Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Chytrá 5G továrna jako „globální maják“

Neděle, 18 Duben 2021 22:33

Tags: 5G továrna | Automatizace | Ericsson | Globální maják | Lewisville | Průmysl 4.0 | Texas

Tovarna Ericsson Lewisville Texas-2116Chyt­rá to­vár­na spo­leč­nos­ti Erics­son v texaském Lewisville se do­čka­la vý­znam­né­ho oce­ně­ní. Svě­to­vé eko­no­mic­ké fórum ji pro­hlá­si­lo za glo­bál­ní­ho lídra čtvr­té prů­mys­lo­vé re­vo­lu­ce. Chyt­rá 5G to­vár­na ve Spo­je­ných stá­tech ame­ric­kých je jako „glo­bál­ní maják“ sym­bo­lem vy­u­ží­vá­ní mo­der­ních tech­no­lo­gií, které mají po­zi­tiv­ní do­pa­dy na výkon za­měst­nan­ců.

To­vár­na v Lewisville je prv­ním pod­ni­kem spo­leč­nos­ti Erics­son, jenž zís­kal pres­tiž­ní oce­ně­ní od Svě­to­vé­ho eko­no­mic­ké­ho fóra. Od za­há­je­ní pro­vo­zu na za­čát­ku loňského roku došlo za ne­ce­lých 12 mě­sí­ců k 25 pří­pa­dům prak­tic­ké­ho vy­u­ži­tí tech­no­lo­gií Prů­mys­lu 4.0 ve vý­ro­bě. Ve srov­ná­ní s po­dob­ným pro­vo­zem bez au­to­ma­ti­za­ce vý­ro­by a vy­u­ži­tí Prů­mys­lu 4.0 za­zna­me­na­la au­to­ma­ti­zo­va­ná to­vár­na 5G v USA s při­po­je­ný­mi ro­bo­ty o 120 pro­cent lepší výkon na za­měst­nan­ce a sní­že­ní ma­nu­ál­ní ma­ni­pu­la­ce s ma­te­ri­á­lem o 65 pro­cent.
To­vár­na je také sy­no­ny­mem eko­lo­gic­ké­ho pro­vo­zu, když její pro­voz vý­raz­ně sni­žu­je spo­tře­bu ener­gie, v po­rov­ná­ní s po­dob­ný­mi bu­do­va­mi až o 75 pro­cent spo­tře­bu vody a její pro­voz ze 100 % za­jiš­ťu­je elektři­na z ob­no­vi­tel­ných zdro­jů. Erics­son dbá na do­dr­žo­vá­ní cer­ti­fi­ka­cí LEED Gold a LEED Zero pro in­te­li­gent­ní to­vár­nu, čímž ga­ran­tu­je její eko­lo­gic­kou oje­di­ně­lost.
Erics­son in­ves­to­val do nové ge­ne­ra­ce to­vá­ren, aby vy­tvo­řil při­způ­so­be­ný, udr­ži­tel­ný a pro­po­je­ný do­da­va­tel­ský ře­tě­zec po celém světě. V USA Erics­son in­ves­to­val více než 100 mi­li­o­nů USD do první chyt­ré 5G to­vár­ny a její pro­voz slou­ží pře­de­vším zá­kaz­ní­kům Erics­so­nu v Se­ver­ní Ame­ri­ce.
Erics­son také za­ve­dl in­te­li­gent­ní vý­ro­bu nové ge­ne­ra­ce pro­střed­nic­tvím mo­du­lár­ní­ho a fle­xi­bil­ní­ho na­sta­ve­ní pro­duk­ce v to­vár­nách v Es­ton­sku, Číně a Bra­zí­lii.
Di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie, jako jsou 5G a IoT, na­sa­ze­né v celé řadě prů­mys­lo­vých od­vět­ví, mohou po­mo­ci sní­žit glo­bál­ní emise uh­lí­ku do roku 2030 až o 15 pro­cent.


Mohlo by vás zajímat: