Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dvoudenní on-line konference SolidDays 2021

Čtvrtek, 10 Červen 2021 23:27

Tags: CAD | CAM | Konference | on-line | PDM | SolidDays | SolidVision | SolidWorks

soliddays-2021-2124S vir­tu­ál­ní for­mou kon­fe­ren­ce So­lid­Da­ys se musí smí­řit zá­kaz­ní­ci spo­leč­nos­ti So­lid­Vi­si­on, uži­va­te­lé soft­wa­ru So­lid­works, od stře­dy 16. červ­na 2021, 9:00 hodin. Účast­ní­ci se musí re­gis­tro­vat a kon­fe­ren­ce je zdar­ma. Pro uži­va­te­le za­re­gis­tro­va­né do 15. června, 12:00 hodin je při­pra­ven bonus v po­do­bě pře­hled­né­ho eboo­ku 99 Tipů a triků So­lid­works. Za­re­gis­tro­va­ní uži­va­te­lé jej ob­dr­ží v prů­bě­hu kon­fe­ren­ce.

Vý­ho­dy re­gis­tra­ce

  • Zís­ká­te pří­stup ke všem se­mi­ná­řům až do konce červ­na
  • Do­sta­ne­te ebook za včas­nou re­gis­tra­ci
  • Mů­že­te vy­hrát ceny v tra­dič­ní sou­tě­ži Mo­del­Ma­nia
  • Če­ka­jí na vás part­ner­ské pre­zen­ta­ce s pře­kva­pe­ním

Se­mi­ná­ře

Po skon­če­ní hlav­ních před­ná­šek prv­ní­ho dne bu­de­te mít k dis­po­zi­ci pes­t­rý se­znam no­vých se­mi­ná­řů ve 12 ka­te­go­ri­ích. Se­mi­ná­ře ob­sa­hu­jí tipy a triky na mo­de­lo­vá­ní, pře­hled­ný popis no­vi­nek, po­pi­sy ná­stro­jů v růz­ných úrov­ních So­lid­works, bliž­ší in­for­ma­ce o CAM, PDM, 3D ske­no­vá­ní, 3D tisku... Všech­ny se­mi­ná­ře si bu­de­te moci kdy­ko­li pro­jít a pro­stu­do­vat, ko­li­krát bu­de­te chtít.

De­tail­ní pro­gram a návod na při­hlá­še­ní na­lez­ne­te na on-line por­tá­lu.

Ko­mu­ni­kač­ní a po­tvr­zo­va­cí e-maily vám budou cho­dit z do­mé­ny ta­len­tlms.com. Při­po­me­nu­tí za­čát­ků hlav­ních před­ná­šek vám při­jdou z do­mé­ny go­towebi­nar.com.

   RE­GIS­TRA­CE NA SO­LI­D­DA­YS   


Mohlo by vás zajímat: