Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Infor prodává divizi EAM Hexagonu

Středa, 07 Červenec 2021 09:14

Tags: Divize | EAM | Hexagon | Infor | Partnerství | Prodej

Infor-Product-EAM-2128Infor, glo­bál­ní do­da­va­tel clou­do­vé­ho soft­wa­ru, ozná­mil, že uza­vřel do­ho­du o pro­de­ji své ob­chod­ní jed­not­ky EAM (En­ter­pri­se Asset Ma­nage­ment) spo­leč­nos­ti He­xa­gon AB. Cena trans­ak­ce činí při­bliž­ně 2,75 mi­li­ar­dy USD a za­hr­nu­je podíl ho­to­vos­ti a akcií. Firmy navíc vy­tvo­ří stra­te­gic­ké part­ner­ství s cílem lep­ší­ho po­sky­to­vá­ní slu­žeb spo­leč­ným zá­kaz­ní­kům. En­ti­ty zů­sta­nou až do do­kon­če­ní trans­ak­ce, která pod­lé­há schvá­le­ní re­gu­lač­ních or­gá­nů, od­dě­le­né.

Spo­leč­nos­ti Infor a Koch Equi­ty De­ve­lo­p­ment, dce­ři­né spo­leč­nos­ti Koch In­dustries, zá­ro­veň bu­du­jí stra­te­gic­ké vzta­hy se spo­leč­nos­tí He­xa­gon. V dů­sled­ku trans­ak­ce bude mít spo­leč­nost Koch rov­něž vlast­nic­ký podíl ve spo­leč­nos­ti He­xa­gon a hlav­ní ak­ci­o­nář spo­leč­nos­ti He­xa­gon, spo­leč­nost MSAB, má v úmys­lu na­vrh­nout Bret­ta Wat­so­na, pre­zi­den­ta spo­leč­nos­ti Koch Equi­ty De­ve­lo­p­ment, no­mi­nač­ní­mu vý­bo­ru spo­leč­nos­ti He­xa­gon ke vstu­pu do před­sta­ven­stva, jakmi­le to bude možné po uza­vře­ní trans­ak­ce.

S tím, jak se trh EAM vy­ví­jí od tra­dič­ní sprá­vy ma­jet­ku k ří­ze­ní vý­kon­nos­ti ma­jet­ku (APM), vy­ža­du­jí zá­kaz­ní­ci kom­plex­něj­ší ře­še­ní pro ří­ze­ní ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu svých ma­jet­ků – od fáze ná­vr­hu/bu­do­vá­ní až po fázi pro­vo­zu.

Pro­dej a stra­te­gic­ké part­ner­ství umož­ní spo­leč­nos­ti Infor:

  • kom­bi­no­vat svou špič­ko­vou tech­no­lo­gii EAM s ře­še­ní­mi di­gi­tál­ní re­a­li­ty spo­leč­nos­ti He­xa­gon – včet­ně tech­no­lo­gií sen­zo­rů, soft­wa­ru a au­to­nomních tech­no­lo­gií – a do­sáh­nout tak vyšší hod­no­ty pro zá­kaz­ní­ky;
  • dále se sou­stře­dit na svou stra­te­gii do­dá­vat clou­do­vé ERP sady (En­ter­pri­se Re­sour­ce Plan­ning) spe­ci­fic­ké pro daná od­vět­ví (Cloud­Su­i­tes), které zá­kaz­ní­kům po­skyt­nou tr­va­lou pro­voz­ní vý­ho­du, a po­mo­hou udr­žet si dlou­ho­do­bou po­zi­ci na trhu.

Zá­kaz­ní­ky ře­še­ní Infor EAM a He­xa­go­nu v ob­las­ti vý­kon­nos­ti pod­ni­ko­vých pro­jek­tů a prů­mys­lo­vých za­ří­ze­ní je již ně­ko­lik spo­leč­nos­tí sku­pi­ny Koch. Za úče­lem zvý­še­ní hod­no­ty pro spo­leč­nos­ti Koch na­příč celým ži­vot­ním cyk­lem je­jich vý­rob­ních aktiv – od po­čá­teč­ní­ho ná­vr­hu až po kaž­do­den­ní pro­voz – po­de­psa­ly Koch a He­xa­gon me­mo­ran­dum s cílem dále roz­ší­řit vy­u­ži­tí ře­še­ní Infor EAM a He­xa­gon.
Další in­for­ma­ce o akvi­zi­ci di­vi­ze EAM spo­leč­nos­ti Infor spo­leč­nos­tí He­xa­gon na­lez­ne­te v ozná­me­ní He­xa­go­nu na hexagon.com.

Ře­še­ní EAM po­sky­tu­jí zá­klad pro di­gi­tál­ní ino­va­ce v od­vět­vích ná­roč­ných na ma­je­tek, kde di­gi­tál­ní re­a­li­ta nebo di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta po­sky­tu­jí je­di­ný zdroj prav­dy a úplný pře­hled o ne­u­stá­le se mě­ní­cích si­tu­a­cích. Zá­kaz­ní­ci z ob­las­ti vý­ro­by, ener­ge­ti­ky, za­ří­ze­ní, do­pra­vy a dal­ších vy­u­ží­va­jí Infor EAM k mo­ni­to­ro­vá­ní, sle­do­vá­ní a zís­ká­vá­ní co nej­vyš­ší hod­no­ty ze svých aktiv a zá­ro­veň ke sni­žo­vá­ní rizik spo­je­ných s pro­voz­ní­mi od­stáv­ka­mi a zby­teč­ný­mi, ne­plá­no­va­ný­mi ná­kla­dy.

Di­vi­ze EAM spo­leč­nos­ti Infor a je­jích při­bliž­ně 500 za­měst­nan­ců roz­mís­tě­ných po celém světě bude fun­go­vat jako sou­část seg­men­tu In­dustrial En­ter­pri­se So­lu­ti­ons spo­leč­nos­ti He­xa­gon, ale bude slou­žit všem pod­ni­kům He­xa­gon za­mě­ře­ným na eko­sys­témy s in­ten­ziv­ním vy­u­ží­vá­ním ma­jet­ku, jako jsou vý­ro­ba, prů­mys­lo­vá za­ří­ze­ní, doly, farmy, au­to­nomní mo­bi­li­ta, bu­do­vy, in­frastruk­tu­ra, mu­ni­ci­pa­li­ty a státy a obra­na. Infor za­há­jí pro­ces pře­cho­du ohled­ně této trans­ak­ce v kon­tak­tu se svými za­měst­nan­ci a je­jich zá­stup­ci v sou­la­du s pří­sluš­ný­mi práv­ní­mi před­pi­sy.

V rámci trans­ak­ce pů­so­bi­ly Gol­d­man Sachs & Co. LLC a Ro­thschild, Inc. jako fi­nanč­ní po­rad­ci a Jones Day jako práv­ní po­rad­ce spo­leč­nos­tí Infor a Koch.


Mohlo by vás zajímat: