Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Navrhněte boty pro Kimiho Räikkönena a vyhrajte

Neděle, 16 Květen 2021 00:53

Tags: Acer | Design | F1 Alfa Romeo | Kimi Räikkönen | Soutěž | Závodní boty

KimisCreatorChallenge KV-2120Spo­leč­nost Acer, která je part­ne­rem týmu F1 Alfa Romeo Ra­cing ORLEN, vy­hlá­si­la me­zi­ná­rod­ní sou­těž v de­sig­nu Kimi’s Cre­a­tor Challen­ge. Sou­těž je ote­vře­na kre­a­tiv­cům a vy­zý­vá je, aby na­vrh­li zá­vod­ní boty, které bude nosit Kimi Räikkönen na jed­nom z nad­chá­ze­jí­cích ví­ken­dů Grand Prix For­mu­le 1, aby byly ná­sled­ně vydra­že­ny na pod­po­ru or­ga­ni­za­ce pro práva dětí Save the Chil­dren.

Ví­těz­ný de­signer získá PC se­sta­vu Con­ceptD Cre­a­tor Stu­dio (pra­cov­ní sta­ni­ce + mo­ni­tor). Ná­vrhy lze za­sí­lat pro­střed­nic­tvím webo­vé strán­ky Kimi’s Cre­a­tor Challen­ge až do 1. červ­na 2021.

Jak se za­po­jit do sou­tě­že Kimi’s Cre­a­tor Challen­ge

  • Účast­ní­ci si mohou stáh­nout ša­b­lo­nu ná­vr­hu a po­ky­ny pro­střed­nic­tvím strán­ky sou­tě­že a přes stej­nou strán­ku se za­re­gis­tro­vat a na­hrát svůj de­sign
  • O užším vý­bě­ru tří nej­lep­ších ná­vrhů bude roz­hod­nu­to pro­střed­nic­tvím on­li­ne hla­so­va­cí­ho kola, za­tím­co ko­neč­né­ho ví­tě­ze vy­be­re po­ro­ta slo­že­ná z Ki­mi­ho Räikkönena a před­sta­vi­te­lů spo­leč­nos­tí Acer, Alfa Romeo Ra­cing ORLEN a Spar­co
  • Ví­těz­ný návrh obuvi bude vy­ro­ben, da­ro­ván spo­leč­nos­tí Spar­co a bude nosen během zá­vod­ním ví­ken­du. Dále pak po­de­psán Kimi Räikkönenem a vydra­žen spo­leč­ně s no­te­boo­kem Con­ceptD 7, aby byly zís­ká­ny fi­nanč­ní pro­střed­ky pro Save the Chil­dren
  • Vítěz bude vy­hlá­šen v po­lo­vi­ně červ­na a získá Con­ceptD Cre­a­tor Stu­dio (pra­cov­ní sta­ni­ce Con­ceptD 300 a mo­ni­tor řady CP)

„Vy­tvá­ře­ní sy­ner­gií mezi na­ši­mi part­ne­ry bylo vždy klí­čo­vým cílem ob­chod­ní­ho od­dě­le­ní na­še­ho týmu,“ řekl Yan Le­fort, ob­chod­ní ře­di­tel Alfa Romeo Ra­cing ORLEN. „Nejen­že po­má­há­me našim part­ne­rům vy­tvá­řet hod­no­tu pro­střed­nic­tvím pů­so­bi­vých kam­pa­ní, ale také ma­xi­ma­li­zu­je­me ná­vrat­nost je­jich in­ves­tic tím, že nej­ú­čin­něj­ším způ­so­bem vy­u­ží­vá­me pří­sluš­ná smluv­ní ak­ti­va na­še­ho part­ne­ra. U to­ho­to kon­krét­ní­ho pro­jek­tu je kon­cept smys­lu­pl­né­ho part­ner­ství ztě­les­něn pří­mou pod­po­rou dětí v nouzi pro­střed­nic­tvím vzta­hu s naším cha­ri­ta­tiv­ním part­ne­rem Save the Chil­dren. Nejen­že jsme se při vý­vo­ji to­ho­to pro­jek­tu hodně ba­vi­li, ale také víme, že dě­lá­me dobře.“

Me­zi­ná­rod­ní po­ro­ta

Tři nej­lep­ší de­sig­ny bude hod­no­tit vá­že­ná po­ro­ta, kte­rou tvoří Frédé­ric Vas­seur, šéf týmu Alfa Romeo Ra­cing ORLEN; Hajo Blin­gen, vi­ce­pre­zi­dent pro mar­ke­ting, spo­leč­nost Acer Eu­ro­pe; Da­nie­la Vig­na­le, ma­na­žer­ka mo­to­spor­tu, spo­leč­nost Spar­co; a Kimi Rӓikkӧnen.
Po­rot­ci po­sou­dí vý­sled­nou tro­ji­ci pří­spěv­ků na zá­kla­dě ori­gi­na­li­ty, emo­ci­o­nál­ní­ho do­pa­du, es­te­ti­ky a tech­nic­ké pro­ve­di­tel­nos­ti. Cel­ko­vý vítěz získá Con­ceptD Cre­a­tor Stu­dio a jeho ví­těz­ný de­sign bude během jed­no­ho z nad­chá­ze­jí­cích ví­ken­dů Grand Prix For­mu­le 1 uve­den do praxe. Poté bude ná­sle­do­vat cha­ri­ta­tiv­ní aukce, z níž bude veš­ke­rý vý­tě­žek vě­no­ván or­ga­ni­za­ci „Save the Chil­dren“.
Sou­těž Kimi’s Cre­a­tor Challen­ge bude pro­bí­hat ve více než 15 ze­mích v úzké spo­lu­prá­ci s míst­ní­mi part­ne­ry a bude také slou­žit jako plat­for­ma pro spe­ci­ál­ní pro­pa­ga­ci pro­duk­tů. Další in­for­ma­ce o tom, jak se při­po­jit a ode­slat svůj de­sign, na­jde­te na strán­ce Kimi's Cre­a­tor Challen­ge.


Mohlo by vás zajímat: