Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ZEISS kupuje Capture 3D a expanduje tak v USA

Úterý, 11 Květen 2021 22:10

Tags: 3D měření | Capture 3D | GOM | Kontrola | Měřící systémy | USA | ZEISS

Capture 3D-2120Zeiss zís­ká­vá Cap­tu­re 3D, aby roz­ší­řil svou od­bor­nost v ob­las­ti 3D mě­ře­ní a kon­t­ro­ly a ná­rod­ní po­kry­tí v USA pro svůj seg­ment prů­mys­lo­vé kva­li­ty a vý­zku­mu. Cap­tu­re 3D má sídlo v ka­li­forn­ském městě Santa Ana a je před­ním ame­ric­kým part­ne­rem firmy Zeiss pro bez­kon­takt­ní 3D mě­ři­cí sys­témy GOM. Díky této akvi­zi­ci budou zá­kaz­ní­ci těžit z bez­pro­blé­mo­vě in­te­gro­va­né praxe a zís­ka­jí nej­lep­ší mě­ři­cí sys­témy pro své kon­krét­ní úkoly.

Po do­kon­če­ní trans­ak­ce se Cap­tu­re 3D stane sou­čás­tí stra­te­gic­ké ob­chod­ní jed­not­ky In­dustrial Qua­li­ty So­lu­ti­ons v seg­men­tu ZEISS In­dustrial Qua­li­ty & Re­search (tržby v le­tech 2019/20: 1640 mi­li­ard eur). Trans­ak­ce by měla být do­kon­če­na v létě 2021 na zá­kla­dě schvá­le­ní re­gu­lač­ní­mi or­gá­ny. Obě stra­ny se do­hod­ly, že ne­bu­dou zve­řejňovat fi­nanč­ní po­drob­nos­ti této trans­ak­ce.

 


Mohlo by vás zajímat: