Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Partnerství Rockwellu a Comau pro zjednodušení integrace robotů

Pondělí, 28 Červen 2021 23:39

Tags: Comau | Průmysl | Robotické aplikace | Rockwell Automation | Spolupráce

Comau Rebel S-2127Spo­leč­nos­ti Roc­kwell Au­to­mati­onComau ozná­mi­ly, že spo­ju­jí své síly, aby pod­ni­kům po celém světě po­sky­to­va­ly dů­le­ži­té ná­stro­je k ma­xi­ma­li­za­ci efek­ti­vi­ty vý­ro­by pro­střed­nic­tvím sjed­no­ce­ných ře­še­ní ří­ze­ní ro­bo­tů. Spo­lu­prá­ce zjed­no­du­ší pro­gra­mo­vá­ní a sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu a zkrá­tí dobu pro do­dá­ní hod­no­ty zá­kaz­ní­kům obou firem.

Roz­ší­ře­ní ro­bo­tic­kých apli­ka­cí má ko­ře­ny v širší stra­te­gii Roc­kwellu, která po­má­há prů­mys­lo­vým spo­leč­nos­tem še­t­řit čas a zlep­šo­vat výkon po­mo­cí jed­not­né­ho ří­ze­ní ro­bo­tů, což v ko­neč­ném dů­sled­ku po­sky­tu­je jed­not­li­vým pod­ni­kům dlou­ho­do­bou hod­no­tu. Tento model vý­vo­je a pro­de­je za­lo­že­ný na spo­lu­prá­ci na­bí­zí zá­kaz­ní­kům obou spo­leč­nos­tí jed­not­ný pro­dukt pro ří­ze­ní ro­bo­tů.

Tech­ni­ci budou moci nyní na­pro­gra­mo­vat celý stroj v jed­nom pro­stře­dí, a to včet­ně ro­bo­tic­kých ramen Comau přímo ovlá­da­ných ří­di­cí­mi pro­ce­so­ry Logix od Roc­kwell Au­to­mati­on. Soft­ware pro návrh au­to­ma­ti­zač­ní­ho sys­té­mu Stu­dio 5000 od Roc­kwell Au­to­mati­on zjed­no­du­šu­je ča­so­vě ná­roč­ný a často ob­tíž­ný úkol ko­or­di­na­ce tra­dič­ně od­dě­le­ných ří­di­cích sys­té­mů stro­jů a ro­bo­tic­kých sys­té­mů tak, aby spo­lu­pra­co­va­ly po­mo­cí dvou růz­ných soft­wa­ro­vých ná­stro­jů.

Vý­rob­ci stro­jů, sys­té­mo­ví in­te­grá­to­ři a další zú­čast­ně­né osoby zís­ká­va­jí mož­nos­ti efek­tiv­ní­ho vý­vo­je a na­sa­ze­ní po­mo­cí di­gi­tál­ních tech­nic­kých ná­stro­jů, jako je soft­ware Roc­kwell Emu­la­te 3D pro di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta, který vy­tvá­ří di­gi­tál­ní mo­de­ly vý­rob­ních linek, au­to­ma­tic­ky ge­ne­ru­je ří­di­cí kód stro­je a ob­sa­hu­je in­te­gro­va­né funk­ce pro ro­bo­ty Comau.

Kom­bi­no­va­ná ře­še­ní Roc­kwell a Comau také na­bíd­nou vý­ho­dy nad rámec vy­lep­še­né in­te­gra­ce. Kon­co­ví uži­va­te­lé mohou na­pří­klad po­mo­cí ana­ly­tic­kých ná­stro­jů a ná­stro­jů pro di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta zís­kat hlub­ší ná­hled na výkon stro­je a do­sáh­nout po­ten­ci­ál­ní op­ti­ma­li­za­ce vý­ro­by. Mohou také po­u­žít ře­še­ní pro do­sa­že­ní bez­peč­nos­ti a za­bez­pe­če­ní a ke sní­že­ní ob­chod­ních rizik.

Ope­rá­to­ři ve vý­ro­bě, kteří po­u­ží­va­jí soft­wa­ro­vou sadu Roc­kwell Fac­to­ry­Talk, budou těžit z toho, že budou moci sle­do­vat jak ří­di­cí sys­témy linky, tak ro­bo­ty na je­di­ném roz­hra­ní. Tech­ni­ci v zá­vo­dě a tech­ni­ci pra­cu­jí­cí na dálku se budou muset na­u­čit a udr­žo­vat pouze jednu ar­chi­tek­tu­ru, aby mohli sle­do­vat oba sys­témy. Mohou také vy­u­žít ná­stro­je Roc­kwellu pro roz­ší­ře­nou re­a­li­tu (AR) ke zlep­še­ní ži­vot­ní­ho cyklu a údrž­by ser­vis­ní­ho cyklu.

Sys­té­mo­vý in­te­grá­tor Au­to­ma­zi­o­ni In­dustri­a­li Ca­pi­ta­nio na­vr­hu­je, vy­rá­bí a uvádí do pro­vo­zu au­to­ma­ti­zač­ní sys­témy pro ko­vo­prů­my­sl a je prv­ním uži­va­te­lem spo­leč­né­ho ře­še­ní. Spo­lu­prá­ce s Roc­kwellem a Comau umožňuje na­bíd­nout zá­kaz­ní­kům bez­pro­blé­mo­vé ro­bo­tic­ké ře­še­ní, což pro vý­rob­ce stro­jů po­va­žu­je za klí­čo­vou vý­ho­du.

Pro­duk­ty a tech­no­lo­gie spo­leč­nos­ti Roc­kwell, které budou klí­čem k in­te­gra­ci ro­bo­ti­ky, za­hr­nu­jí ná­sle­du­jí­cí:

  • Ří­di­cí sys­témy Allen-Bradley Con­t­rolLo­gix
  • Plat­for­ma ser­vo­mě­ni­če Ki­ne­tix 5700
  • Soft­ware pro návrh au­to­ma­ti­zač­ní­ho sys­té­mu Stu­dio 5000
  • Soft­ware ope­rá­tor­ské­ho roz­hra­ní Fac­to­ry­Talk View
  • Fac­to­ry­Talk In­no­vati­on­Su­i­te, po­sta­ve­ný na soft­wa­ro­vé sadě pro di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci od PTC
  • Soft­ware pro di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta Emu­la­te3D
  • Ná­stro­je PTC Vu­fo­ria AR pro vzdá­le­nou spo­lu­prá­ci a sběr in­for­ma­cí

Kom­plex­ní řada ro­bo­tů Comau splňuje po­tře­by nej­růz­něj­ších prů­mys­lo­vých od­vět­ví, kromě ji­né­ho au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, lo­gis­ti­ky, vý­ro­by po­tra­vin a ná­po­jů nebo obalů. Za­hr­nu­je více než 40 růz­ných prů­mys­lo­vých ro­bo­tic­kých ramen s nos­nos­tí od 3 do 650 kg.


Mohlo by vás zajímat: