom­plex­ní­ho 3D CAD/CAM ře­še­ní ZW3D 2022. Pro Český a Slo­ven­ský trh vyjde tato verze 1. 5. 2021. Tato dlou­ho oče­ká­va­ná verze vám při­ná­ší nové funk­ce a vy­lep­še­ní a nové ře­še­ní pro na­vá­zá­ní kři­vek po­mo­cí G3 kon­ti­nu­i­ty, modul pro návrh po­tru­bí a mnoho dal­ších vy­lep­še­ní, které po­mo­hou k vyšší efek­ti­vi­tě mo­de­lo­vá­ní a ob­rá­bě­ní, a také k uži­va­tel­sky pří­jem­něj­ší práci.

G3 kon­ti­nu­i­ta zvy­šu­je kva­li­tu ploš­né­ho mo­de­lo­vá­ní

Vý­vo­jo­vý tým ZW­SOFT zase po­su­nul schop­nos­ti mo­de­lo­vá­ní na vyšší úroveň — v ZW3D 2022 je mož­né ge­ne­ro­vá­ní kři­vek s G3 kon­ti­nu­i­tou, což zna­me­ná, že mů­že­te vy­tvá­řet ply­nu­lej­ší křiv­ky a na­chys­tat si tak kva­lit­ní kost­ru pro vy­tvá­ře­ní po­vrchů s vy­so­kou úrov­ní kon­ti­nu­i­ty.
Tato nová funk­čnost znovu uka­zu­je, že ZW3D je při­pra­ve­no pro návrh slo­ži­tých po­vrchů a pro návrh high-end pro­duk­tů, jako jsou au­to­mo­bi­ly a le­ta­dla. Zvy­šu­jí­cí se úroveň kon­ti­nu­i­ty po­vrchů umožňuje mno­hem jed­no­duš­ší tvo­ře­ní es­te­tic­kých a zá­ro­veň prak­tic­kých pro­duk­tů. V ZW3D 2022 mů­že­te po­u­ží­vat volbu „G3 kon­ti­nu­i­ta křiv­ky“ u nej­ví­ce po­u­ží­va­ných pří­ka­zů, jako jsou Prol­nout, Bod křiv­ky, a Upra­vit v pro­stře­dí skici nebo dílu.

ZW3D-G3 kontimuita krivky-2116
G3 kontinuita křivky

Za­mě­ře­ní se na více oborů ve stro­jí­ren­ství

3D CAD/CAM ře­še­ní je často po­u­ží­vá­no ve spo­leč­nos­tech, které se za­bý­va­jí ná­vrhem pro­duk­tů, me­cha­­ni­z­mů, forem, ob­rá­bě­ním, atd. S novým mo­du­lem pro návrh po­tru­bí, ve kte­rém lze na­vr­ho­vat po­trub­ní trasy a po­trub­ní kom­po­nen­ty pro pře­nos ka­pa­lin a plynů, se ještě více při­bli­žu­je pro­fe­si­o­ná­lům z dal­ších oborů.
Tento nový modul pro po­tru­bí ob­sa­hu­je fle­xi­bil­ní trasy po­tru­bí, které vám umož­ní na­sta­vit nejen sou­čás­ti po­tru­bí, ale také prů­měr po­tru­bí, tloušť­ku a ma­te­ri­ál. Tyto pa­ra­me­t­ry mohou být také ří­ze­né vlast­nost­mi, takže ne­mu­sí­te měnit váš po­stup tvor­by po­tru­bí. Navíc mů­že­te vy­tvá­řet trasy po­tru­bí ví­ce­ro způ­so­by, a to i po­mo­cí úcho­po­vých re­ži­mů, Or­to­go­nál­ní, Dva body a Od­sa­ze­ní. Pří­ru­by, těs­ně­ní a re­duk­ce mo­hou být při­dá­ny au­to­ma­tic­ky, za­tím­co směr prou­dě­ní může být upra­ven třeba uži­va­tel­sky. Modul po­tru­bí na­bí­zí mnoho mož­nos­tí.

ZW3D-Potrubi-2116
Potrubí

Ne­sčet­né množ­ství no­vých CAD/CAM funk­cí pro zvý­še­ní efek­ti­vi­ty a kva­li­ty

Nové a vy­lep­še­né CAD/CAM funk­ce ZW3D 2022 při­ná­še­jí rych­lej­ší návrh a vý­ro­bu pro­duk­tů. Na­pří­klad nově pře­pra­co­va­ný pří­kaz „Roz­vin“ vám umož­ní kon­t­ro­lo­vat vý­sle­dek roz­vi­nu­tí ple­cho­vé­ho dílu v re­ál­nem čase, čímž se zkrá­tí a zjed­no­du­ší také i ge­ne­ro­vá­ní DXF vý­kre­sů pro ře­za­ní ple­chu, tento vý­kres mů­že­te ge­ne­ro­vat přímo ze správ­ce ZW3D (ze stro­mu).

ZW3D-Plechove dily-2116
Ple­cho­vé díly

V mo­du­lu ob­rá­bě­ní zase při­by­ly v Hru­bo­va­cí ope­ra­ci „Kon­cen­t­ric­ké hru­bo­vá­ní“ funk­ce na ge­ne­ro­vá­ní drah po­mo­cí pole u „Hru­bo­vá­ní pro­fi­lu“, a v 3x hru­bo­va­cích ope­ra­cích také de­tek­ce plo­chých ob­las­tí, v ope­ra­ci „Cik-cak hru­bo­vá­ní“ při­by­la mož­nost po­řa­dí ob­rá­bě­ní. Pokud po­u­ží­vá­te si­mu­la­ci ce­lé­ho stro­je, tak tato si­mu­la­ce byla také znač­ně vy­lep­še­na. Díky tomu může vý­raz­ně stoup­nout efek­ti­vi­ta a kva­li­ta va­še­ho ob­rá­bě­ní, což vy­svět­lu­je pro­dukt ma­na­žer ZW3D pře­vze­tím tech­no­lo­gie více jader pro­ce­so­ru a zdo­ko­na­le­ní al­go­rit­mu pro rych­lej­ší ge­ne­ro­vá­ní drah ná­stro­je. Zejmé­na čas vý­po­čtu byl v prů­mě­ru zre­du­ko­ván o 50 %, což bude více zřej­mé u vět­ších dílů.

ZW3D-Simulace celeho stroje-2116
Simu­la­ce ce­lé­ho stro­je

ZW3D 2022 po­mů­že lidem z ví­ce­ro prů­mys­lo­vých od­vět­ví, a umož­ní tak, aby tento pro­dukt mohlo po­u­ží­vat více pro­fe­si­o­ná­lů z ce­lé­ho oboru stro­jí­ren­ství.
Ne­vá­hej­te si stáh­nout ZW3D 2022 a vy­zkou­šet si 30­den­ní zku­šeb­ní verzi. Me­zi­tím také ne­za­po­meňte sdí­let vaše pří­spěv­ky s ko­le­gy na ZW3D User Group!

www.cadservis.com

 


Mohlo by vás zajímat: