Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ATS oznamují vydání nejnovější verze ATS CM4D

Čtvrtek, 03 Červen 2021 23:10

Tags: 3D CAD | ATS | CM4D | Reportování | Verze 25

Dimensional-Quality-Analysis-with-ATS-CM4D-2123Nej­no­věj­ší verze ATS CM4D spo­leč­nos­ti ATS apli­ko­va­né tech­nic­ké sys­témy in­te­gru­je do pro­ce­su kon­t­ro­ly sa­mot­né do­da­va­tel­ské ře­těz­ce a umožňuje spo­leč­né shro­maž­ďo­vá­ní a ana­ly­zo­vá­ní údajů o roz­mě­rech od růz­ných do­da­va­te­lů a pro­dej­ců. Soft­ware ATS CM4D ve verzi 25 zá­ro­veň na­bí­zí vý­raz­ně roz­ší­ře­nou mož­nost re­por­to­vá­ní ve 3D, která tak uza­ví­rá smyč­ku mezi vý­ro­bou a od­dě­le­ním vý­vo­je, kde se zho­to­vu­jí ná­vrhy vý­rob­ků.

Práce s růz­ný­mi for­má­ty a ti­sí­cov­kou da­to­vých bodů

Nová verze pře­sta­vu­je další spek­trum vlast­nos­tí, díky kte­rým lze pra­co­vat s ti­sí­cov­kou da­to­vých bodů z ně­ko­li­ka zdro­jů, v růz­ných for­má­tech, a to vše kom­bi­no­vat.

Apli­ka­ce je na­vr­že­na pro po­rov­ná­vá­ní ge­o­me­t­ric­ké­ho ná­vr­hu vý­rob­ku či se­sta­vy dle je­jich přes­né spe­ci­fi­ka­ce se sku­teč­ný­mi vý­rob­ky na vý­rob­ní lince. Zjiš­tě­né ne­sho­dy se zob­ra­zu­ji na CAD mo­de­lu a umožňují vý­rob­cům ope­ra­tiv­ně re­a­go­vat na vý­rob­ní i vý­vo­jo­vé vady, za úče­lem do­sa­že­ní špič­ko­vé kva­li­ty.

Spo­lé­ha­jí se na ni vý­rob­ci po celém světě, pro­to­že po­sky­tu­je stan­dar­di­zo­va­ný for­mát, ať už se jedná o ja­ký­ko­liv zdroj dat.

In­te­gra­ce do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce plní po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků

Zá­kaz­ní­ci často uvá­dě­li, že je­jich do­da­va­te­lé ne­ma­jí do­sta­teč­nou mož­nost, jak roz­mě­ro­vou ana­lý­zu pro­vést. Ve zkrat­ce to zna­me­ná, že kom­po­nen­ty po­chá­ze­jí­cí z růz­ných míst k sobě ne vždy pa­so­va­ly nebo byly mimo to­le­ran­ci. A proto je ve verzi 25 za­ve­den webo­vý por­tál. Ten umož­ní pro­dej­cům a do­da­va­te­lům, aby ode­sla­li svá data o roz­mě­rech k vy­hod­no­ce­ní pro­střed­nic­tvím ATS CM4D. Kon­co­ví vý­rob­ci díky to­mu­to po­stu­pu zkon­t­ro­lu­jí do­da­va­tel­ské díly ještě před je­jich ode­slá­ním a to tak, že pro­ve­dou ana­lý­zu, zda jed­not­li­vé díly z růz­ných míst do sebe při mon­tá­ži za­pad­nou.

Vy­lep­še­ná 3D vi­zu­a­li­za­ce

Verze 25 vy­u­ží­vá prak­tic­kých po­znat­ků na zá­kla­dě re­por­tů ve 3D CAD for­má­tu. Proto byla im­ple­men­to­vá­na gra­fic­ká plat­for­ma Hoops, která po­sky­tu­je mnoho dal­ších funk­cí včet­ně:

  • In­ter­ak­tiv­ní řezné ro­vi­ny
  • Prů­hled­nos­ti po­suv­né stup­ni­ce
  • Znač­ky 3D prvků je­di­neč­né pro každý typ
  • Re­ži­my zob­ra­ze­ní pro vy­lep­še­ný tisk na tis­kár­ně a sním­ky ob­ra­zov­ky

Tyto funk­ce jsou do­pl­ně­né o vy­lep­še­né kres­le­ní v CAD a mo­de­ly vy­tvo­ře­né v CAD se mohou přímo im­por­to­vat do sys­té­mu.

Vývoj po­há­ně­ný vpřed zá­kaz­ní­ky

Zá­kaz­ní­ci ATS jsou hnací silou vý­vo­je, pro­to­že ne­u­stá­le na­chá­ze­jí nové apli­ka­ce pro ATS soft­ware. V rámci ATS CM4D spo­ju­jí údaje o roz­mě­rech a atri­bu­tech, ale i data z pro­ces­ní vý­ro­by. Od­ha­lu­jí skry­té tren­dy, ko­re­la­ce, ne­sho­dy a od­chyl­ky od nor­má­lu. Soft­ware se tak ne­u­stá­le vy­lep­šu­je. Vý­rob­ní pod­ni­ky zá­ro­veň do­stá­va­jí jis­to­tu, že mají po ruce vždy ty nej­ak­tu­ál­něj­ší in­for­ma­ce, které za­jis­tí transpa­rent­nost vý­ro­by a špič­ko­vou kva­li­tu.

O ATS CM4D

ATS CM4D na­bí­zí vý­rob­cům je­di­né au­to­ma­ti­zo­va­né ře­še­ní pro oka­mži­tou ana­lý­zu všech kon­t­rol­ních dat z pod­ni­ko­vých za­ří­ze­ní a od do­da­va­te­lů, což umožňuje řešit pro­blémy s kva­li­tou dříve, než způ­so­bí zpož­dě­ní do­dá­vek zá­kaz­ní­kům.


Mohlo by vás zajímat: