Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Software Arena sleduje průběh očkování proti covidu-19

Sobota, 17 Červenec 2021 21:28

Tags: ARENA | COVID-19 | Očkování | Rockwell Automation | Simulace | Software

Rockwell vakcinace-2129Roc­kwell Au­to­mati­on da­ro­val svůj si­mu­lač­ní soft­ware Arena ne­zisko­vým or­ga­ni­za­cím, vlád­ním or­ga­ni­za­cím a part­ne­rům z ob­las­ti ve­řej­né­ho zdra­ví pro po­tře­by plá­no­vá­ní oč­ko­va­cích cen­ter v sou­vis­los­ti s one­moc­ně­ním covid-19. Tento soft­ware lze vy­u­ží­vat k sle­do­vá­ní ply­nu­los­ti prů­cho­du pa­ci­en­tů vy­hra­ze­ný­mi pro­sto­ry, per­so­nál­ní ob­sa­ze­nos­ti, pře­dá­vá­ní směn a do­dr­žo­vá­ní před­pi­sů na za­cho­vá­vá­ní bez­peč­ných ro­ze­stu­pů mezi pa­ci­en­ty ve fron­tách.

Ne­zisko­vý zdra­vot­nic­ký sys­tém bude da­ro­va­ný soft­ware vy­u­ží­vat jako po­můc­ku k ří­ze­ní více než 30 oč­ko­va­cích cen­ter v USA. Sou­čas­ně na­dá­le pro­bí­ha­jí roz­ho­vo­ry s dal­ší­mi po­sky­to­va­te­li zdra­vot­ní péče.
Na po­čát­ku pan­de­mie vy­u­ží­va­la soft­ware Arena stře­dis­ka Northwell He­al­th v New Yorku a Chris­ti­a­na­Ca­re v De­la­ware pro ří­ze­ní péče o pa­ci­en­ty hospi­ta­li­zo­va­né s co­vi­dem-19. Tento soft­ware je ide­ál­ní pro plá­no­vá­ní oč­ko­va­cích cen­ter, pro­to­že po­má­há pra­cov­ní­kům na roz­ho­do­va­cích po­zi­cích po­ro­zu­mět chodu sys­té­mů a ome­ze­ním z hle­dis­ka zdro­jů v pro­stře­dí, kde každý den při­ná­ší zcela nové si­tu­a­ce.

Podle ame­ric­kých Cen­ter pro kon­t­ro­lu a pre­ven­ci ne­mo­cí bylo k úterý 15. červ­na 2021 po­dá­no již více než 170 mi­li­o­nů dávek vak­cín proti co­vi­du-19, a bylo tak plně ooč­ko­vá­no 44 % do­spě­lé po­pu­la­ce v USA. V sou­vis­los­ti s tím, jak se mění do­dáv­ky vak­cín a více osob zís­ká­vá pří­stup k ter­mí­nům oč­ko­vá­ní, budou pro pomoc s dis­tri­bucí vak­cín za­po­tře­bí stále lepší a efek­tiv­něj­ší ná­stro­je.

Video de­mon­stru­jí­cí prak­tic­ké vy­u­ži­tí soft­wa­ru zhléd­ne­te zde.

Si­mu­lač­ní soft­ware Arena se ve zdra­vot­nic­tví po­u­ží­vá již více než 30 let a po­má­há ne­moc­ni­cím a sys­té­mům zdra­vot­ní péče s plá­no­vá­ním op­ti­ma­li­zo­va­né­ho prů­cho­du pa­ci­en­tů před­mět­ný­mi za­ří­ze­ní­mi a k zvý­še­ní efek­ti­vi­ty ná­kla­dů.
Další in­for­ma­ce o si­mu­lač­ním soft­wa­ru Arena.


Mohlo by vás zajímat: