Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Významná úloha aditivní výroby v digitální transformaci

Pondělí, 28 Červen 2021 22:16

Tags: 3D tisk | 3dbpm Re­search | Aditivní výroba | Digitalizace | HP Inc. | Studie | Transformace

HP Jet Fusion 5200-21273D tisk má vliv na di­gi­ta­li­za­ci vý­ro­by a zá­sad­ní pro­mě­nu prů­mys­lo­vých od­vět­ví, a jak uká­za­la nová stu­die spo­leč­nos­ti HP, re­a­li­zo­va­ná ve spo­lu­prá­ci s 3dbpm Re­search, adi­tiv­ní vý­ro­ba (AV) má při usku­tečňování to­ho­to pře­cho­du vý­znam­nou úlohu. Stu­die ana­ly­zo­va­la stě­žej­ní tren­dy di­gi­tál­ní vý­ro­by mezi před­ní­mi vý­rob­ci prů­mys­lo­vých dílů v Ev­ro­pě.

Podle ní se 96 % re­spon­den­tů shod­lo na tom, že adi­tiv­ní vý­ro­ba jim po­má­há rych­le­ji do­dá­vat vý­rob­ky na trh, při­čemž 100 % od­po­ví­da­jí­cích si uvě­do­mu­je dů­le­ži­tost po­kra­ču­jí­cí di­gi­ta­li­za­ce svých vý­rob­ních po­stu­pů. Do­dejme, že nej­vět­ší vliv na za­vá­dě­ní těch­to změn má schop­nost vy­rá­bět díly na za­káz­ku.
Kromě toho bylo zjiš­tě­no, že 63 % ev­rop­ských vý­rob­ců dílů, kteří se prů­zku­mu zú­čast­ni­li, in­ves­tu­je v příš­tích dva­nác­ti mě­sí­cích do di­gi­ta­li­za­ce od 100 000 do více než jed­no­ho mi­li­o­nu eur, pro­to­že před­nos­ti to­ho­to agil­ní­ho eko­sys­té­mu a jeho tech­no­lo­gic­ké mož­nos­ti se osvěd­ču­jí i v těch nej­ná­roč­něj­ších pod­mín­kách.

Zprá­va HP o tren­dech v ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by v re­gi­o­nu EMEA (Ev­ro­pa, Střed­ní vý­chod a Af­ri­ka) ana­ly­zu­je mo­ti­vač­ní fak­to­ry a in­ves­tič­ní stra­te­gie vý­rob­ců na pěti zá­sad­ních ev­rop­ských tr­zích: ve Fran­cii, Itá­lii, Ně­mec­ku, Špa­něl­sku, ze­mích Be­ne­lu­xu a ve Velké Bri­tá­nii. Pro­střed­nic­tvím 3dpbm byl pro­ve­den ne­zá­vis­lý prů­zkum na vzor­ku vý­rob­ců prů­mys­lo­vých dílů růz­ných ve­li­kos­tí a ši­ro­ké škály spe­ci­a­li­za­cí. Stu­die zkou­má, jak firmy, které již za­ved­ly pro­ce­sy di­gi­tál­ní a adi­tiv­ní vý­ro­by prů­mys­lo­vých dílů, chá­pou pří­no­sy této stra­te­gie a zda oče­ká­va­jí, že se tento makro­trend bude v krát­ko­do­bém a střed­ně­do­bém vý­hle­du dále zrych­lo­vat.
Mezi úspěš­né firmy bu­douc­nos­ti se za­řa­dí ty, které do­ká­žou vy­u­žít mož­nos­ti soft­wa­ru, dat, umělé in­te­li­gen­ce a di­gi­tál­ní vý­ro­by, aby nově de­fi­no­va­ly a per­so­na­li­zo­va­ly zá­kaz­nic­ké pro­duk­ty i zku­še­nos­ti. V po­sled­ních ně­ko­li­ka le­tech HP do­sáh­lo vý­raz­né­ho po­kro­ku a s po­mo­cí tech­no­lo­gie HP Multi Jet Fusi­on bylo od je­jí­ho vzni­ku po­mo­cí 3D tisku vy­ro­be­no již více než 60 mi­li­o­nů dílů. Po­ptáv­ka po této tech­no­lo­gii za po­sled­ních 15 mě­sí­ců ex­po­nen­ci­ál­ně vzrost­la.

Udr­ži­tel­nost

Zprá­va uká­za­la, že na roz­hod­nu­tí di­gi­ta­li­zo­vat vý­rob­ní pra­cov­ní po­stu­py má vliv také snaha o udr­ži­tel­nost, při­čemž 61 % re­spon­den­tů sou­hla­si­lo, že právě udr­ži­tel­nost je při je­jich roz­ho­do­vá­ní jed­nou z re­le­vant­ních ve­li­čin. Cel­kem 91 % do­tá­za­ných také uved­lo, že dů­le­ži­tou vý­ho­dou je mož­nost vy­rá­bět díly na za­káz­ku, a dal­ších 79 % re­spon­den­tů se do­mní­vá, že adi­tiv­ní vý­ro­ba jim po­má­há řešit pro­blémy ve vý­ro­bě – umožňuje jim na­pří­klad při­způ­so­bit se ko­lí­sa­jí­cí po­ptáv­ce.
Po­kro­či­lé mož­nos­ti 3D tisku vy­tvá­ře­jí zcela nové pří­le­ži­tos­ti pro zá­sad­ní změny v řadě prů­mys­lo­vých od­vět­ví a umožňují také vy­rá­bět vý­raz­ně eko­lo­gič­těj­ším způ­so­bem, což je dnes pro vý­rob­ce dů­le­ži­tým dů­vo­dem pro za­vá­dě­ní změn.

Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce

Zprá­va od­ha­lu­je, že adi­tiv­ní vý­ro­ba fi­gu­ru­je jako roz­ho­du­jí­cí pří­le­ži­tost v di­gi­ta­li­za­ci prů­mys­lo­vých vý­rob­ních pro­ce­sů, při­čemž dr­ti­vá vět­ši­na re­spon­den­tů prů­zku­mu (96 %) po­va­žo­va­la di­gi­ta­li­za­ci v celém vý­rob­ním pro­ce­su na ne­zbyt­nou.
Po­u­ži­tí adi­tiv­ní vý­ro­by ve vý­ro­bě prů­mys­lo­vých dílů bylo ozna­če­no za zá­sad­ní pro vý­ro­bu ná­kla­do­vě efek­tiv­něj­ších kom­po­nen­tů a pro vý­ro­bu lep­ších pro­duk­tů rych­lej­ším způ­so­bem. Do­ta­zo­va­ní brit­ští a ně­meč­tí vý­rob­ci prů­mys­lo­vých dílů plá­nu­jí vý­znam­něj­ší in­ves­ti­ce do di­gi­ta­li­za­ce a adi­tiv­ní vý­ro­by, v této sou­vis­los­ti 50 % brit­ských a 40 % ně­mec­kých re­spon­den­tů uved­lo, že v této ob­las­ti chtě­jí v příš­tích pěti le­tech utra­tit více než 1 mi­li­on eur.
3D tisk již není vhod­ný pouze jako ná­stroj pro malé ob­je­my dílů. Má pro zá­kaz­ní­ky HP mno­hem větší vy­u­ži­tí, a proto do 3D tisku in­ves­tu­je. V HP věří, že HP Multi Jet Fusi­on je tou nej­lep­ší tech­no­lo­gií, která jim umož­ní pře­jít od ma­lo­sé­ri­o­vé vý­ro­by ke střed­ní, v ně­kte­rých pří­pa­dech i k velké pro­duk­ci až o 200 000 fi­nál­ních dílů.
Ak­tu­ál­ní stu­die na­va­zu­je na zprá­vu Di­gi­tal Ma­nu­factu­ring Trend Re­port spo­leč­nos­ti HP z října 2020, která po­sky­tu­je po­drob­něj­ší ana­lý­zu, in­ves­tič­ních stra­te­gií a ten­den­cí, spe­ci­fic­kých pro jed­not­li­vé země Ev­ro­py.


Mohlo by vás zajímat: