Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kompaktní skříňka pro ovládání skenovacího systému

Úterý, 06 Červenec 2021 22:38

Tags: Click-in-system | Integrace | Průmyslová výroba | RTC6 EtherBox | SCANLAB | Skenování

RTC6-EtherBox-SCANLAB-2128Vý­rob­ce la­se­ro­vých ske­no­va­cích sys­té­mů SCANLAB usnadňuje in­sta­la­ci ří­di­cí elek­tro­ni­ky RTC6 do la­se­ro­vých stro­jů. S novým RTC6 Ether­Bo­xem na­bí­zí Scan­lab ovlá­da­cí panel v prů­mys­lo­vém pouz­dře. To zna­me­ná, že jej lze na­in­sta­lo­vat do roz­vadě­če v ně­ko­li­ka jed­no­du­chých kro­cích. Všech­na při­po­je­ní, včet­ně při­po­je­ní Ether­net, jsou po­ho­dl­ně uspo­řá­dá­na na před­ní stra­ně skříňky.

RTC6 Ether­Box lze také po­u­žít v „sa­mo­stat­ném pro­vo­zu“, na­pří­klad k pro­vá­dě­ní před­de­fi­no­va­ných la­se­ro­vých úloh bez dal­ší­ho PC.

Normy, stan­dar­di­zo­va­né kom­po­nen­ty a jed­not­né upevňovací sys­témy zjed­no­du­šu­jí kaž­do­den­ní pro­voz a na­sta­ve­ní slo­ži­tých stro­jů. Scan­lab svým prak­tic­kým RTC6 Ether­Bo­xem pře­mě­nil ří­di­cí elek­tro­ni­ku la­se­ro­vých ob­rá­bě­cích sys­té­mů na snad­no in­te­gro­va­tel­ný „za­cva­ká­va­cí sys­tém“. Prak­tic­kou skříňku s vy­so­ce kva­lit­ním hli­ní­ko­vým pouz­drem s práš­ko­vým ná­stři­kem lze během ně­ko­li­ka sekund při­pev­nit na stan­dard­ní DIN lištu v roz­vadě­či. Má také gu­mo­vé no­žič­ky pro sta­bil­ní po­u­ži­tí ve volně sto­jí­cí po­lo­ze.
Pro za­jiš­tě­ní bez­chyb­né­ho ne­pře­tr­ži­té­ho pro­vo­zu je RTC6 Ether­Box ak­tiv­ně chla­zen vzdu­chem. Všech­na elek­tric­ká při­po­je­ní, jako je při­po­je­ní ske­no­va­cí hlavy (SL2-100), ovlá­dá­ní la­se­ru, při­po­je­ní po­čí­ta­če přes Ether­net, na­pá­je­ní a ana­lo­go­vé a di­gi­tál­ní vstu­py/vý­stu­py, jsou snad­no pří­stup­né z vněj­ší stra­ny pře­nos­né skříňky.

Další vý­ho­dou pro uži­va­te­le je sa­mo­stat­ný pro­voz

Pro tuto kom­pakt­ní skříňku exis­tu­jí různé pří­pa­dy a ob­las­ti po­u­ži­tí. Ether­ne­to­vá karta RTC6 uvnitř pouz­d­ra na­bí­zí stan­dard­ně „sa­mo­stat­nou“ funkč­nost. To zna­me­ná, že pře­dem na­pro­gra­mo­va­nou la­se­ro­vou úlohu lze za­há­jit kdy­ko­li, na­pří­klad pro­střed­nic­tvím svě­tel­né zá­vo­ry nebo al­ter­na­tiv­ní­ho ex­ter­ní­ho sig­ná­lu.
Po­u­ži­tí skříňky jako sa­mo­stat­né­ho ří­di­cí­ho me­cha­nis­mu je zvláš­tě vý­hod­né pro la­se­ro­vé pro­ce­sy s vy­so­kým vý­ko­nem, níz­kou slo­ži­tos­tí a za­ne­dba­tel­ný­mi změ­na­mi; na­pří­klad při ře­zá­ní dis­plejů, pro iden­tic­ké la­se­ro­vé zna­če­ní nebo la­se­ro­vé čiš­tě­ní. Ether­ne­to­vá karta RTC6 pra­cu­je sa­mo­stat­ně a není pro­po­je­na s po­čí­ta­čem, což zna­me­ná úspo­ru ná­kla­dů na kon­fi­gu­ra­ci sys­té­mu.


Mohlo by vás zajímat: