Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dotace na projekt „Vývoj SW ve firmě Technodat Elektro“

Úterý, 27 Duben 2021 23:47

Tags: Elektro | Projekt | Software | Technodat | Vývoj

MPO-logoSpo­leč­nost Tech­no­dat Elek­tro po­sky­tu­je pod­po­ru v na­sa­ze­ní sys­té­mů pro zpra­co­vá­ní da­ta­bá­zo­vé do­ku­men­ta­ce přes různé ob­las­ti prů­mys­lu, ener­ge­ti­ky a do­prav­ní tech­ni­ky. Rov­něž se za­bý­vá vý­vo­jem sou­vi­se­jí­cích a pod­půr­ných soft­wa­ro­vých ná­stro­jů a je­jich apli­ka­cí. Jed­ním ze stra­te­gic­kých cílů je i tvor­ba SW pro pod­po­ru di­gi­ta­li­za­ce pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ce sta­veb, tech­no­lo­gic­kých sys­té­mů či stro­jů ve spo­je­ní s po­jmem a vý­zna­mem sou­čas­né­ho tren­du di­gi­ta­li­za­ce zná­mé­ho jako Prů­my­sl 4.0.

Na pro­jekt na­zva­ný „Vývoj SW ve firmě Tech­no­dat Elek­tro“ byla po­dá­na žá­dost o po­skyt­nu­tí do­ta­ce v rámci Ope­rač­ní­ho pro­gra­mu pod­ni­ká­ní a ino­va­ce pro kon­ku­ren­ce­schop­nost, Výzva Apli­ka­ce – Výzva VIII, PO – 1 „Roz­voj vý­zku­mu a vý­vo­je pro ino­va­ce“.

Před­mě­tem pro­jek­tu je ře­še­ní ur­če­né pro pro­vo­zo­va­te­le a ma­ji­te­le tech­no­lo­gic­kých celků a ob­sa­hu­je dva mo­du­ly:

Modul A – Webo­vý da­to­vý por­tál pro ob­jek­to­vě ori­en­to­va­nou do­ku­men­ta­ci

Nově vy­tvo­ře­ný da­to­vý por­tál při­ne­se mož­nost pří­stu­pu a sprá­vy dat včet­ně in­sta­lač­ních se­stav pod­po­ro­va­ných sys­témy ze stra­ny Tech­no­da­tu Elek­tro. Pří­stup bude za­jiš­těn pro jed­not­li­vé sku­pi­ny na­šich zá­kaz­ní­ků z ob­las­ti vý­ro­by, pře­no­su a dis­tri­buce elek­tric­ké ener­gie, che­mic­ké­ho prů­mys­lu a do­prav­ní tech­ni­ky. Cílem je rov­něž za­jis­tit pod­po­ru pro­ce­sů sou­vi­se­jí­cích s pře­no­sem a vý­mě­nou elek­tro­nic­ké formy do­ku­men­ta­ce a sou­vi­se­jí­cích dat mezi za­da­va­te­lem a zpra­co­va­te­li. Da­to­vý por­tál umož­ní plnou pod­po­rou ži­vot­ní­ho cyklu do­ku­men­ta­ce a po­sky­tu­je ná­stro­je pro při­stup k datům při tvor­bě in­for­mač­ních mo­de­lů sta­veb a da­to­vých mo­de­lů tech­no­lo­gií pro prů­mys­lo­vá a ener­ge­tic­ká od­vět­ví.

Modul B – Au­to­ma­ti­zo­va­ná tvor­ba do­ku­men­ta­ce tech­no­lo­gií elek­tric­kých sta­nic pře­no­so­vé a dis­tri­buč­ní sou­sta­vy pro­střed­nic­tvím plně da­ta­bá­zo­vé­ho sys­té­mu En­gi­nee­ring Base

Modul B by měl po­skyt­nout nové soft­wa­ro­vé ná­stro­je pro na­hra­ze­ní stá­va­jí­cí ruční tvor­by pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ce DTS plně au­to­ma­ti­zo­va­nou, pří­pad­ně po­lo­au­to­ma­ti­zo­va­nou tvor­bou s vy­u­ži­tím sys­té­mu En­gi­nee­ring Base. Tento po­ža­da­vek sou­vi­sí s na­sa­ze­ním a roz­vo­jem no­vých tech­no­lo­gií Smart Grid.

Modul B by měl mimo jiné při­nést ná­sle­du­jí­cí vý­ho­dy:

  • sjed­no­ce­ní formy a ty­pi­za­ce pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ce „chyt­rých“ DTS na­příč sta­veb­ním ří­ze­ním
  • vý­raz­né zkrá­ce­ní času po­třeb­né­ho pro tvor­bu do­ku­men­ta­ce s nu­lo­vou to­le­ran­cí chy­bo­vos­ti.
  • od­bou­rá­ní do­po­sud nutné kon­t­ro­ly ručně tvo­ře­né do­ku­men­ta­ce

Vy­tvo­ře­né mo­du­ly budou po je­jich ově­ře­ní za­řa­ze­ny mezi další na­bí­ze­ná ře­še­ní plat­for­my En­gi­nee­ring Base v rámci stan­dard­ních ob­chod­ních ak­ti­vit spo­leč­nos­ti Tech­no­dat Elek­tro.


Mohlo by vás zajímat: