Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

John Deere kupuje Bear Flag Robotics

Sobota, 21 Srpen 2021 22:29

Tags: Akvizice | Automatizace | Autonomie | Bear Flag Robotics | John Deere | Robotika

Bear Flag Robotics-2134 Deere & Com­pa­ny po­de­psa­la de­fi­ni­tiv­ní smlou­vu o koupi Bear Flag Ro­bo­tics za 250 mi­li­o­nů USD. Tento startup, za­lo­že­ný v roce 2017 v Si­li­con Valley, vy­ví­jí tech­no­lo­gii au­to­nomní­ho ří­ze­ní kom­pa­ti­bil­ní se stá­va­jí­cí­mi stro­ji. Do­ho­da urych­lu­je vývoj a do­dáv­ky au­to­ma­ti­za­ce a au­to­no­mie na farmě a pod­po­ru­je dlou­ho­do­bou stra­te­gii spo­leč­nos­ti John Deere na vy­tvá­ře­ní chytřej­ších stro­jů s vy­spě­lou tech­no­lo­gií na pod­po­ru in­di­vi­du­ál­ních po­třeb zá­kaz­ní­ků.

Spo­leč­nost Deere po­pr­vé za­ča­la spo­lu­pra­co­vat s Bear Flag v roce 2019 při pro­gra­mu Startup Colla­bo­ra­tor, což je ini­ci­a­ti­va za­mě­ře­ná na zlep­še­ní práce se za­čí­na­jí­cí­mi spo­leč­nost­mi, je­jichž tech­no­lo­gie by mohla být pro zá­kaz­ní­ky firmy Deere při­da­nou hod­no­tou. Od té doby Bear Flag úspěš­ně na­sa­di­la své au­to­nomní ře­še­ní na malý počet farem v USA.
Tým Bear Flag se sklá­dá ze ze­mě­děl­ských pro­fe­si­o­ná­lů, in­že­ný­rů a tech­no­lo­gů za­mě­ře­ných na au­to­no­mii, syn­té­zu sen­zo­rů, vi­dě­ní, data, soft­ware a hard­ware. Zů­sta­ne v Si­li­con Valley, kde bude úzce spo­lu­pra­co­vat se spo­leč­nos­tí Deere na urych­le­ní ino­va­cí a au­to­no­mie pro zá­kaz­ní­ky po celém světě.
Více informací najdete v kompletních zprávách na www.deere.com nebo na bearflagrobotics.com.


Mohlo by vás zajímat: