Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Datakit představil nástroje pro čtení formátu SMG

Středa, 28 Červenec 2021 23:30

Tags: 3DVIA | CAD | CATIA | Datakit | Konverze dat | SMG | SolidWorks

Datakit-conversion-smg-crossmanager-2131Fran­couz­ský spe­ci­a­lis­ta na pře­nos dat mezi CAD sys­témy do­pl­nil svou na­bíd­ku o ná­stro­je pro čtení sou­bo­rů ve for­má­tu SMG. Ten je ši­ro­ce uží­ván pro vy­tvá­ře­ní tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce z CAD sou­bo­rů, zejmé­na v ná­vr­zích Catia a So­lid­works. For­mát SMG (.smg) byl pro­pa­go­ván díky 3DVia Com­pose­ru od Das­sault Sys­tè­mes.

Zro­dil se ale v roce 2002 ve fran­couz­ském start-upu Se­e­mage, který za­lo­ži­li James Du­ga­lais z Uni­ver­zi­ty Clauda Ber­nar­da v Lyonu a Eric Piccu­ez­zu, který byl tech­nic­kým ře­di­te­lem ně­ko­li­ka CAD edi­to­rů (Api­log, Grai­tec, Ro­bo­bat…).

Po­ho­dl­ný for­mát pro pro­hlí­že­ní vel­kých se­stav

Tento start-up se síd­lem v So­phia An­ti­po­lis vy­vi­nul ná­stroj pro vi­zu­a­li­za­ci sou­bo­rů Viz, Moc­kup pro in­tu­i­tiv­ní zpra­co­vá­ní vel­kých CAD se­stav a poté Se­e­mage Pre­sen­ter k pre­zen­ta­ci vel­kých pro­jek­tů. Všech­ny byly za­lo­že­ny na pro­pri­e­tár­ním for­má­tu sou­bo­ru vy­u­ží­va­jí­cím stan­dar­dy XML, což mu umož­ňo­va­lo ob­no­vit vět­ši­nu ak­tu­ál­ních for­má­tů té doby (CATIA; Pro/En­gi­neer; In­ven­tor; So­lid­works; UG NX; Pa­ra­so­lid; JT, ACIS; STEP; IGES; VDA /FS ...). Cílem je ob­no­vit 3D di­gi­tál­ní mo­de­ly a kom­bi­no­vat je s ji­ný­mi daty, na­pří­klad vy­tvá­řet tech­nic­kou do­ku­men­ta­ci nebo vzdě­lá­va­cí obsah, díky na­bí­ze­ným mož­nos­tem zpra­co­vá­ní.
Tento for­mát po­u­ží­val te­se­lo­va­né vzory po­sky­tu­jí­cí přes­nost na 6 plat­ných čís­lic, ale umož­ňu­jí­cí až 300­ná­sob­nou kom­pre­si, což usnad­ni­lo bez­pro­blé­mo­vé zpra­co­vá­ní vel­kých sou­bo­rů. Mezi zá­kaz­ní­ky soft­wa­ru Se­e­mage, kteří si chtě­li vi­zu­a­li­zo­vat pro­jek­ty do­sa­hu­jí­cí 50 000 dílů, pa­t­ři­li hlav­ní vý­rob­ci jako Alac­tel Ale­nia Space, Fau­re­cia, Mes­sier Dowty, PSA, Snec­ma, Tha­les …

Více na www.datakit.com.


Mohlo by vás zajímat: