Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

20 let MapFactoru

Středa, 19 Květen 2021 10:49

Tags: 20 let | GIS | GPS | MapFactor | Navigace | Navigator

MPFC logo modre pozadi-2121Kon­cem dubna osla­vi­la spo­leč­nost Ma­p­Fac­tor 20 let od své­ho za­lo­že­ní. Ma­p­Fac­tor byl za­lo­žen v roce 2001 a o rok poz­dě­ji vydal svou první apli­ka­ci PC Na­vi­ga­tor pro Win­dows. Ná­sle­du­jí­cí rok jako jedna z prv­ních firem před­sta­vi­la za vel­mi do­stup­nou cenu ře­še­ní pro sle­do­vá­ní vo­zi­del VTU­007. V ro­ce 2005 se pak sle­do­va­cí jed­not­ky VTU řa­di­ly mezi prv­ní, které umožňovaly ode­sí­lá­ní po­zi­ce vo­zi­dla přes In­ter­net.

Ma­p­Fac­tor je však známý zejmé­na pro své na­vi­gač­ní apli­ka­ce s ozna­če­ním Na­vi­ga­tor pro chyt­ré te­le­fo­ny a další pře­nos­ná za­ří­ze­ní.

V roce 2007 vydal Ma­p­Fac­tor svůj první na­vi­gač­ní soft­ware pro Win­dows CE a Po­cket PC s ná­zvem Po­cket Na­vi­ga­tor. Od té doby se pod­po­ra ope­rač­ních sys­té­mů roz­ší­ři­la i na ostat­ní: An­dro­id (od roku 2012), Win­dows Phone (od roku 2015) a iOS (od roku 2018).

V roce 2016 již Na­vi­ga­tor pa­t­řil, s více než 50 mi­li­o­ny sta­že­ní po celém světě, mezi před­ní off-line na­vi­gač­ní apli­ka­ce na všech plat­for­mách.

V roce 2018 vydal malou apli­ka­ci Wake Me There – GPS Alarm, která po­má­há do­jíž­dě­jí­cím a ces­tu­jí­cím ne­pro­meš­kat svůj cíl. Ne­mohl tehdy před­ví­dat, jak uži­teč­ná bude tato apli­ka­ce v roce 2020, pro­to­že po­mů­že lidem během ome­ze­ní COVID-19 zů­stat ve vzdá­le­nos­ti sta­no­ve­né vlá­dou od do­mo­va.

Rok 2018 zna­me­nal také za­ve­de­ní nové sle­do­va­cí jed­not­ky Trac­kin­g4Free VTU18-OBD.

Další velké změny při­šly v loňském roce s novým uži­va­tel­ským roz­hra­ním v apli­ka­ci Na­vi­ga­tor 6 pro An­dro­id, které usnad­ni­lo a zrych­li­lo hle­dá­ní cíle a na­vi­ga­ci. Také před­sta­vil nové Na­vi­ga­tor PRO verze pro An­dro­id a iOS, které při­nes­ly vý­hod­ný kon­cept před­plat­né­ho pro všech­ny pra­vi­del­né ři­di­če.

MapFactor i na­dá­le in­ten­ziv­ně pra­cu­je na dal­ších vy­lep­še­ních svých na­vi­gač­ních apli­ka­cí. Po­kry­tí funk­cí HD Traf­fic (ak­tu­ál­ní do­prav­ní in­for­ma­ce) nyní čítá téměř 90 území po celém světě. A velmi brzy vydá i Na­vi­ga­tor s při­po­je­ním An­dro­id Auto (tes­to­va­cí verze je již k dis­po­zi­ci na Ma­p­Fac­tor fóru).

MapFactor 20 let-infografika CZ modra-2121 

 


Mohlo by vás zajímat: